Kennisbank Ondernemen voor actieve bewoners

Bewonersbedrijven

Alcoholmatigingsbeleid

Je schenkt alcohol in de bar van het BewonersBedrijf. Hoe zorg je voor een vertrouwde plaats voor iedereen, waar door jong en oud verantwoordelijk omgegaan wordt met alcoholconsumptie? Besturen ...

Accountantsverklaring

Door de gemeente gesubsidieerde BewonersBedrijven moeten vaak een accountant inschakelen om hun jaarrekening te controleren. Waar moet je op letten bij zo’n accountantsverklaring? De wet ...

Administratieve organisatie

Wie is waarvoor bevoegd binnen het BewonersBedrijf? Welke afspraken zijn er over het geven of aannemen van geschenken? Welke eisen stel je aan de volledigheid en controleerbaarheid van je ...

Financieel beleid

Financieel beleid is het beantwoorden van drie vragen: welke diensten willen we als BewonersBedrijf aanbieden? Tegen welke prijs? En waarmee willen (of moeten) we daarbij rekening houden? Het ...

Financiering

Bij de financiering van het BewonersBedrijf gaat het om de vraag: waar haal je het geld vandaan dat nodig is om de organisatie te kunnen starten, onderhouden en exploiteren. Oftewel, hoe houd je ...

Arbeidsongeschiktheid

Wat doe je als BewonersBedrijf wanneer een van je medewerkers langdurig ziek en zelfs arbeidsongeschikt raakt? Arbeidsongeschiktheid in de zin van wettelijke procedures speelt alleen een rol bij ...

Draaiboek zelfbeheer

Zelfbeheer van een accommodatie begint met draagvlak onder buurtbewoners. Maar hoe ga je van enthousiasme naar een plan, en van een plan naar concrete acties, zoals een verbouwing, vormgeven van ...

Bewoners betrekken bij besluitvorming

Wil je BewonersBedrijf echt van de wijk zijn, dan is het belangrijk dat de bewoners zich betrokken voelen. Die betrokkenheid kun je bereiken door gebruikers invloed te laten hebben op het reilen ...

Milieuwetgeving

Als BewonersBedrijf moet je voldoen aan verschillende milieuregels. Welke regels dat zijn, is vooral afhankelijk van je activiteiten op horecagebied. De Nederlandse milieuwetgeving is sinds 2008 ...

Bestemmingsplan

Welke plekken in de wijk zijn bedoeld voor woningen en waar is het mogelijk om een BewonersBedrijf te beginnen? Het bestemmingsplan dat de gemeente maakt geeft antwoord. Een bestemmingsplan ...

Gemeentelijk accommodatiebeleid

Gemeenten bezitten veel vastgoed met verschillende functies. Naast gymzalen, peuterspeelzalen en zwembaden horen ook BewonersBedrijven bij deze verzameling publiek-maatschappelijke gebouwen. In ...

Sociale verzekeringen

Neem je als BewonersBedrijf personeel in dienst, dan krijg je niet alleen te maken met de Belastingdienst, maar ook met de uitvoeringsinstelling. Je bent als werkgever verplicht om je werknemers ...

Verduurzaming gebouw

Denken aan duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu; het scheelt ook in de maandlasten van de accommodatie van het BewonersBedrijf. Elke euro die je niet aan energie uitgeeft, is weer ...

Culturele subsidie en sponsoring

Een cultureel programma uitvoeren kost geld; vaak meer dan er uit de verkoop van entreebewijzen binnenkomt. Daarom boor je andere inkomstenbronnen, zoals giften, subsidies en sponsoring, aan om de ...

Culturele programmering

Heb je als BewonersBedrijf een samenhangend aanbod van culturele activiteiten, dan heb je een programma. Het opstellen van zo’n programma noem je programmeren, naar goed gebruik in de ...

Toegankelijkheid

Het BewonersBedrijf draagt bij aan een samenleving waarin iedereen kan participeren. Jong of oud, man of vrouw, met of zonder beperking; allemaal moeten zij welkom zijn achter de deuren van de ...

Prijsbeleid

Hoeveel geld vraag je voor de ruimtes die je verhuurt? Betaalt iedere doelgroep hetzelfde bedrag? Met welke factoren moet je rekening houden behalve de kostprijs van een product? Het bepalen van ...

Haalbaarheidsonderzoek

Een draagvlakonderzoek, behoeftepeiling, omgevingsanalyse, haalbaarheidsonderzoek, quickscan; welke naam je er ook aan wilt geven, een grondige en brede analyse van de situatie in je buurt is ...

Financiële administratie

Financiële administratie betekent dat je op een systematische en praktische manier alle financiële gebeurtenissen in het BewonersBedrijf vastlegt. Dat doe je simpelweg om je organisatie te kunnen ...

Voorbeeld inventaris

De inventaris is een lijst waarop je alle voorwerpen die in het bezit zijn van het BewonersBedrijf opsomt. Zo’n inventaris is essentieel voor het berekenen van je afschrijvingen, het ...

Voorbeeld arbeidsovereenkomsten

Veel BewonersBedrijven maken gebruik van de diensten van een of meer betaalde krachten. Met die medewerkers ga je een arbeidsovereenkomst aan. Het kan gaan om een volledige dienstbetrekking, een ...

Inbraakpreventie

Wie waardevolle bezittingen in huis heeft, is gauw doelwit van dieven. Ook het gebouw van jouw BewonersBedrijf. Dus is het zaak je te beveiligen tegen inbraak. Hoe doe je dat? Wie schakel je in ...

Rookruimte

Roken in het pand van het BewonersBedrijf is verboden sinds 2004. Wie toch graag een sigaret opsteekt moet dat buiten de deuren van de accommodatie doen, op het terras, of in een daarvoor ...

Bezettingsgraad en bezettingsschema

Welke ruimtes zijn op welk moment verhuurd? Dat houd je bij in een simpel overzicht, wat we een bezettingsschema noemen. In één oogopslag zie je niet alleen of een ruimte beschikbaar is, maar ook ...

Jaarverslag

Met een jaarverslag verschaf je inzicht in het beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. De evaluatie is bedoeld voor betrokkenen binnen en buiten het BewonersBedrijf. Maar hoe ziet een goed ...

Psychosociale arbeidsbelasting

Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, psychische klachten, stress – ook als BewonersBedrijf krijg je te maken met psychosociale arbeidsbelasting. Iedereen in en om ...

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid slaat op de bescherming en het beschermd voelen tegen gevaar of dreiging van gevaar. Met goede maatregelen en duidelijke afspraken voorkom je ook in het ...

Voorbeeld reglement beheer

Wie beheert het pand van het BewonersBedrijf? De beheerder houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in de accommodatie. Maar welke taken komen voor zijn of haar rekening? Hoe handelt ...

Voorbeeld leenovereenkomst

BewonersBedrijven lenen wel eens wat uit. Of het nu gaat om statafels, glazen of een geluidsinstallatie, het is altijd aan te raden om goede afspraken over zulke uitleen te maken. Die afspraken ...

Warenwet

Als BewonersBedrijf waar eet- en drinkwaar wordt bereid en genuttigd, heb je te maken met de Warenwet. Die Warenwet garandeert bezoekers dat alles wat zij eten en drinken van goede kwaliteit is en ...

APV

Elke gemeente heeft een eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin vind je de plaatselijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Als BewonersBedrijf kom je indirect ...

Werkplan: Doel en opzet

In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het ...

Werkplan: Gebouw en inventaris

In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het ...

Werkplan: Medewerkers

In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het ...

Werkplan: Programma en pr

In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het ...

Werkplan: Barexploitatie

In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het ...

Reprorecht

Als BewonersBedrijf betaal je aan Stichting Reprorecht voor het kopiëren uit boeken, kranten, tijdschriften en online publicaties. Stichting Reprorecht betaalt de vergoeding door aan de makers van ...

Alcoholbestuursreglement

Het alcoholbestuursreglement is volgens de Drank- en Horecawet een voorwaarde voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning door paracommerciële rechtspersonen zoals wijkaccommodaties in ...

