Buma/Stemra/Sena/Videma

 • Draai muziek in je buurthuis of vertoon een film, en je bent wettelijk verplicht hiervoor te betalen. Dat geld draag je, afhankelijk van het soort media dat je afspeelt, af aan de Buma/Stemra, Sena en/of Videma. Wat zijn de verschillen tussen die organisaties en wat zijn de regels precies?

  Wat is Buma/Stemra?

  Buma houdt zich bezig met het regelen van toestemmingen en het incasseren van vergoedingen voor uitvoeringen van beschermde muziek in het openbaar. Daarbij moet je denken aan: concerten en andere live-uitvoeringen, uitzendingen via radio en televisie, cd’s die gedraaid worden en achtergrondmuziek. Muziekauteurs en tekstschrijvers krijgen via Buma een vergoeding in geval hun werk in het openbaar wordt uitgevoerd en bij de Stemra als hun werk wordt vastgelegd op beeld- en geluidsdragers. Om praktische redenen hebben deze organisaties één bedrijf gevormd: Buma/Stemra.

  Muziek wordt gemaakt door componisten en tekstschrijvers (muziekauteurs) en uitgevoerd door artiesten. De muziek is het geestelijk eigendom van die muziekauteurs. Voor het uitvoeren of vastleggen van hun muziekwerken moeten zij toestemming geven en moeten zij worden betaald. Dat staat in de Auteurswet van 1912. Componisten, tekstdichters en muziekuitgevers kunnen bij Buma en/of Stemra hun werken laten registreren en de exploitatie van hun muziekauteursrecht overdragen. Buma/ Stemra voert de wet voor hen uit en int de bij uitvoering verschuldigde gelden.

  Wat is Sena?

  Ook de afdracht aan de Sena is verplicht. De functie van Sena is vergelijkbaar met die van Buma, maar anders dan de Buma behartigt Sena de belangen van artiesten, musici en producenten. Kort gezegd: aan Buma betaal je voor de mensen die de muziek hebben bedacht en aan de Sena voor de mensen die de muziek op ‘de plaat’ hebben gezet.

  Zoals de rechten van tekstdichters en componisten al sinds 1912 vastliggen in de Auteurswet, hebben de Nederlands uitvoerend kunstenaars en platenproducenten sinds 1 juli 1993 een vergelijkbare bescherming op basis van de Wet op de Naburige Rechten (WNR). Op grond van deze wet moet voor het ten gehore brengen van fonogrammen (geluidsbanden, grammofoonplaten, cd’s, mp3’s etc.) een vergoeding worden betaald aan uitvoerende musici (band, zangers, orkesten, etc.) en platenproducenten. Door de overheid is de Stichting tot Exploitatie van Naburige Rechten (Sena) aangewezen om de vergoedingen namens hen te innen.

  Wat zijn Videma en FilmService?

  Ook voor het vertonen van televisieprogramma’s, (dvd-)films of andere informatiedragers moet worden betaald. De Stichting Videma en FilmService zijn in het leven geroepen om toestemming te verlenen voor het vertonen van bewegende beelden buiten de huiselijke kring en voor het afdragen van de auteursrechten aan de makers.

  Videma richt zich op het zakelijk gebruik van tv waarvoor krachtens de auteurswet voorafgaande toestemming vereist is. De vergoedingen komen terecht bij de makers van de programma’s. Betaling aan de Videma moet niet worden verward met de omroepbijdrage (kijk- en luistergeld) die jaren geleden is afgeschaft. Videma is ontstaan als eigen initiatief uit de film- en tv-sector. Videma opereert, anders dan Buma en Sena die door de overheid zijn aangewezen, op grond van een rechtstreeks door de rechthebbenden verleend mandaat.

  FilmService behartigt de belangen van de meeste filmrechthebbenden en verleent namens hen de vereiste toestemming voor het vertonen van films. Deze organisatie heeft overeenkomsten met de meeste producenten, rechthebbenden en distributeurs in Nederland. Hier sluit je een licentie af voor het vertonen van films.

  Tarieven

  De tarieven van Buma/Stemra, Sena en Videma zijn uit meerdere categorieën opgebouwd en zijn daardoor niet erg overzichtelijk. Het gevaar bestaat dat je jezelf bij het invullen van het aanmeldingsformulier benadeelt. Vraag daarom, voor je het aanmeldingsformulier invult, de folders aan en lees die aandachtig door. Je vindt de folders op de websites van de betreffende organisaties. De tarieven worden jaarlijks aangepast.

  Ook kun je ervoor kiezen de organisator van de uitvoering verantwoordelijk te stellen voor de Buma- en Sena- of Videma-rechten.

  Buma

  Een buurthuis valt bij Buma in de categorie welzijnswerk waarbij men twee tarieven kent:

  • Het eerste tarief is voor mechanische achtergrondmuziek via een volledige geluidsinstallatie. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het vloeroppervlak van de ruimte(s) waar de muziek voor het publiek te horen is (oppervlakteklassen) en of er al of niet eten en drinken wordt verstrekt in dezelfde ruimte.
  • Het tweede tarief geldt voor Amusementsmuziek (voorheen levende en/of dancemuziek). Dit wordt berekend op basis van het vloeroppervlak en het aantal (niet door derden) georganiseerde uitvoeringen.

