Financiering

 • Bij de financiering van je buurthuis gaat het om de vraag: waar haal je het geld vandaan dat nodig is om de organisatie te kunnen starten, onderhouden en exploiteren. Oftewel, hoe houd je de tent draaiende? Daar zijn een aantal verschillende manieren voor.

  Beschikt de organisatie zelf over de financiële middelen (eigen vermogen) of moet het benodigde geld worden geleend (vreemd vermogen)? En hoe doe je dat dan? Bij wie? Voor je antwoord geeft op zulke vragen is het als eerste zaak om als buurthuis je vermogensbehoefte in kaart te brengen.

  Vermogensbehoefte

  Vermogensbehoefte bestaat altijd. Bijvoorbeeld omdat de aanschaf van tafels en stoelen (duurzame bezittingen) geld kost. Of omdat de kost altijd voor de baat uitgaat: je geeft vandaag geld uit en ontvangt dat pas later terug. Of omdat meer geld wordt uitgegeven dan door inkomsten wordt gedekt. Een activiteit kan bijvoorbeeld meer kosten dan was begroot. De penningmeester (of een andere financieel verantwoordelijke) mag zich hierdoor niet laten verrassen. Daarom moet hij of zij voortdurend:

  • op de hoogte zijn van de bestaande vermogensbehoefte,
  • toekomstige veranderingen kunnen inschatten (ramen),
  • eventuele tekorten tijdig en verantwoord weten te dekken (financieren),
  • eventuele overschotten verstandig kunnen beleggen.

  Om de vermogensbehoefte permanent in beeld te houden staan de financieel verantwoordelijke een aantal hulpmiddelen ter beschikking:

  • Allereerst is dat de actuele activiteitenbegroting of subsidiebegroting. Deze begroting brengt in beeld welke uitgaven de komende periode verwacht mogen worden en welke dekking in de vorm van inkomsten (eigen en “vreemde”) daartegenover wordt geraamd. Samen met de eventueel onderliggende investeringsbegroting kun je de behoefte aan financieringsmiddelen ramen.
  • Met de liquiditeitsbegroting, die tenminste op de activiteiten- en subsidiebegrotingen is gebaseerd, kun je in beeld brengen of er in het begrotingsjaar geldtekorten of overschotten zijn te verwachten. Als ook rekening is gehouden met eventuele ontvangsten van debiteuren en betalingen aan crediteuren en er dan nog tekorten of overschotten bestaan, dan moet je bekijken hoe die tekorten kunnen worden gefinancierd en de eventuele overschotten kunnen worden belegd (zo nodig kortstondig). Zie ook Begroting.
  • De jaarrekening vormt een andere belangrijke bron van informatie, bestaande uit de balans en de resultatenrekening (winst of verliesrekening) van het afgelopen jaar.

  De balans geeft een overzicht van de actuele bezittingen en schulden van je organisatie. De vermogensbehoefte van het moment dat de Balans is opgemaakt wordt daardoor in beeld gebracht. In een oogopslag is aan de linkerkant van de Balans te zien dat er verschillende bezittingen zijn, zoals kasgeld of voorraden of investeringen. Dit zijn de aanschaffingen die in het verleden tot een vermogensbehoefte hebben geleid en ook zijn gefinancierd – zie de rechterzijde van de Balans. Aan die rechterzijde van de balans is dus te zien hoe de organisatie op balansdatum in de financiering van de vermogensbehoefte heeft voorzien.

  De resultatenrekening tenslotte geeft een beeld van het zelf financierend potentieel van de organisatie. Een eventuele winst heeft je eigen vermogen doen aangroeien. Als gevolg daarvan kan een eventuele groeiende vermogensbehoefte in de toekomst, bijvoorbeeld voor geplande investeringen, worden gedekt. Een eventuele winst kan ook dienen om gereserveerd te worden voor tegenvallers in de toekomst.

  De genoemde informatiebronnen zijn ieder voor zich niet voldoende om de complete informatie over de vermogensbehoefte te leveren – samen zijn ze dat wel. Voor verantwoorde beslissingen over de dekking van de vermogensbehoefte betrek je ze allemaal en in relatie tot elkaar. Een verstandig bestuur zal daarnaast ook rekening houden met trends in de samenleving zoals die bijvoorbeeld weerspiegeld worden in het gemeentelijk subsidiebeleid.

  Vermogensvorming

  Buurthuizen beschikken vaak niet of amper over eigen geld (eigen vermogen). Dat heeft twee oorzaken die met elkaar verband houden. Omdat buurthuizen als not-for-profit-organisaties er niet op gericht zijn winst te maken, is deze bron van eigen vermogensvorming nagenoeg afgesloten. Daar komt bij dat veel (gemeentelijk)subsidiebeleid eigen vermogensvorming niet toestaat. Ook andere mogelijkheden om eigen vermogen te vormen, bijvoorbeeld door het ontvangen van giften, donaties, schenkingen, erfenissen en legaten, komen niet veel voor. Enerzijds omdat zulke goeie gevers nu eenmaal dun gezaaid zijn, anderzijds (weer) omdat een (gemeentelijk)subsidiebeleid dit kan tegengaan.

  Buurthuizen zijn dus voor de financiering van hun vermogensbehoefte vooral aangewezen op de markt. Dat wil zeggen op de banken, leveranciers en leasemaatschappijen. En wat duidelijk mag zijn: vreemd geld (geleend geld) is per definitie duurder dan eigen geld.

