Kennisbank Zelfbeheer

Bestuur

Welke rechtsvorm kies je als bestuur van een buurthuis? Wie vormen zo’n bestuur? Wat zijn statuten en wat moet daar precies in staan? Hoe weet ik welke buurtbewoners ik wil bereiken met mijn accommodatie? En hoe bereik ik die dan vervolgens? Antwoorden op deze vragen vind je terug in onderstaande artikelen.

Bewoners betrekken bij besluitvorming

Wil je buurthuis echt van de buurt zijn, dan is het belangrijk dat de bewoners zich betrokken voelen. Die betrokkenheid kun je bereiken door gebruikers invloed te laten hebben op het reilen en ...

Gemeentelijk accommodatiebeleid

Gemeenten bezitten veel vastgoed met verschillende functies. Naast gymzalen, peuterspeelzalen en zwembaden horen ook buurthuizen bij deze verzameling publiek-maatschappelijke gebouwen. In ...

Jaarverslag

Met een jaarverslag verschaf je inzicht in het beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. De evaluatie is bedoeld voor betrokkenen binnen en buiten je buurthuis. Maar hoe ziet een goed ...

Aansprakelijkheid

Als bestuurder van een vereniging of stichting ben je niet aansprakelijk; dat is de vereniging of stichting namelijk zelf. Maar er zijn uitzonderingen op de regel, waarbij individuele ...

Paracommercie

Paracommercie is het ontplooien van commerciële activiteiten buiten de vastgelegde doelstelling van een sociaal-culturele instelling om. De regels voor paracommerciële instellingen zijn vastgelegd ...

Tevredenheidsonderzoek

Een tevredenheidsonderzoek onder je bezoekers en gebruikers is essentieel voor wie regelmatig behoeftepeilingen houdt in de buurt. Als buurthuis stem je je beleid af op bijvoorbeeld de resultaten ...

Begroting

De begroting maken is een van de belangrijkste taken van het bestuur van je buurthuis. Maar hoe maak je een begroting? Wat voor soort begrotingen bestaan er? En hoe zit het bijvoorbeeld met ...

Sponsoring

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor geld, goederen en/of diensten verstrekt, terwijl het buurthuis zich in diezelfde overeenkomst verplicht tot het leveren van een ...

Functies en taakomschrijvingen

Er zijn allerlei werkzaamheden in je buurthuis. Werk dat door beroepskrachten of vrijwilligers wordt uitgevoerd. Voor een goede gang van zaken is het van belang dat iedereen weet wat hem of haar ...

Verzekeringen

Welke verzekeringen móet je afsluiten als buurthuis? En tot welke bedragen wil je verzekerd zijn? Op welke premies moet je rekenen? En welke risico’s kun je als buurthuis zelf dragen? Een ...

Werkgeverschap

Veel buurthuizen en wijkcentra hebben, naast vrijwilligers, personeel in dienst. Aan de beslissing om over te gaan tot het aannemen van een professional gaan een aantal belangrijke beslissingen ...

Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning, die de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Met de wet wil de overheid bevorderen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen ...

Beleidsvorming

Wat is goed beleid? Hoewel buurthuizen vaak hetzelfde doel nastreven, zijn de verschillen onderling enorm. Die verschillen ontstaan doordat de omstandigheden waaronder elk bestuur moet werken ...

BewonersBedrijven

BewonersBedrijven zijn bedrijven van, voor en door bewoners. Het zijn wijkondernemingen met als doel het permanent verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving. BewonersBedrijven willen ...

Omzetten rechtsvorm

Je stichting in een vereniging omzetten, of andersom; waarom zou je dat willen? Antwoord: omdat de stichting met een vereniging wil fuseren. Of omdat gebruikers meer invloed willen dan zij hebben ...

Statuten

De statuten zijn de grondwet van je vereniging of stichting. Ze bevatten formele, bindende spelregels voor het handelen van je organisatie, vaak aangevuld met een huishoudelijk reglement. Maar wat ...

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van je organisatie. In het document neem je praktische regels op over bijvoorbeeld de gang van zaken in je kantine, het bijhouden van ...

Functies en profielen

Het bestuur geeft leiding aan de invulling van je buurthuis, stuurt vrijwilligers en personeel, en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van je organisatie wordt nagestreefd. Maar wie maken ...

Rechtsvorm kiezen

Stichting, vereniging of misschien wel een coöperatie? Je hebt een enthousiaste groep buurtbewoners verzameld met wie je samen een buurthuis wilt oprichten. Dan sta je voor een belangrijk dilemma: ...

Doelgroep analyseren en formuleren

Het bestuur van een wijkaccommodatie wil met een gericht aanbod mensen in de stad, de wijk of de buurt bereiken. In de statuten tref je dit aan in de doelen die je je stelt, de functies die je ...

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van je buurthuis. Daarom is het belangrijk om goed voor ogen te hebben wat de verantwoordelijkheden van een vrijwilliger zijn, welke afspraken er moeten worden ...

Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan beschrijf je de achtergrond, de markt, de producten of diensten en de financiële situatie van je wijkonderneming, sociale onderneming, wijkaccommodatie of bewonersbedrijf. ...