Drank- en Horecawet

BewonersBedrijven die alcohol schenken hebben altijd met de Drank- en Horecawet te maken. Maar wat houdt de wet precies in? En aan welke regels moet je als BewonersBedrijf voldoen? De Drank- en ...

Vrijwilligers werven

Vrijwilligers vinden voor in het BewonersBedrijf kan een lastige taak zijn. Hoe haal je bewoners over om zich te melden voor het dagelijks beheer van de accommodatie? En hoe houd je vrijwilligers ...

EHBO

Een EHBO-koffer alleen is niet voldoende in je accommodatie. Elke organisatie met personeel en/of vrijwilligers is verplicht maatregelen te treffen bij levensbedreigende situaties. Wat zijn de ...

Instructie barvrijwilliger

Wordt er in het BewonersBedrijf alcohol geschonken, dan moet er tijdens openingsuren een leidinggevende die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne aanwezig zijn, of een barvrijwilliger die ...

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid houdt in dat je als BewonersBedrijf of ondernemende bewonersgroep afspraken vastlegt om tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en tarieven producten en diensten geleverd te krijgen. ...

Begroting

De begroting maken is een van de belangrijkste taken van het bestuur van het BewonersBedrijf. Maar hoe maak je een begroting? Wat voor soort begrotingen bestaan er? En hoe zit het bijvoorbeeld met ...

Sponsoring

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor geld, goederen en/of diensten verstrekt, terwijl het BewonersBedrijf zich in diezelfde overeenkomst verplicht tot het leveren van een ...

Financieel jaarverslag

Voor intern en extern gebruik maak je als BewonersBedrijf regelmatig een financiële verantwoording. Hoe geef je de boekhouding in zo’n jaarverslag vorm? De basis van het jaarverslag De ...

Functies en taakomschrijvingen

Er zijn allerlei werkzaamheden in het BewonersBedrijf. Werk dat door beroepskrachten of vrijwilligers wordt uitgevoerd. Voor een goede gang van zaken is het van belang dat iedereen weet wat hem of ...

OZB

OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Iedere vastgoedeigenaar en huurder/gebruiker van onroerende zaken betalen de belasting aan hun gemeente. Tegen de hoogte van de OZB kun je geen bezwaar ...

PR-middelen

Nieuws, activiteiten, plannen, beleidswijzigingen; hoe breng je die onder de aandacht? Een BewonersBedrijf heeft allerlei public-relations-middelen (PR-middelen) voorhanden om zijn boodschap aan ...

Persbericht

Het persbericht is de meest gebruikte vorm van contact met de pers. Journalisten kunnen het voorbewerkte stukje nieuws in zijn geheel overnemen of verwerken tot nieuwsbericht. Het is ...

Publiciteitsbeleid

Het BewonersBedrijf is er voor de buurt. Maar weten bewoners de weg naar jouw BewonersBedrijf wel te vinden? Zichtbaarheid en transparantie zijn cruciaal voor een wijkaccommodatie; beide streef je ...

Sociale media

Om bewoners en bezoekers naar het BewonersBedrijf te krijgen moet je ze zelf opzoeken. Dat kan in de buurt, maar natuurlijk ook via sociale media. Maar hoe zet je Facebook, Twitter en andere ...

Aansprakelijkheid

Als bestuurder van een vereniging of stichting ben je niet aansprakelijk; dat is de vereniging of stichting namelijk zelf. Maar er zijn uitzonderingen op de regel, waarbij individuele ...

Paracommercie

Paracommercie is het ontplooien van commerciële activiteiten buiten de vastgelegde doelstelling van een sociaal-culturele instelling om. De regels voor paracommerciële instellingen zijn vastgelegd ...

Verhuurbeleid en huurtarieven

Ruimtes verhuren aan verenigingen en andere gebruikersgroepen kan een van de activiteiten van het BewonersBedrijf zijn. Denk daarom goed na over je verhuurbeleid, maak keuzes en wees helder in het ...

Arbowet

De Arbowet is een verzameling voorwaarden die moeten zorgen voor de gezondheid en veiligheid van werkgevers en werknemers. In de wet staan geen harde regels, maar algemene richtlijnen voor goede ...

Rekenprogramma exploitatie

Hoeveel inkomsten gaat je BewonersBedrijf halen uit verhuur, bar en keuken? Gebruik onderstaand rekenprogramma exploitatie om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in de omzet die je gaat draaien ...

Wijkrestaurant

Steeds meer BewonersBedrijven exploiteren een wijkrestaurant. Zo’n wijkrestaurant is vaak een plek waar buurtbewoners tegen een lage prijs maaltijden koken voor hun medebuurtbewoners, en waar ...

Hypotheek

Wil je als ondernemende bewonersgroep een wijkaccommodatie overnemen van de gemeente om sluiting te voorkomen, dan heb je geld nodig. Omdat het om een groot bedrag voor vastgoed gaat, ligt het ...

Eigendom

Wie is de eigenaar van het pand? Elke potentiële overname van elk BewonersBedrijf begint bij die vraag. Het antwoord is belangrijk, omdat het grote invloed heeft op de haalbaarheid van het zelf ...

Huren of kopen?

Wil je ook echt eigenaar zijn van het pand waar je je activiteiten voor de buurt organiseert? Als BewonersBedrijf heb je de keuze om een pand te huren of te kopen. Maar wat is logisch in welke ...

Privacyreglement

Ieder BewonersBedrijf dat gegevens vastlegt van en over haar leden is formeel verplicht om een privacyreglement op te stellen waarin aangegeven wordt welke gegevens op welke manier worden ...

Werkgeverschap

Veel BewonersBedrijven hebben, naast vrijwilligers, personeel in dienst. Aan de beslissing om over te gaan tot het aannemen van een professional gaan een aantal belangrijke beslissingen vooraf. ...

Personeelsbeleid

Stichtingen en verenigingen die BewonersBedrijven beheren, zijn over het algemeen kleine organisaties; veel werken uitsluitend met vrijwilligers. Andere wijkcentra hebben een of enkele betaalde ...

Vennootschapsbelasting

Je aangifte vennootschapsbelasting (vpb) gaat over de belasting die je als bv of nv betaalt over je winst. Veel BewonersBedrijven zijn een stichting of vereniging maar moeten wel rekening houden ...

Voorlichting

Om buurtbewoners van dienst te zijn en verbinding te maken met initiatieven in je directe omgeving, is het een idee om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren in je BewonersBedrijf. Welke ...

Huisstijl

Hoe zorg je ervoor dat ontvangers van al jouw PR-uitingen in één oogopslag zien wie de afzender is? Dat doe je door een eigen huisstijl te ontwikkelen, die je gebruikt als basis voor elk bericht ...

Sleutelplan

Een strak sleutelbeleid is cruciaal voor accommodaties waar geen fulltime beheerder aanwezig is. Wanneer groepen die gebruik maken van het pand zichzelf binnen laten, zelf voor koffie en ...

Voorbeeld ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is het plan van aanpak wanneer er brand uitbreekt in het gebouw. Bij brand ontstaan er al gauw levensbedreigende situaties door rook- en hitteontwikkeling, en is het dus zaak ...

Tegenlicht Meet Ups

Het BewonersBedrijf is de perfecte plek om, naar aanleiding van het VPRO-programma Tegenlicht, een Tegenlicht Meet Up te organiseren. Zo raken bewoners met elkaar in gesprek over actuele ...

Verzekeringen

Welke verzekeringen móet je afsluiten als BewonersBedrijf? En tot welke bedragen wil je verzekerd zijn? Op welke premies moet je rekenen? En welke risico’s kun je als BewonersBedrijf zelf dragen? ...

Voorbeeld huisregels

Bezoekers van jouw accommodatie dienen zich te houden aan een aantal gedragsregels. Om overlast voor andere gebruikers, voor het gebouw en voor de buurt te voorkomen, is het belangrijk dat deze ...

Werken met betaalde krachten?

Vrijwillig of professioneel beheer in het BewonersBedrijf? Het antwoord op die vraag is sterk afhankelijk van de situatie van je accommodatie. Je beleidskeuze bepaal je op basis van verschillende ...

Kasbeheer

Wat doet de penningsmeester van je vereniging of stichting? Hoe wordt het geld in het BewonersBedrijf beheerd? Wat is kascontrole? En hoe zit het met het doen van betalingen? Een van de ...

Buma/Stemra/Sena/Videma

Draai muziek in het BewonersBedrijf of vertoon een film, en je bent wettelijk verplicht hiervoor te betalen. Dat geld draag je, afhankelijk van het soort media dat je afspeelt, af aan de ...

Tevredenheidsonderzoek

Een tevredenheidsonderzoek onder je bezoekers en gebruikers is essentieel voor wie regelmatig behoeftepeilingen houdt in de buurt. Als BewonersBedrijf stem je je beleid af op bijvoorbeeld de ...

Fondsenwerving

Als BewonersBEdrijf kun je aankloppen bij het VSBfonds, Oranje Fonds en soortgelijke geldschieters om activiteiten, verbouwingen en initiatieven gesponsord te krijgen. Waar exploitatie van de ...

Omzetprognose

Een BewonersBedrijf haalt zijn omzet grotendeels uit ruimteverhuur, barexploitatie en sociaal-culturele evenementen. Maar hoe groot is die omzet? Hoeveel verwacht het BewonersBedrijf in zijn ...

Draaiboek evenementen

Hoe organiseer je een evenement in het BewonersBedrijf? Waar moet je allemaal aan denken bij het houden van een jubileum? En wie is verantwoordelijk voor welke taak? Antwoorden op die vragen geef ...

Repair Café

Samen repareren in plaats van weggooien; dat is het idee achter een Repair Café. Het zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, waar buurtbewoners en vrijwilligers samen met deskundigen sleutelen ...

Stappenplan evenementen

Elk evenement is anders. Toch vereist de organisatie van bijvoorbeeld een succesvol jubileum of buurtfeest een groot aantal stappen waar je te allen tijde rekening mee moet houden. Welke stappen ...

ZZP-Werkplekken

Steeds meer mensen besluiten, al dan niet noodgedwongen, voor zichzelf te beginnen als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) of eenmanszaak. Zulke ondernemers en freelancers hebben vaak een ...

Loonbelasting

Loonbelasting is de belasting die je betaalt op het moment dat je personeel in dienst neemt. Maar wanneer is iemand echt ‘in dienst’ volgens de wet? En welke administratie komt er allemaal bij ...

Schenkingen (ANBI)

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Stichtingen en verenigingen met ANBI-status betalen geen belasting over erven, schenken en giften, en hebben voordelen bij de energiebelasting. ...

Barexploitatie

BewonersBedrijven halen vaak een groot deel van hun omzet uit het verkopen van drank en eten aan de bar en in de kantine. Een goed beeld van de opbrengt en kosten die het BewonersBedrijf draait ...

BewonersBedrijven

BewonersBedrijven zijn bedrijven van, voor en door bewoners. Het zijn wijkondernemingen met als doel het permanent verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving. BewonersBedrijven willen ...

Lobbyen

Lobbyen is volgens een doelbewuste strategie druk uitoefenen op de plaatselijke politiek, om deze zodanig te beïnvloeden dat de belangen van het BewonersBedrijf worden gehoord en ingewilligd. Met ...

Vrijwilligerscontract

Werk je veel met vrijwilligers en hebben deze vrijwilligers veel verantwoordelijkheden, dan is het slim om afspraken duidelijk vast te leggen in een vrijwilligerscontract. In dit artikel vind je ...

Sociale hygiëne

Iedere leidinggevende of medewerker in een BewonersBedrijf die op verantwoorde wijze alcohol wil schenken en/of verkopen moet het examen SVH Sociale Hygiëne succesvol afleggen. Hoe zijn de regels ...

Orde en veiligheid

Nu wijkaccommodaties meer en meer worden gezien als belangrijke instrumenten bij het stimuleren van sociale cohesie in hun omgeving, is orde en veiligheid een steeds belangrijker onderwerp binnen ...

