Kennisbank Zelfbeheer

Beheer en exploitatie

Geen ‘zelfbeheer’ zonder ‘beheer’. Vrijwilligers, ruimteverhuur, vergunningen, onderhoud; het zijn cruciale factoren in het succesvol bestaan van een buurthuis. In dit dossier vind je informatie over uiteenlopende onderwerpen, variërend van de dagelijkse gang van zaken tot langetermijnplannen van je wijkaccommodatie. Beheer en exploitatie.

Menukaart zelfbeheer

De praktische menukaart zelfbeheer helpt om op een makkelijke manier het gesprek tussen bewoners en woningcorporaties over zelfbeheer aan te gaan. Wat moet je als corporatie faciliteren als ...

Inbraakpreventie

Wie waardevolle bezittingen in huis heeft, is gauw doelwit van dieven. Ook het gebouw van jouw BewonersBedrijf. Dus is het zaak je te beveiligen tegen inbraak. Hoe doe je dat? Wie schakel je in ...

Toegankelijkheid

Het buurthuis draagt bij aan een samenleving waarin iedereen kan participeren. Jong of oud, man of vrouw, met of zonder beperking; allemaal moeten zij welkom zijn achter de deuren van de ...

Prijsbeleid

Hoeveel geld vraag je voor de ruimtes die je verhuurt? Betaalt iedere doelgroep hetzelfde bedrag? Met welke factoren moet je rekening houden behalve de kostprijs van een product? Het bepalen van ...

Arbeidsongeschiktheid

Wat doe je als buurthuis wanneer een van je medewerkers langdurig ziek en zelfs arbeidsongeschikt raakt? Arbeidsongeschiktheid in de zin van wettelijke procedures speelt alleen een rol bij ...

Milieuwetgeving

Als buurthuis moet je voldoen aan verschillende milieuregels. Welke regels dat zijn, is afhankelijk van je activiteiten op horecagebied. De Nederlandse milieuwetgeving is sinds 2008 vastgelegd in ...

Bestemmingsplan

Welke plekken in de wijk zijn bedoeld voor woningen en waar is het mogelijk om een buurthuis te bouwen? Het bestemmingsplan dat de gemeente maakt geeft antwoord. Een bestemmingsplan bepaalt wat er ...

Verduurzaming gebouw

Denken aan duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu; het scheelt ook in de maandlasten van je buurthuis. Elke euro die je niet aan energie uitgeeft, is weer ergens anders te besteden. Veel ...

Werkplan: Doel en opzet

In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het ...

Werkplan: Gebouw en inventaris

In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het ...

Werkplan: Medewerkers

In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het ...

Werkplan: Programma en pr

In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het ...

Werkplan: Barexploitatie

In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het ...

Reprorecht

Als buurthuis betaal je aan Stichting Reprorecht voor het kopiëren uit boeken, kranten, tijdschriften en online publicaties. Stichting Reprorecht betaalt de vergoeding door aan de makers van die ...

Alcoholbestuursreglement

Het alcoholbestuursreglement is volgens de Drank- en Horecawet een voorwaarde voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning door paracommerciële rechtspersonen zoals buurthuizen. De ...

Drank- en Horecawet

Buurthuizen die alcohol schenken hebben altijd met de Drank- en Horecawet te maken. Maar wat houdt de wet precies in? En aan welke regels moet je als buurthuis voldoen? De Drank- en Horecawet ...

Alcoholmatigingsbeleid

Je schenkt alcohol in de bar van je buurthuis. Hoe zorg je voor een vertrouwde plaats voor iedereen, waar door jong en oud verantwoordelijk omgegaan wordt met alcoholconsumptie? Besturen van ...

Voorbeeld inventaris

De inventaris is een lijst waarop je alle voorwerpen die in het bezit zijn van je buurthuis opsomt. Zo’n inventaris is essentieel voor het berekenen van je afschrijvingen, het verzekeren van ...

Voorbeeld arbeidsovereenkomsten

Hoewel sommige buurthuizen exclusief met vrijwilligers werken, maken veel andere wijkcentra gebruik van de diensten van betaalde krachten. Met die medewerkers ga je een arbeidsovereenkomst aan. ...

Inbraakpreventie

Wie waardevolle bezittingen in huis heeft, is gauw doelwit van dieven. Ook buurthuizen. Dus is het zaak je te beveiligen tegen inbraak. Hoe doe je dat? Wie schakel je in voor ...

