• LSA pleit voor buurtrechten. Met buurtrechten krijgen bewoners echt iets te zeggen over hun omgeving én de mogelijkheid geld te verdienen door betaald publieke diensten over te nemen. Zowel op lokaal als op rijksniveau is men nu actief bezig te kijken of buurtrechten kunnen worden ingevoerd.  Buurtrechten creëren ruimte voor bewonersinitiatief.

  Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) ziet dat actieve bewoners veel obstakels moeten overwinnen om positieve veranderingen in hun wijk tot stand te brengen. Vaak zit die tegenwerking in logge besluitvorming, bureaucratie of ambtelijke onwennigheid. Nu er steeds duidelijker en meer wordt ingezet op bewonerskracht en -verantwoordelijkheid is het nog belangrijker dat de bewoners die de verantwoordelijkheid op zich willen nemen, ook de rechten krijgen om dit te doen. Daarom is het tijd voor de invoering van buurtrechten. Het is niet zo dat het LSA pleit voor meer regels in de buurt, maar wel voor meer zeggenschap voor bewoners en ruimte voor bewonersinitiatief. Het LSA maakt zich daar sinds 2011 sterk voor. Op 23 oktober 2014 liet Grace Tanamal (PvdA) weten dat zij de rechten voor buurtbewoners in zou willen voeren.

  Het LSA heeft, geïnspireerd op de Localism Act uit Engeland, een pakket buurtrechten ontworpen waarmee bewonersinitiatieven worden gestimuleerd. In Engeland is de Localism Act sinds  april 2012 van kracht. Daar hebben bewoners goede ervaringen opgedaan met de vastgelegde ‘community rights’.

  Welke rechten en wat kun je ermee?

  Het recht om uit te dagen

  Het Engelse “right to challenge”: als bewonersgroepen menen dat ze een publieke taak efficiënter of beter kunnen uitvoeren dan de instelling die dat nu doet hebben ze het recht de opdrachtgever ‘uit te dagen’ tot een nieuwe aanbesteding waarbij het bewonersinitiatief volwaardig deelneemt. Daarbij hoort dat de budgetten die aan publieke taken besteed worden inzichtelijk zijn (buurtbegrotingen). Met dit recht kunnen actieve bewoners bijvoorbeeld betaald het ouderenvervoer overnemen, of betaald het groenbeheer in een wijk gaan doen.

  Het recht op buurtplanning

  Bewoners kunnen met dit recht gezamenlijk plannen maken voor hun eigen leefomgeving, voor de voorzieningen daarin en voor de activiteiten die er plaatsvinden. Uiteindelijke besluitvorming vindt natuurlijk plaats via de geëigende democratische kanalen. Het gebeurt nog te vaak dat bewoners alleen kunnen meepraten over plannen die anderen gemaakt hebben, het is daarom van belang te benoemen dat ze ook het recht hebben zelf initiatief te nemen om een Buurtplan te maken. Dit Buurtplan wordt onderdeel van het wettelijk kader.

  Het recht op (mede) gebruik van maatschappelijk vastgoed

  Veel maatschappelijk vastgoed wordt inefficiënt gebruikt, mede omdat de exploitatie onder druk staat. Als gevolg van regelgeving of de financiële situatie (bijvoorbeeld hoge boekwaarde) geven veel (welzijns)instellingen echter nauwelijks de kans aan bewoners om hier zelf initiatieven te ontplooien. Het is daarom van belang het recht van bewoners om voorzieningen in hun wijk (ook) zelf te gebruiken vast te leggen. Dit recht zorgt ervoor dat de lokale overheid moet meewerken aan het overdragen van een gebouw met een publieke functie (bijvoorbeeld een buurthuis) aan een wijkgebonden organisatie.  Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, gaat er een stappenplan in werking om het pand in (mede)beheer of eigendom van de bewonersgroep te krijgen.

  Buurtrechten en hoe je er gebuikt van kan maken komt ook uitgebreid aan bod op de Landelijke Bewonersdag 2014.


  Meer informatie Meer informatie over buurtrechten vindt u op: www.lsabewoners.nl/meer-over-buurtrechten

  Voor vragen, interviewverzoeken en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met LSA communicatie: Pleuni Koopman (pleuni@lsabewoners.nl) 030-2317511 / 06-18680715

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >