• Uitleg

Verzekeringen

Van inventaris tot vrijwilligers. Bewonersinitiatieven hebben te maken met uiteenlopende zaken die verzekerd kunnen of moeten worden. Maar welke verzekeringen móet je afsluiten als buurthuis? En tot welke bedragen wil je verzekerd zijn? Op welke premies moet je rekenen? We geven hier een overzicht.

Zoek een bemiddelaar

Belangrijk is allereerst dat verzekeringen worden afgesloten bij een vertrouwd adres. Bij een bemiddelaar die de tijd voor je neemt en bereid is samen te zoeken naar de juiste oplossingen tegen betaalbare premies. Ook bij een betrouwbaar bemiddelaar is het verstandig om zaken zelf te blijven volgen, het blijft immers de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur.

Noodzakelijke verzekeringen

Omdat organisaties onderling sterk verschillen is er geen standaard checklist van noodzakelijke verzekeringen. Van sommige risico’s is het volstrekt duidelijk dat die niet verzekerd hoeven te worden. Bijvoorbeeld als het gebouw niet in eigendom is of als niet met vrijwilligers wordt gewerkt. Dan is een opstalverzekering en vrijwilligersverzekering niet nodig. Van andere risico’s, bijvoorbeeld die van bestuurlijke aansprakelijkheid, is niet zo maar te zeggen of die wel of geen verzekering nodig hebben. Afhankelijk van jouw situatie en een inschatting van de risico’s zijn de meest voorkomende verzekeringen voor een accommodatie in drie groepen in te delen.

Materiële zaken

Het bestuur van een wijkaccommodatie moet voor een goede verzekering van de bezittingen zorgen. Krijg je een exploitatiesubsidie? Dan is dit meestal een voorwaarde. Er zijn diverse verzekeringen op dit gebied:

 • Opstalverzekering. Deze verzekering is nodig voor als je eigenaar bent van een of meerdere panden en dient de kosten te dekken van schade aan gebouw en installaties als gevolg van brand, storm, wateroverlast en inbraak.
 • Bedrijfsschadeverzekering. Om financiële schade op te vangen na bijvoorbeeld brand of inbraak kun je een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.
 • Inventarisverzekering. Verzekert schade aan de inventaris en is voor elk buurthuis nodig.
 • Glasverzekering. Afhankelijk van je specifieke situatie en ervaringen uit het verleden is het aan te raden om een glasverzekering af te sluiten. In combinatie met opstal- en inventarisverzekering hoeft dat in veel gevallen niet veel te kosten.
 • Waterschade. Afhankelijk van je specifieke situatie en ervaringen uit het verleden is het aan te raden om een waterschadeverzekering af te sluiten. In combinatie met opstal- en inventarisverzekering hoeft dat in veel gevallen niet veel te kosten.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Onder aansprakelijkheidsverzekeringen rekenen we de wettelijke aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

 • AVB verzekering. Iedere wijkaccommodatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven nodig. Deze verzekering biedt dekking tegen aanspraken van derden voor eventuele schade als gevolg van activiteiten van de accommodatie.
 • Bestuurders en toezichthoudersverzekering (BTA-verzekering). Of je deze verzekering noodzakelijkerwijs moet afsluiten is niet zonder meer te zeggen. De verzekering geeft dekking voor het persoonlijk risico aansprakelijk te worden gesteld.
 • Rechtsbijstandverzekering.Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische hulp bij conflicten en steun bij juridische vragen. De beste oplossing is het zelf en tijdig inschakelen van een eigen advocaat. Heb je daar de middelen niet voor, dan is een rechtsbijstandsverzekering een goed alternatief.
 • Verzekering van kasgelden. Of deze verzekering wenselijk is, hangt sterk af van je persoonlijke visie. Vervoer van en naar de bankkluis is meestal al verzekerd. Ook de aanwezigheid van een goede kluis binnen de accommodatie kan van invloed zijn op een besluit tot verzekeren.
 • Inzittendenverzekering. Vrijwilligers die voor het bestuur van je buurthuis personenvervoer verrichten vragen speciale aandacht. De risico’s zijn wellicht af te dekken door het sluiten van een inzittendenverzekering. Vraag deskundig advies bij je verzekeraar. Zeker wanneer dit vervoer gebeurt tegen betaling.

Verzekering van medewerkers

Heeft je buurthuis eigen personeel in dienst, dan heb je een verzekeringsplicht. Daarnaast zijn er verzekeringen die uitsluitend voortvloeien uit een goed en verantwoord werkgeverschap. Tot de wettelijk verplichte (werknemersverzekeringen) behoren de:

 • Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO)
 • Wet Wachtgeld en de Wet Werkloosheid (WA en WW)
 • Ziektewet (ZW)

De pensioenverzekering neemt een aparte plaats in. Afhankelijk van de sector waartoe de wijkaccommodatie wordt gerekend kan een CAO van toepassing zijn. Is de CAO Welzijn of de CAO van de Horeca van toepassing? Dan is ook een pensioenplicht geregeld.

Vrijwilligersverzekering gemeenten

Veel gemeenten hebben een verzekeringspakket bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesloten. In principe zijn daarmee alle vrijwilligers in die gemeente verzekerd en daaronder valt ook een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Je hoeft je daar als bewonersinitiatief niet speciaal voor aan te melden. Zoek op de website van jouw gemeente op ‘vrijwilligersverzekering’ om na te gaan of je verzekerd bent via de gemeente. De plaats waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt is hierbij leidend en niet waar de vrijwilliger woont. Zorg dus wel dat je het bij de goede gemeente checkt.

Evalueer je verzekeringspakket regelmatig

Verzekeren moeten we alleen die risico’s die we zelf niet kunnen of willen dragen. Een goede afweging van het verzekeringspakket kan alleen in samenwerking met een deskundige die tijd wil investeren om tot goede besluiten te komen. Om niet voor verrassingen te komen staan is het van belang om tenminste één maal per jaar het verzekeringspakket te evalueren en te agenderen voor een bestuursoverleg.

Gerelateerd