• Uitleg

Wat is een inclusieve energietransitie

Soms kun je het idee krijgen dat de energietransitie niet meer is dan een extreem grootschalige, technische operatie. Windmolens, warmtepompen en de installatie van ontelbare zonnepanelen. En dan hebben we het nog niet over elektrische auto’s, waterstof en het bouwen van gasloze woningen. Is dit onderdeel van de energietransitie? Ja. Gaat de energietransitie succesvol zijn als we ons vooral hierop blijven focussen? Nee. Een echt geslaagde energietransitie is een inclusieve energiestransitie waarin iedereen mee kan doen. Dus naast bedrijven en vermogende huiseigenaren ook bewoners van huurwoningen met minder middelen om te investeren in verduurzaming.

Elke inwoner heeft te maken met energie

De overgang naar een andere manier van het verwarmen van je huis raakt iedere inwoner van Nederland. Er wordt van iedereen een inspanning gevraagd om energieverbruik te verminderen en na te denken over verduurzamen. Een deel van de mensen heeft niet de middelen om daar zelf actief in te investeren. Dat betekent niet dat deze mensen geen partij zijn in deze enorme opgave. LSA vindt dat dat bewoners mede invloed moeten hebben op prioriteiten, keuzes en tempo van het verduurzamen van hun eigen wijk. Dat kan en dat levert mooie resultaten op, die zelfs verder gaan dan alleen het terugdringen van uitstoot of het verlagen van de energierekening.

Sociale opgave

Bewoners spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Maar om bewoners partner te laten zijn bij deze belangrijk omwenteling, zijn er drie accentverschuivingen in het denken nodig. LSA werkt daar samen met tientallen bewonersgroepen en organisaties heel hard aan. Ervaringen uit de praktijk laten zien dat dat werkt. De energietransitie is een sociale opgave. Je moet mensen meekrijgen, enthousiast maken, aanzetten tot moeilijke beslissingen, maar ook tot collectief meedenken en handelen. Ook de manier waarop lusten en lasten worden verdeeld is een belangrijke vraag waarop een antwoord gevonden moet worden. Op lokaal niveau zien we mooie initiatieven ontstaan die daar mogelijke antwoorden op weten te vinden. Voor een echt inclusieve energietransitie is het besef dat het echt een collectieve opgave is onmisbaar. Het gaat helpen wanneer collectieve initiatieven nog meer dan nu het geval is worden gestimuleerd. Daarnaast helpt het als zij meer ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld vanuit de gemeente. Kortom, als alle bewoners met alle achtergronden een rol krijgen bij de opgave om minder energie te gebruiken en hun huizen te verduurzamen wordt de energietransitie echt inclusief.

Steeds meer energiecollectieven

Steeds meer bewonersinitiatieven organiseren zich rond energiebesparing en verduurzaming van hun buurt of dorp. Het mooie van deze collectieven is dat zij hun eigen omgeving goed kennen en graag zoveel mogelijk mensen betrekken bij hun initiatief om de wijk te verduurzamen. Bewonerscollectieven raken makkelijker met buurtgenoten in gesprek dan ambtenaren van de gemeente of andere organisaties die niet dagelijks in de wijk aanwezig zijn. Ze weten mensen op de juiste manier te raken en te motiveren. Niet in de laatste plaats, omdat ze niet alleen maar focussen op maatregelen, maar juist een sociale insteek hebben.  De afgelopen maanden hebben tientallen bewonerscollectieven in ontmoetingsplekken door heel Nederland energiespreekuren, energiebingo’s, inloopochtenden, bakfietsontmoetingen en duurzame tentoonstellingen georganiseerd. Allemaal met als doel om zoveel mogelijk mensen te betrekken en informeren over plannen en mogelijkheden. En al die gesprekken zorgen voor veel inzichten en laten zien waar de kansen in de wijk liggen en welke uitdagingen er zijn. Bewoners weten informatie boven tafel te krijgen die een energiemaatschappij, gemeente of welzijnsorganisatie niet zomaar te horen krijgen. En al die informatie biedt weer aanknopingspunten om ook de doelgroepen die lastig te bereiken zijn of niet de middelen hebben om te investeren ook te betrekken. Zonder buurtbewoners die uit interesse bezig zijn met verduurzaming van de wijk, wordt het inclusief maken van de energietransitie een veel grotere uitdaging.

 

4 Tips om de energietransitie inclusiever te maken

1. Zoek samenwerking en maak samen plannen

Betrek zoveel mogelijk mensen bij het maken van plannen. Klein beginnen is prima, maar kijk ook goed naar hoe je de kring van mensen steeds wat verder uit kunt breiden. Het helpt om de aanwezigen te vragen de volgende keer iemand mee te nemen. Dat helpt bij het vergroten van draagvlak en plannen krijgen input vanuit een bredere groep, zodat iedereen zich vertegenwoordigd voelt. Denk na welke organisaties en sleutelfiguren belangrijk zijn om de gemaakte plannen ook uit te kunnen voeren. Wie bij de gemeente en welzijnsorganisatie is onmisbaar? Zijn er mensen met veel kennis over een bepaald onderwerp? Nodig ze uit. Samen weet je meer dan alleen. Er zijn inmiddels vele voorbeelden van bewonersgroepen die zelf begonnen met nadenken over verduurzamen van de wijk hun ideeën inmiddels hebben vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente. Dat geeft de plannen het geeft niet alleen een officiële status, initiatieven worden ook als serieuze partner gezien.

2.Organiseer laagdrempelige ontmoetingen

Het buurthuis is een ideale plek om ontmoetingen te organiseren rond het thema energie. Je kunt bijvoorbeeld een voorlichtingsavond organiseren over wat je zelf kunt doen om energie te besparen in huis. In de winter van 2022 met de enorm gestegen energieprijzen hebben bewoners elkaar enorm geholpen met het uitwisselen van tips, het uitdelen van kleine besparingsmaatregelen of gewoon het letterlijk bieden van een warme ruimte om elkaar te ontmoeten.

3. Biedt diensten aan

Om buurtbewoners te helpen, organiseren verschillende bewonerscollectieven allerlei diensten. Vooral ouderen en mensen met minder middelen om zelf te investeren zijn hier erg meegeholpen. Klussendiensten om te helpen met het plaatsen van tochtstrippen en radiatorfolie of het ophangen van een gordijn achter de voordeur zijn op veel plekken opgestart. Maar ook het inzetten van energiecoaches, mensen die helpen bij het aanvragen van subsidies of het uitdelen van energiebesparende producten leveren een belangrijke bijdrage aan het inclusiever maken van de energietransitie.

4. Maak successen zichtbaar

Verhalen uit de praktijk die laten zien wat werkt in de buurt, helpt mensen te motiveren om zelf ook in actie te komen.. Bewoners zijn creatief in het bedenken van manieren om hun successen te delen. Doe het vooral, want met positieve energie steek je anderen aan om ook aan de slag te gaan.