Beleidsvorming

Wat is goed beleid? Hoewel BewonersBedrijven vaak hetzelfde doel nastreven, zijn de verschillen onderling enorm. Die verschillen ontstaan doordat de omstandigheden waaronder elk bestuur moet ...

BHV/Bedrijfshulpverlening

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Het betekent dat werknemers binnen een organisatie worden opgeleid om hulp te bieden aan collega’s wanneer hun veiligheid of gezondheid gevaar loopt. Moet een ...

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points en dient als risico-inventarisatie en bewakingssysteem voor voedingsmiddelen. HACCP is een preventief systeem van zeven principes om ...

Omgevingsvergunning

Wil je bouwen of verbouwen, dan is er meer nodig dan goede plannen en voldoende geld. Afhankelijk van wat je precies waar wilt bouwen, zijn er vaak één of meerdere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld ...

Brandveilig gebruik

Is jouw gebouw brandveilig? In de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik staan eisen en regels vastgesteld waar je als BewonersBedrijf aan dient te voldoen. Afhankelijk van het soort ...

Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning, die de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Met de wet wil de overheid bevorderen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen ...

Terugkoopregeling

Koop je een pand van bijvoorbeeld de gemeente, dan is het soms mogelijk om een terugkoopregeling contractueel af te spreken. Dat levert vaak een flinke korting op de prijs op, met als voorwaarde ...

Gesubsidieerd werk

Ondanks het afschaffen van veel gesubsidieerde banen, hanteert de overheid nog steeds een aantal subsidieregelingen die voor BewonersBedrijven van belang kunnen zijn. Gesubsidieerd werk is in te ...

Beheersplan en map

Wat komt er allemaal kijken bij het beheren van het BewonersBedrijf? Die vraag beantwoord je in het beheersplan, een verzameling van alle taken, afspraken en regelingen die nodig zijn om een pand ...

Btw (omzetbelasting)

Btw staat voor Belasting toegevoegde waarde, oftewel omzetbelasting. Dat is de belasting die wordt berekend over alles wat je van en aan derden koopt en verkoopt. In principe reken je wel BTW voor ...

Exploitatievergunning

Wil je drank en etenswaren verkopen in en om het BewonersBedrijf, dan is in veel gevallen een exploitatievergunning verplicht. Zo’n vergunning stelt een aantal eisen aan het horecabeleid en de ...

Functies en profielen

Het bestuur geeft leiding aan de invulling van het BewonersBedrijf, stuurt vrijwilligers en personeel, en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van je organisatie wordt nagestreefd. Maar wie ...

Rechtsvorm kiezen

Stichting, vereniging of misschien wel een coöperatie? Je hebt een enthousiaste groep buurtbewoners verzameld met wie je samen een BewonersBedrijf wilt oprichten. Dan sta je voor een belangrijk ...

Meerjaren Onderhoudsplan

Hoe is het onderhoud van je accommodatie geregeld voor de komende tien jaar? Een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP of MJOP) geeft antwoord. Het plan helpt je ervoor zorgen dat de accommodatie zijn ...

Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding is een vergoeding die een BewonersBedrijf uitkeert aan zijn vrijwilligers, en kan bestaan uit onkosten en/of een vast maandelijks bedrag. De vergoeding mag niet in ...

Doelgroep analyseren en formuleren

Het bestuur van een BewonersBedrijf wil met een gericht aanbod mensen in de stad, de wijk of de buurt bereiken. In de statuten tref je dit aan in de doelen die je je stelt, de functies die je ...

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van het BewonersBedrijf. Daarom is het belangrijk om goed voor ogen te hebben wat de verantwoordelijkheden van een vrijwilliger zijn, welke afspraken er moeten ...

Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan beschrijf je de achtergrond, de markt, de producten of diensten en de financiële situatie van je wijkonderneming, sociale onderneming, wijkaccommodatie of bewonersbedrijf. ...

Gebruikers om niet

Je hoeft niet altijd een huurprijs te vragen voor het verhuren van ruimtes in je accommodatie. Er zijn meerdere redenen om geen huur te berekenen en toch een huurcontract op te stellen. Hoewel het ...