  Als het muziekgebruik door jouzelf – dat wil zeggen zonder een daartoe strekkend verzoek van Buma – bij Buma wordt gemeld, wordt een korting verleend van 33,3% op het van toepassing zijnde tarief bij een doorlopende overeenkomst en tijdige betaling.

  Klik hier voor de tarieven. Kijk voor een extra korting verderop in dit artikel bij Raet.

  Sena

  Bij Sena buurthuizen in de categorie Club-, Jeugd- en Buurthuizen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het vloeroppervlak van de ruimte waar de muziek voor het publiek te horen is.
  Per vijf feestavonden of een gedeelte daarvan wordt een aanvullende vergoeding in rekening gebracht. Bij deze feestavonden wordt niet naar het vloeroppervlak gekeken. Bij Sena betaal je niet voor optredens van bands!

  Klik hier voor tarieven en kijk op blz. 8 bij club/jeugd/buurt/wijk- en dorpshuizen. Sena rekent geen btw.

  Videma

  Buurthuizen vallen bij Videma in de categorie Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

  Voor tv-gebruik in buurthuizen kent Videma twee tarieven afhankelijk van het gebruik:

  • Het hoge tarief geldt voor vertoningen waar in groepsverband naar wordt gekeken. Dat zijn als het ware georganiseerde tv-voorstellingen. Denk aan voetbalwedstrijden, Tour de France en films. Videma noemt dit primair vertonen.
  • Het lage tarief geldt wanneer één of meerdere tv’s aanwezig zijn en er sprake is van een achtergrondfunctie. Videma noemt dit secundair vertonen.

  De tarieven voor de vertoning van tv programma’s vind je hier.

  De genoemde netto vergoeding bevat een korting van 33,3% die geldt bij aanmelding uit eigen beweging of binnen een door Videma gestelde reactieperiode, in combinatie met betaling van de verschuldigde vergoeding binnen de daartoe op de factuur gestelde termijn. De bedragen zijn exclusief btw.

  Als er alleen bij grote (sport)evenementen tv gekeken wordt, dan is het mogelijk om alleen voor het jaar waarin het evenement plaats vindt een overeenkomst af te sluiten.

  Als je maar een beperkt aantal maal per jaar in groepsverband tv wilt kijken ben je mogelijk goedkoper uit door per evenement/paar evenementen een aparte licentie aan te vragen bij Videma. Klik hier en kijk dan bij overzicht ‘primair vertonen’. Let op! ‘Foxsports’ valt niet onder Videma maar heeft een eigen vergoedingsregeling op touw gezet. kijk op foxsportszakelijk.nl.

  FilmService

  De licentie voor het vertonen van films vanaf dvd regelt u bij filmservice.nl. Klik hier voor het tariefblad Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

  De betaling voor het vertonen van films waar in groepsverband naar gekeken wordt is afhankelijk van het gemiddelde aantal kijkers en het aantal films per jaar. Als je maar één of twee films per jaar vertoont is het goedkoper een licentie per één of twee films aan te vragen bij filmservice. Kijk bij Voor de Primaire vertoning van videofilms via een Standaardlicentie.

  Met bovenstaande regelingen mag je de film niet aankondigen. Wil je reclame maken met de naam van de film dan dien je een pluslicentie aan te vragen bij www.filmservice.nl. De kosten lopen dan flink op. Klik hier voor de tarieven die je daarvoor betaalt.

  Let op! Sportzender FOX Sports valt niet onder Videma maar heeft een eigen vergoedingsregeling op touw gezet. kijk op foxsportszakelijk.nl.

  De verschillen tussen Buma, Sena, Videma in schema

  Download hier een schema waarin de verschillen tussen de organisaties zijn samengevat. In 2008 is er een begin gemaakt met de invoering van een gecombineerde Buma/Sena-factuur. Buurthuizen die één factuur wensen kunnen dat kenbaar maken via muzieklicentie.nl. De afhandeling en de facturering geschiedt door Servicecentrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN). Let op! U kunt niet meer zelf digitaal een licentie aanvragen voor uw buurthuis. Wanneer u via ‘licentie aanvragen’ de categorie ‘overige’ aanklikt wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen.

  Betaling via Raet

  Betaling van de Buma/Stemra kan via Raet (voorheen Gamma Dienstverlening) lopen; deze organisatie geeft een collectiviteitskorting van 10% die deels teniet gedaan wordt door de administratiekosten. Bij automatische betaling zijn deze kosten lager en blijft de korting de moeite waard.

  Daarnaast kan er via Raet nog gebruik gemaakt worden van een tarief voor een radio/tv met uitsluitend ingebouwde luidsprekers en een tarief voor radio/tv met niet meer dan twee externe luidsprekers of boxen. Dit tarief ligt een stuk lager dan dat van een volledige geluidsinstallatie.
  Wanneer een buurthuis Buma via Raet betaalt krijgt zij voor het Buma-gedeelte een rekening van Raet en voor het Sena-gedeelte een rekening van het Servicecentrum Auteurs- en Naburige Rechten.

  Handhaving

  Buma/Stemra, Sena en Videma voeren controles uit door accommodaties steekproefsgewijs te bezoeken en door het napluizen van plaatselijke en regionale kranten waarin optredens, concerten en vertoningen worden aangekondigd. Bij overtreding kunnen boetes het gevolg zijn. Bovendien kun je na een geconstateerde overtreding (een periode) geen gebruik maken van de 33,3 % kortingsregeling.

  Bron: Dorpshuizen.nl

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >