Ondersteuning bij ABCD-methode / Community Organising

 • Het LSA heeft de ABCD-methodiek in 2003 naar Nederland gehaald en vertaald naar de Nederlandse situatie. Nu geven we cursussen en masterclasses op maat. De ABCD-methode (Asset Based Community Development) is een – van oorsprong Amerikaanse – aanpak voor het versterken van sociaaleconomisch zwakkere wijken. ABCD wil alle buurtbewoners betrekken, ongeacht leeftijd of herkomst. De methode richt zich op het betrekken van groepen buurtbewoners, ook op hen die onderling weinig contact hebben en vaak buitengesloten worden. 

  De ABCD-methode is na bijna 15 jaar later nog steeds springlevend. Er is zelfs een nieuwe opleving. Jongerenwerkers, bewoners, ondersteuners, opbouwwerkers, onderzoekers, trainers: ze werken steeds vaker volgens deze methode. Het is tot op de dag van vandaag de leidende aanpak bij het organiseren en mobiliseren van buurten en bewoners.

  Het overkoepelende doel van Asset-Based Community Development (ABCD) is het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren. ABCD heeft drie eenvoudige, met elkaar verbonden uitgangspunten:

  1. De capaciteiten van de wijk vormen de basis. Capaciteiten van individuele bewoners, van de vrijwilligersorganisaties en de informele netwerken, van de instellingen en van bedrijven. Het uitgangspunt voor wijkvernieuwing is uitgaan van datgene wat er is en niet van de problemen en de tekortkomingen.
  2. Het is naar binnen gericht. Omdat dit proces is gebaseerd op de capaciteiten van alle betrokkenen, is het noodzakelijk naar binnen gericht te werken. Deze ontwikkelingsstrategie houdt in, dat de samenwerkende partners eerst kijken naar wat ze zelf kunnen. Deze zelfbewuste houding is niet bedoeld om externe krachten buiten te sluiten en onderkent ook niet de noodzaak van aanvullende financiële middelen voor deze wijken. Deze sterk naar binnen gerichte aandacht is simpelweg bedoeld, om de nadruk te leggen op de vele mogelijkheden die er in een wijk aanwezig zijn: investering, creativiteit, hoop en controle.
  3. De relatieopbouw is een belangrijke factor. De uitdaging bestaat uit een permanente vorm van relatieopbouw: tussen bewoners onderling, tussen bewoners en instellingen, tussen instellingen en bedrijven, tussen bedrijven en bewoners, tussen informele en formele sociale netwerken.

  Ondersteuning bij ABCD methodiek / Community Organising

   Door: Een of meerdere procesbegeleiders van het LSA met de expertise die past bij jullie specifieke vragen.

  Doelgroep: (Beleids-)medewerkers van gemeenten, zorg- en welzijnsprofessionals, actieve bewoners.

  Aantal deelnemers: Afhankelijk van de gekozen vorm en inhoud.

  Datum, tijd en plaats: Afhankelijk van de gekozen vorm en inhoud.

  Kosten: Op aanvraag.


  Voor wie?

  Jongerenwerkers, bewoners, ondersteuners, opbouwwerkers, onderzoekers, trainers: veel professionals in de wijk kunnen baat hebben bij het werken met ABCD. Het LSA kan ondersteunen bij het werken met de ABCD-methodiek of het versterken van een van de belangrijke elementen van de methode:

  • Wijkontwikkeling en vernieuwing van binnenuit en bottom-up.
  • Focus op capaciteiten in plaats van op problemen en tekortkomingen.
  • Initiatieven met weinig tot geen hulp van buitenaf.
  • Erkennen en voortbouwen op bestaande informele netwerken.
  • Het tot stand brengen van nieuwe sociale relaties.
  • Representatief leiderschap en vertegenwoordiging in de wijk.
  • Wijkspecifieke invulling van de methode.
  • Een combinatie van kleine snelle resultaten en wijkontwikkeling op de lange termijn.
  Wat is het?

  Het LSA zet zijn jarenlange praktijkervaring met de ABCD-methodiek graag in om beroepskrachten en bewoners in de wijk te adviseren, ondersteunen en inspireren hoe zij ook met deze methode aan de slag kunnen gaan. We bepalen een concrete aanpak op basis van de vragen die er in jouw gemeente leven.

  Over het LSA en ABCD

  In 2003 introduceerde het LSA de ABCD-methode in Nederland. We vertaalden het boek ‘Wijkontwikkeling op eigen kracht’ naar het Nederlands en naar de Nederlandse situatie. Dit is een werkboek voor mensen die de leefbaarheid van hun wijken willen verbeteren. Het richt zich op alle middelen die mensen lokaal kunnen inzetten om hun leefomstandigheden te verbeteren. Het boek noemt deze middelen ‘assets’ omdat ze aanwezig zijn, maar pas nut hebben als ze daadwerkelijk gebruikt worden. Dit gebeurt wanneer deze assets met elkaar verbonden worden. Het boek beschrijft de methoden die gebruikt worden om de assets van de wijk te identificeren en zo te verbinden dat de wijk sterker wordt.

  Het LSA heeft meerdere pilot-ABCD-projecten georganiseerd. En het LSA heeft sindsdien gezorgd voor de spreiding van het gebruik van de ABCD-methode. Movisie heeft de ABCD-methodiek beschreven en geplaatst in de databank ‘Effectieve sociale interventies’.

  Daarnaast heeft het LSA acht jaar het community organising-project Kan wél! gedraaid, volgens de principes van ABCD. Dit project activeert bewoners in hun eigen wijk. Het project daagt bewoners uit om hun ideeën, plannen en zelfs dromen voor de wijk waar te maken. Het doel is om daarmee de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

  Meer weten over het aanbod van het LSA op het gebied van de ABCD-methodiek en Community Organising?

  Stuur dan even een mail naar lsa@lsabewoners.nl of bel naar 030 231 7511.

  Wat is LSA?

  Het LSA is al bijna 30 jaar een sterk netwerk van actieve bewonersgroepen. Wij bundelen kracht en delen kennis. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en publicaties uit te brengen. Wij zijn een vereniging van actieve bewoners. Met elkaar werken we aan de vernieuwing van (lokale) democratie, aan verandering van onderop. We zorgen er samen voor dat bewonersorganisaties, -coöperaties, BewonersBedrijven en zelfstandige buurthuizen sterker en slimmer worden. Zodat zij hun buurten leuker en krachtiger kunnen maken.

  Het LSA stimuleert en ondersteunt bewoners die een zelfsturende rol op zich nemen, met als uitgangspunt dat iedereen talenten en kwaliteiten heeft die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van wijk of buurt.

   

  Lees meer over LSA: https://www.lsabewoners.nl/over-ons/