Verhuurcontracten

Als BewonersBedrijf verhuur je ruimtes aan personen, groepen, zzp’ers en andere gebruikers. Voor de verhuur is het belangrijk om alle regels, rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder ...

Politiek

Een goede relatie tussen BewonersBedrijf en politici is belangrijk, want je organisatie is voor uiteenlopende zaken afhankelijk van de gemeente en plaatselijke politiek. Maar ontwikkel je zo’n ...

Wijkaandelen

Hoe kom je als BewonersBedrijf aan geld voor investeringen in bijvoorbeeld vastgoed? Wijkaandelen uitgeven is een vorm van crowdfunding en een oplossing met dubbele opbrengst: het levert geld op ...

Onderhandelen

Onderhandelen is een spel, waarvan je de spelregels moet kennen. Schuif je onvoorbereid aan de onderhandeltafel, dan is de kans groter dat je ontevreden achterblijft. Maar hoe ziet de ultieme ...

Omzetten rechtsvorm

Je stichting in een vereniging omzetten, of andersom; waarom zou je dat willen? Antwoord: omdat de stichting met een vereniging wil fuseren. Of omdat gebruikers meer invloed willen dan zij hebben ...

Statuten

De statuten zijn de grondwet van je vereniging of stichting. Ze bevatten formele, bindende spelregels voor het handelen van je organisatie, vaak aangevuld met een huishoudelijk reglement. Maar wat ...

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van je organisatie. In het document neem je praktische regels op over bijvoorbeeld de gang van zaken in je kantine, het bijhouden van ...

Loonbelasting artiesten

Stel: er treedt een artiest op in het BewonersBedrijf. Moet je dan rekening houden met loonheffing? Hoe zit het met sociale verzekeringspremies? En gelden dezelfde regels voor binnenlandse en ...

Checklist: Bestuurdersaansprakelijkheid

De meeste BewonersBedrijven kiezen voor een stichting als ondernemingsvorm. In een stichting heeft het bestuur de leiding. Het bestuur maakt alle belangrijke beslissingen en is daar ook ...

Samenwerken, dat doe je sámen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) brengt verschillende publicaties uit. Deze gaan over wijkondernemingen en zijn ook voor BewonersBedrijven heel interessant. Om te ...

Financieringsvormen en verdienmodellen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) brengt verschillende publicaties uit. Deze gaan over wijkondernemingen en zijn ook voor BewonersBedrijven heel interessant. Een ...

Quickscan Vinden en binden

Vrijwilligers zijn belangrijk voor een BewonersBedrijf. Je moet genoeg vrijwilligers vinden maar deze ook aan je organisatie verbinden. Movisie maakte een Quickscan Vinden en binden om je hierbij ...

Handleiding: Bestuur

Actieve bewoners hebben veel kennis nodig. Daarom helpt het LSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Handleiding: Planmatig Ondernemen

Actieve bewoners hebben veel kennis nodig. Daarom helpt het LSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Handleiding: Samenwerken

Actieve bewoners hebben veel kennis en veel kennis nodig. Daarom helpt het LSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Het wat en hoe van de ANBI-status

Wat zijn de voordelen en verplichtingen?

Voorbeelddocumenten

Modelstatuten, huishoudelijk reglement en overeenkomsten.

Handleiding: Organisatiehandboek

Actieve bewoners hebben veel kennis en veel kennis nodig. Daarom helpt het LSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Checklist: Visie

Een BewonersBedrijf heeft altijd een visie. Dit noemt men wel eens de ‘stip op de horizon’. De visie van het BewonersBedrijf is wat je met z’n allen wil bereiken. Waar wil je ...

Checklist Beleid Vaststellen

Checklist om te helpen bij het opstellen van (vrijwilligers)beleid.

Miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij

Het LSA heeft 1 miljoen euro gekregen van de Nationale Postcode Loterij om het experiment BewonersBedrijven te ondersteunen! Dit werd bekend op het Goed Geld Gala 2012. Mede door de steun van de ...