• Praktijkvoorbeeld

Bewonerscollectieven belangrijke schakel voor inrichting van buurt

Op verschillende plekken in het land zoeken en ontwikkelen bewonersinitiatieven manieren waardoor de buurt ook voor oudere bewoners gelegenheid blijft geven om mee te blijven doen en veilig te wonen. In dit artikel delen drie bewonersinitiatieven hun ervaringen over samen nadenken over ouder worden in de wijk, de inrichting van de wijk en de samenwerking met de gemeente bij de uitvoering.

Gezond ouder worden in de spotlight

In de media regent het berichten over veranderingen die nodig zijn om zorg voor (oudere) mensen mogelijk te kunnen houden. Personeelstekorten en stijgende zorgkosten maken dat de overheid op zoek is naar andere oplossingen. Daarmee verandert ook de blik op de buurt. Want, als mensen niet meer door kunnen stromen naar de zorg dan betekent dat automatisch dat mensen langer in hun eigen huis moeten blijven wonen. Daar komt nog eens bij dat de (thuis)zorg van professionals steeds schaarser wordt.

Rol fysieke leefomgeving

De aanwezigheid van ontmoetingsplekken waar jong en oud elkaar treffen is belangrijk om goed oud te kunnen worden in de eigen buurt. Plekken die er, naast een sociaal netwerk voor zorgen dat er door maaltijden, activiteiten, creativiteit en gezelligheid kleur blijft in het leven.
Hoe vanzelfsprekend is het dat mensen naar een ontmoetingsplek of andere voorzieningen kunnen komen? Kunnen en durven mensen de deur uit in hun buurt?  Zijn er voldoende rustplekken? Zijn de stoepen toegankelijk? Kan je veilig oversteken en is de route overzichtelijk en is de omgeving uitnodigend? Je hebt een alerte manier van kijken nodig naar de fysieke leefomgeving van de buurt om dat goed in kaart te brengen. Voeren jullie in de buurt al een gesprek hierover? Weet jij of de oudere buren hun huis wel uit kunnen of durven?

Aan de slag voor een seniorvriendelijke wijk

Met het programma WOZO heeft de overheid bij gemeenten de opdracht gegeven om lokaal beleid te ontwikkelen waardoor het wonen van en de zorg aan bewoners gekoppeld worden. Een van de voorwaarden die nodig is om langer thuis te kunnen wonen is dat de leefomgeving veilig is om in te  bewegen. Uitnodigend en overzichtelijk. En, niet onbelangrijk, dat het mogelijk blijft om mensen te ontmoeten en mee te doen op de manier die bij iemand past. Het programma BuurtSaam geeft bewonersgroepen de mogelijkheid om samen met hun gemeente en andere betrokkenen op buurtniveau samen te werken om een levensloopbestendige leefomgeving te ontwerpen en met elkaar uitdagingen en oplossingen te delen. Ook iets voor jullie? Meld je dan aan voor BuurtSaam.

Samen oud worden in de wijk

Voor veel inwoners in Nederland is deze manier van kijken naar hun buurt en medebewoners heel gewoon en helemaal niet zo vernieuwend. Op veel verschillende plekken zijn er lokale initiatieven en collectieven aanwezig die hier al mee bezig zijn. De huidige noodzaak maakt dat ze nog creatiever en actiever zijn in het zoeken en creëren van gezonde, veilige en sociale leefomgevingen.  Deze drie initiatieven zijn al bezig met hun eigen leefomgeving. Laat je inspireren door hun verhalen en herkenbare uitdagingen.

