Kennis & informatie

Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners. De meeste gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen ervan. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in een wet alle bestaande wetten voor de leefomgeving. De bedoeling van de Omgevingswet is dat er in samenhang gekeken wordt naar wat er kan en mag. Dat regels op het gebied van leefbaarheid eenvoudiger en overzichtelijker worden. En dat overheden in samenwerking met de samenleving beleid maken, uitvoeren en evalueren. Inspraak achteraf verandert dan in meespraak vooraf. Kortom: er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Maar dat gaat niet vanzelf! Actieve bewoners moeten hun ruimte pakken! Laat je hier inspireren. En heb je interessante documenten mail ze naar ons!

Poster: De Omgevingswet – 5 aandachtspunten voor actieve bewoners (LSA)

In het najaar van 2018 hebben actieve bewoners en professionals uit heel Nederland in 5 bijeenkomsten nagedacht over de kansen die de komst van de Omgevingswet biedt voor bewoners en hun ...

Landschapsbiografie in de omgevingsvisie

Een landschapsbiografie laat zien hoe een gebied zich heeft ontwikkeld. Dat geeft inzicht in de manier waarop het verleden doorwerkt in onze huidige leefomgeving. Dat inzicht kan een waardevolle ...

Checklist voor de gemeenteraad: is het huidige participatiebeleid al Omgevingswet-proof?

Inspraak en participatie zijn onlosmakelijk verbonden met het omgevingsrecht en de komende Omgevingswet. Door iedereen vroegtijdig en voldoende bij plannen in de leefomgeving te betrekken zorgt de ...

Laat je waarde zien!

Bij het omgevingsbeleid en bij maatschappelijke aanbestedingen zou het sociaal kapitaal (de maatschappelijke waarde) veel meer zichtbaar en leidend moeten zijn. Maar dan moeten beleidsmakers wel ...

Werkvormen voor participatie

Participatie is niet nieuw. Maar de Omgevingswet vraagt jou als initiatiefnemer wel om de participatie met je omgeving nadrukkelijk te bekijken. Er zijn allerlei werkvormen voor participatie.

Participatie in de Omgevingswet: 10 adviezen voor overheden

Participatie is niet nieuw. Maar de Omgevingswet vraagt je wel om de participatie met je omgeving nadrukkelijk te bekijken. De gespreksposter van Aan de slag met de Omgevingswet toont 10 ...

Voorbeeld: Gebiedsontwikkeling Marconia vanuit de kracht van onderop (Rotterdam)

De huidige wet Ruimtelijke Ordening legt de verantwoordelijkheid voor gebiedsontwikkeling alleen bij de overheid en bedrijven. Met de Omgevingswet gaat dit veranderen. Vanaf 2021 is iedereen ...

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning heb je nodig als je een activiteit of project gaat organiseren. Je vraagt hem als initiatiefnemer aan bij de gemeente. Als de Omgevingswet in 2021 is ingevoerd, ben je als ...

Voorbeeld: belanghebbendenkaart participatie (Hilversum)

Participatie’ is een belangrijk sleutelwoord bij de invoering van de Omgevingswet. Er zijn verschillende momenten waarop dit belangrijk is: als je een idee hebt, als daar een plan voor gemaakt ...

10 tips voor participatie

‘Participatie’ is een belangrijk sleutelwoord bij de invoering van de Omgevingswet. Er zijn verschillende momenten waarop dit belangrijk is: als je een idee hebt, als daar een plan ...

Essay: Doe maar gewoon: Aan de slag met de Omgevingswet door systematisch proberen

Werken met de Omgevingswet vraagt een andere wijze van werken van overheden én van de omgeving zelf. De Omgevingswet betekent namelijk een fundamentele keuze voor wat ook wel ...

Boek: Overheidsparticipatie en Omgevingswet: Gelijk Speelveld

Begin 2016 deed Democratic Challenge (een experimenteer- en leerprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen met Aan de slag met de ...

Voorbeeld: Dorpsvisie vanuit bewonersperspectief

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp zette, vooruitlopend op de Omgevingswet, stappen om te komen tot een dorpsbrede Omgevingsvisie vanuit bewonersperspectief. Gezien het aantal machtige ...

Voorbeeld: Verzoek pilot Omgevingsvisie gemeenteraad Badhoevedorp

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp nam in 2015 het initiatief om te werken aan een Omgevingsvisie vanuit dorpsbreed bewonersperspectief, samen met andere organisaties en bewoners in het dorp. In ...

Trap van Eigenaarschap

Actieve bewoners die enthousiast meedoen aan een burgertop of een dialoogtafel zijn vaak teleurgesteld als blijkt dat ze slechts over een thema na mochten denken en advies mochten geven, betoogt ...

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Natuurlijk vergroot vroegtijdig samenwerken de kwaliteit van oplossingen en het zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis ...

Essay: de Omgevingswet, bewonersinitiatief en lokale politiek

De nieuwe Omgevingswet doet veel mooie beloftes, actieve bewoners (verzameld in het LSA) waarschuwen echter dat deze een grote teleurstelling kan worden. De lokale politiek moet inzetten op een ...

Buurtrechten en maatschappelijk vastgoed: verkenning

Bij het inzetten van leegstaand vastgoed voor maatschappelijke initiatieven, zoals een creatieve verzamelplek voor buurtbewoners en zzp-ers, lopen vastgoedbezitters (gemeenten en ...

Participatie Paradox Atelier

Het Participatie Paradox Atelier (PPA) is een werkvorm die veel voorkomende paradoxale situaties in de samenwerking tussen overheid en burgers hanteerbaar maakt en zo een bijdrage levert aan een ...

Boekje Open Over Geld

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente op veel te grote voet leeft met dat nieuwe stadskantoor. ...

Scenario implementatie gemeente

In veel gemeenten in Nederland leeft de ambitie om meer (wettelijke) ruimte te organiseren voor maatschappelijk initiatief. Via het ‘ right to challenge’, een combinatie van buurtrechten of op een ...

Meer informatie over het recht op gebouwen en openbare ruimte

Parken, speeltuinen en buurthuizen zijn vaak het kloppende hart van een buurt. Een plek waar bewoners elkaar ontmoeten, activiteiten op poten zetten en met nieuwe ideeën en initiatieven starten. ...

Meer informatie over het recht op buurtplanning

Hoe jouw buurt eruit ziet en ingericht is maakt een verschil. Bijvoorbeeld het verkeer, moet alles met de auto goed bereikbaar zijn om economische redenen? Of zijn auto’s juist te gast zodat je je ...

Bewoners betrekken bij besluitvorming

Wil je BewonersBedrijf echt van de wijk zijn, dan is het belangrijk dat de bewoners zich betrokken voelen. Die betrokkenheid kun je bereiken door gebruikers invloed te laten hebben op het reilen ...

Vastgoed als Asset: Ja!

Bewonersgroepen blazen nieuw leven in leegstaand vastgoed. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid in de wijk en een pand kan de basis voor een gedegen verdienmodel zijn. Eigenaren van ...