Rookruimte

Roken in het buurthuis is verboden sinds 2004. Wie toch graag een sigaret opsteekt moet dat buiten de deuren van het wijkcentrum doen, op het terras, of in een daarvoor aangewezen rookruimte. Zo’n ...

Bezettingsgraad en bezettingsschema

Welke ruimtes zijn op welk moment verhuurd? Dat houd je bij in een simpel overzicht, wat we een bezettingsschema noemen. In één oogopslag zie je niet alleen of een ruimte beschikbaar is, maar ook ...

Psychosociale arbeidsbelasting

Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, psychische klachten, stress – ook als buurthuis krijg je te maken met psychosociale arbeidsbelasting. Iedereen in en om het ...

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid slaat op de bescherming en het beschermd voelen tegen gevaar of dreiging van gevaar. Met goede maatregelen en duidelijke afspraken voorkom je ook in je buurthuis gevoelens van ...

Voorbeeld reglement beheer

Wie beheert je buurthuis? De beheerder houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in je wijkcentrum. Maar welke taken komen voor zijn of haar rekening? Hoe handelt hij/zij in verschillende ...

Voorbeeld leenovereenkomst

Buurthuizen lenen wel eens wat uit. Of het nu gaat om statafels, glazen of een geluidsinstallatie, het is altijd aan te raden om goede afspraken over zulke uitleen te maken. Die afspraken leg je ...

Warenwet

Als buurthuis waar eet- en drinkwaar wordt bereid en genuttigd, heb je te maken met de Warenwet. Die Warenwet garandeert bezoekers dat alles wat zij eten en drinken van goede kwaliteit is en niet ...

APV

Elke gemeente heeft een eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin vind je de plaatselijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Als buurthuis kom je indirect met ...

Arbowet

De Arbowet is een verzameling voorwaarden die moeten zorgen voor de gezondheid en veiligheid van werkgevers en werknemers. In de wet staan geen harde regels, maar algemene richtlijnen voor goede ...

Rekenprogramma exploitatie

Hoeveel inkomsten gaat je buurthuis halen uit verhuur, bar en keuken? Gebruik onderstaand rekenprogramma exploitatie om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in de omzet die je gaat draaien of ...

Verhuurbeleid en huurtarieven

Ruimtes verhuren aan verenigingen en andere gebruikersgroepen is vaak de hoofdactiviteit van je buurthuis. Denk daarom goed na over je verhuurbeleid, maak keuzes en wees helder in het communiceren ...

Vrijwilligers werven

Vrijwilligers vinden voor in je buurthuis kan een lastige taak zijn. Hoe haal je bewoners over om zich te melden voor het dagelijks beheer van je buurthuis? En hoe houd je vrijwilligers tevreden ...

EHBO

Een EHBO-koffer alleen is niet voldoende in je buurthuis. Elke organisatie met personeel en/of vrijwilligers is verplicht maatregelen te treffen bij levensbedreigende situaties. Wat zijn de ...

Instructie barvrijwilliger

Wordt er in je buurthuis alcohol geschonken, dan moet er tijdens openingsuren een leidinggevende die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne aanwezig zijn, of een barvrijwilliger die een ...

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid houdt in dat je als buurthuis afspraken vastlegt om tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en tarieven producten en diensten geleverd te krijgen. Denk aan dranken, energie en ...

Functies en taakomschrijvingen

Er zijn allerlei werkzaamheden in je buurthuis. Werk dat door beroepskrachten of vrijwilligers wordt uitgevoerd. Voor een goede gang van zaken is het van belang dat iedereen weet wat hem of haar ...

Voorbeeld gebruikersreglement

Huurders maken gebruik van ruimte en inventaris in je pand. Daar komen voor huurder en verhuurder bepaalde rechten, plichten en verantwoordelijkheden bij kijken. Die leg je vast in een ...

Voorbeeld huisregels

Bezoekers van je buurthuis dienen zich te houden aan een aantal gedragsregels. Om overlast voor andere gebruikers, voor het gebouw en voor de buurt te voorkomen, is het belangrijk dat deze ...

Werken met betaalde krachten?

Vrijwillig of professioneel beheer in het buurthuis? Het antwoord op die vraag is sterk afhankelijk van de situatie van je wijkaccommodatie. Je beleidskeuze bepaal je op basis van verschillende ...

Buma/Stemra/Sena/Videma

Draai muziek in je buurthuis of vertoon een film, en je bent wettelijk verplicht hiervoor te betalen. Dat geld draag je, afhankelijk van het soort media dat je afspeelt, af aan de Buma/Stemra, ...

Privacyreglement

Ieder buurthuis dat gegevens vastlegt van en over haar leden is formeel verplicht om een privacyreglement op te stellen waarin aangegeven wordt welke gegevens op welke manier worden vastgelegd. En ...

Personeelsbeleid

Stichtingen en verenigingen die buurthuizen beheren, zijn over het algemeen kleine organisaties; veel werken uitsluitend met vrijwilligers. Andere wijkcentra hebben een of enkele betaalde ...

Sleutelplan

Een strak sleutelbeleid is cruciaal voor buurthuizen waar geen fulltime beheerder aanwezig is. Wanneer groepen die gebruik maken van je buurthuis zichzelf binnen laten, zelf voor koffie en ...

Voorbeeld ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is het plan van aanpak wanneer er brand uitbreekt in je buurthuis. Bij brand ontstaan er al gauw levensbedreigende situaties door rook- en hitteontwikkeling, en is het dus zaak ...

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points en dient als risico-inventarisatie en bewakingssysteem voor voedingsmiddelen. HACCP is een preventief systeem van zeven principes om ...

Omgevingsvergunning

Wil je bouwen of verbouwen, dan is er meer nodig dan goede plannen en voldoende geld. Afhankelijk van wat je precies waar wilt bouwen, zijn er vaak één of meerdere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld ...

Brandveilig gebruik

Is jouw gebouw brandveilig? In de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik staan eisen en regels vastgesteld waar je als buurthuis aan dient te voldoen. Afhankelijk van het soort activiteiten ...

Vrijwilligerscontract

Werk je veel met vrijwilligers en hebben deze vrijwilligers veel verantwoordelijkheden, dan is het slim om afspraken duidelijk vast te leggen in een vrijwilligerscontract. In dit artikel vind je ...

Sociale hygiëne

Iedere leidinggevende of medewerker in een buurthuis die op verantwoorde wijze alcohol wil schenken en/of verkopen moet het examen SVH Sociale Hygiëne succesvol afleggen. Hoe zijn de regels ...

Orde en veiligheid

Nu wijkaccommodaties meer en meer worden gezien als belangrijke instrumenten bij het stimuleren van sociale cohesie in hun omgeving, is orde en veiligheid een steeds belangrijker onderwerp binnen ...

BHV/Bedrijfshulpverlening

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Het betekent dat werknemers binnen een organisatie worden opgeleid om hulp te bieden aan collega’s wanneer hun veiligheid of gezondheid gevaar loopt. Moet een ...

Barexploitatie

Buurthuizen halen vaak een groot deel van hun omzet uit het verkopen van drank en eten aan de bar en in de kantine. Een goed beeld van de opbrengt en kosten die het buurthuis draait met ...

Gesubsidieerd werk

Ondanks het afschaffen van veel gesubsidieerde banen, hanteert de overheid nog steeds een aantal subsidieregelingen die voor gemeenschapshuizen van belang kunnen zijn. Gesubsidieerd werk is in te ...

Beheersplan en map

Wat komt er allemaal kijken bij het beheren van je wijkaccommodatie? Die vraag beantwoord je in het beheersplan, een verzameling van alle taken, afspraken en regelingen die nodig zijn om een pand ...

Exploitatievergunning

Wil je drank en etenswaren verkopen in en om je buurthuis, dan is in veel gevallen een exploitatievergunning verplicht. Zo’n vergunning stelt een aantal eisen aan het horecabeleid en de veiligheid ...

Meerjaren Onderhoudsplan

Hoe is het onderhoud van je wijkaccommodatie geregeld voor de komende tien jaar? Een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP of MJOP) geeft antwoord. Het plan helpt je ervoor zorgen dat de accommodatie zijn ...

Gebruikers om niet

Je hoeft niet altijd een huurprijs te vragen voor het verhuren van ruimtes in je buurthuis. Er zijn meerdere redenen om geen huur te berekenen en toch een huurcontract op te stellen. Hoewel het ...

Verhuurcontracten

Als buurthuis verhuur je ruimtes aan personen, groepen, zzp’ers en andere gebruikers. Voor de verhuur is het belangrijk om alle regels, rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder op te ...