verwijzingblok BuurtKLusBedrijf

DeBlauweWij(k)Economie in Arnhem

In het Arnhemse Spijkerkwartier voert het Buurtklusbedrijf al langere tijd gesprekken om de leefomgeving veiliger en uitnodigend te maken. Met de vraag “Stel je eens voor” betrokken ze veel buurtbewoners bij het maken van een droombeeld voor de wijk.  Zo’n gezamenlijke visie ontwikkelen begint met het betrekken van bewoners. Die gesprekken gaan niet alleen over hoe het gaat, maar ook over of zij ook iets willen betekenen voor de wijk. Het mooie van deze gesprekken is dat ze zorgen voor een volledig andere dynamiek. Geen afhankelijkheid maar gelijkwaardigheid.
Patrick Hoogenbosch, een van de initiatiefnemers en trekkers van deBlauwewij(k)Economie, vertelt dat de gemeente positief is: “De gemeente wil dan ook graag met ons samenwerken en dat helpt ons ook. Die samenwerking zorgt voor inkomsten en zo kunnen we ons werk blijven doen. Al is het samenwerken met de gemeente op z’n minst een uitdaging te noemen. Patrick vertelt verder: “De gemeente zit vast in het werken per beleidsterrein, terwijl wij juist integraal werken en echt kijken naar de lange termijn. Dat is echt essentieel voor succes. Als we samen met de gemeente integraal kunnen werken, kunnen overheid en wijkbedrijven partners worden en kan de levensloopbestendige wijk daadwerkelijk ontstaan”.

Lees meer over het BuurtKlusbedrijf
Roderveld

Hoe een vraag leidde tot Beweegpark Roderveld

In Roden pakte initiatiefnemer Henriette van Essen een plek in de wijk aan.  Ze vertelt dat ze zich al lange tijd afvroeg hoe een verwaarloosd terrein in de buurt beter gebruikt kon worden. “Ik dacht aan de gezellige plekken in Frankrijk die ik zag op vakantie waar mensen met elkaar sporten en een praatje maken. Ik vroeg een aantal jongeren wat zij zouden vinden van een aantal beweegtoestellen op dit stukje grond. Van het een kwam het ander. Met die vraag en de gesprekken de volgden waar ook andere buren bij aansloten, kwamen er veel ideeën en energie vrij”, vertelt Henriette over de start van haar initiatief. Toen ze contact zocht met de gemeente, kwam ze in aanraking met een ambtenaar in de rol van buurtverbinder. Die heeft samen met haar en anderen gekeken hoe de plannen passen in de speerpunten van de gemeente. Een belangrijke rol was het verbinden van de verschillende loketten in de gemeente. Zonder deze hulp weet Henriette niet of de uitvoering van de ideeën ook zo goed gelukt was. Inmiddels is Beweegpark Roderveld een feit. Er wordt 2 keer per week onder begeleiding gesport. En je kunt er altijd terecht op zelfstandig te sporten en bewegen. Daarnaast is het een plek geworden waar mensen elkaar ontmoeten en in gesprek raken.

Lees meer over het beweegpark Roderveld
verwijzingblok Oost Voor Elkaar

Oost maken we met elkaar

Oost voor Elkaar is een Wijkcoöperatie in Utrecht. Opgericht door bewoners, voor alle bewoners in Utrecht Oost die met elkaar wil werken aan zorgzaam en prettig wonen in onze de wijk.
Anja van der Aa, oprichter van de wijkcoöperatie,  vertelt dat er al heel veel wijkanalyses zijn gedaan en nog bezig zijn in de wijk. Dat gebeurt door verschillende onderzoeksinstanties waaronder hogescholen.  Wat goed zou werken om de wijk levensloopbestendiger en veiliger te maken weten bewoners allang. De uitdaging is om samen te besluiten waar echt aan gewerkt moet worden en dat vervolgens ook echt te doen. “Ik zie als belangrijkste randvoorwaarde en uitdaging om de opgave van WOZO uit te kunnen werken op wijkniveau dat er gewerkt moet gaan worden met wijkbudgetten of wijkfondsen exclusief voor bewonersinitiatieven en -organisaties. Op deze manier willen we de zeggenschap en eigenaarschap van bewoners voor hun eigen wijk vergroten”, aldus Anja.

Lees meer over Oost Voor Elkaar

Divers

Deze initiatieven laten zien dat nadenken over de leefomgeving in je buurt divers is. Het gaat over kansen zien voor je buurt en goede gesprekken voeren met elkaar als bewoners. En ook over samenwerking zoeken met de gemeente en randvoorwaarden creëren waarop initiatieven in dit gesprek positie kunnen krijgen. Wil je hiermee aan de slag?  Meld je dan aan voor één of beide trajecten in het programma BuurtSaam.

 

Meer weten?

Wil je ook samen met je buren nadenken over het senior-vriendelijk maken van de wijk of heb je vragen over het aanbod van het programma BuurtSaam, neem contact op met Mirjam Karsten via mirjam@mirjamkarsten.nl of 06-53853214.