  Financieringsmogelijkheden

  Bij het aantrekken van vreemd geld, een krediet of een lening moet je als organisatie er rekening mee houden dat je over het geleende bedrag een vergoeding moet betalen (de rente) en dat je het geleende geld vroeg of laat terug moet geven. De exploitatie van je buurthuis moet dus zodanig zijn dat je de rente kunt vergoeden en het geleende bedrag op termijn kunt terugbetalen. De meeste leningverstrekkers eisen bovendien een zekerheid, zoals een onderpand of een garantieverklaring, zodat wanneer een lening niet normaal kan worden afgelost dit uit de opbrengst van de verkoop van het onderpand kan.

  Kredietvormen

  Er bestaan verschillende vormen van krediet ter financierign. Niet alle vormen komen even vaak voor bij buurthuizen. Het gaat om:

  • Leverancierskrediet wordt verstrekt doordat levering van goederen of diensten eerder plaatsvindt dan de betaling. Een gebruikelijke krediettermijn is 30 dagen. Soms komt een leverancier snelle betalers, bijvoorbeeld binnen 8 dagen, tegemoet met een extra korting. Vaak is dat voordelig, zelfs als je het geld een korte periode, bijvoorbeeld het verschil tussen 30 dagen en 8 dagen, van een bank moet lenen. Voorbeeld: stel dat de korting bij betaling binnen 8 dagen 2% is. En de kredietkosten van de bank 12% op jaarbasis. Tweeëntwintig dagen gedeeld door 365 dagen keer 12 % = 0,67%. Het voordeel bedraagt 2% (de korting) minus 0,67% (rente op de lening) = 1,33%.
  • Rekening-courantkrediet is het krediet dat wordt verleend door een bank. Over het algemeen wordt met een bank afgesproken of en in hoeverre degene die het krediet ontvangt rood mag staan. Banken concurreren meer dan ooit. Het kan soms nuttig zijn offertes bij banken over rekening-courantkrediet op te vragen en met elkaar te vergelijken. Zoals ook in dit geval is een prijsvergelijking alleen niet zaligmakend – let ook op andere voorwaarden en service bij het maken van een keuze.
  • Borgstellingkrediet is het krediet dat wordt verleend onder de voorwaarde dat een derde (de borg) het op zich neemt ervoor te zorgen dat een leverancier zijn geld krijgt, ook al blijft de afnemer in gebreke. Soms is een borgstellingskrediet Midden- en kleinbedrijf (MKB) mogelijk of kan een lening durfkapitaal (Tante-Agaathlening) worden afgesloten. In alle gevallen dien je met de bank te overleggen over deze mogelijkheid en de voorwaarden waaronder hij gerealiseerd kan worden.
  • Hypotheekkrediet wordt meestal verleend op een pand. In de praktijk wordt meestal 60 à 70% van de taxatiewaarde gefinancierd. Maar ook andere registergoederen kunnen dienen als onderpand voor een hypotheeklening. Hypotheken hebben al gauw een looptijd van 20 of 30 jaar. De rente staat meestal voor een aantal jaren vast. Hoe lang die rentevaste periode moet zijn is zeker in deze tijd niet te zeggen – laat je hierover vooraf goed informeren.

  Dan is er nog leasing, of financial lease. Leasing lijkt veel op kopen op afbetaling. Het product, bijvoorbeeld een computer, krijg je direct en zonder aanbetaling. De ontstane schuld (aankoopprijs + renteopslag) moet je binnen een afgesproken termijn terugbetalen.

  Voorbeeld: De prijs van een computer bij contante betaling is € 3.500,-. De prijsopslag (rente) bij financial lease is € 625,-. De totale som van de leasetermijnen wordt dan € 4.125,-. De totale leasesom moet worden terugbetaald in 48 maandelijkse termijnen. Een termijn is dus € 85,94 en bestaat uit twee bestanddelen: € 72,92 (3500/48, het aflossingsbestanddeel) en € 13,02 (625/48, het rentebestanddeel). De rente- en aflossingsbestanddelen blijven gedurende de gehele looptijd ongewijzigd. De bedragen die je in de activiteiten– of liquiditeitsbegrotingen invult zijn dus vrij gemakkelijk vast te stellen.

  Deze kredietvorm komt in een andere gedaante vrij veel voor in wijkaccommodaties. Vaak worden de kantine- of buffetinrichting door de leverancier van de dranken op leasebasis geleverd. De organisatie is dan wel verplicht gedurende een afgesproken tijd dranken van de betrokken leverancier af te nemen. “Betaling” (van de doorgaans vrij zachte rentevoorwaarden) door het buurthuis vindt meestal plaats door middel van verrekening van bonussen of jaarlijkse kwijtschelding.

  • Operational lease is een andere vorm van leasing. Het is een vorm van huren, bijvoorbeeld van een kopieermachine. De voordelen van operational lease zijn dat er niet gefinancierd hoeft te worden, dat de onderhoudskosten doorgaans in het huurbedrag zijn ingesloten, en dat je steeds de nieuwste apparaten huurt. Waardevermindering en veroudering zijn voor de verhuurder. Nadeel voor de huurder zijn de relatief hoge kosten.
  • Factoring is de kredietvorm waarbij uitstaande vorderingen worden overgedragen aan een zogenaamde factormaatschappij. Buurthuizen maken hier overigens bijna nooit gebruik van.
  • Vrijmaken van vermogen is een manier van financieren, maar niet direct met vreemd vermogen. Het versnellen van de debiteurenincasso valt hier bijvoorbeeld onder, of het inkrimpen van voorraden. Maar ook de verkoop van het eigen pand (vaste activa) en dit weer terughuren of overdragen aan leasemaatschappijen. Dit is de zogenaamde sale-and-lease-back-constructie.

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >