Wmo

 • Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning, die de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Met de wet wil de overheid bevorderen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, zij het op eigen initiatief. Mensen die kwetsbaar zijn krijgen meer zorg en ondersteuning van andere burgers, zodat deze mee kunnen doen aan de samenleving. De decentralisatie van extramurale begeleiding van de ABWZ naar de Wmo biedt kansen om op lokaal niveau deze ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie dichter bij de burger te organiseren.

  Gemeente en prestatievelden

  De gemeente staat dichter bij de eigen inwoners en is daarom in staat maatwerk te bieden; dat is het motto van de Wmo. Gemeenten hebben daarbij veel vrijheid om lokaal hun eigen beleid in te richten. Wel moeten ze aandacht besteden aan 9 thema’s, de zogeheten prestatievelden:

  • Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten
  • Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met ‘opgroeiproblemen’ en aan ouders met ‘opvoedproblemen’
  • Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
  • Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
  • Het bevorderen van maatschappelijke deelname en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem
  • In het kader daarvan verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem
  • Maatschappelijke opvang, waaronder die voor vrouwen en slachtoffers van huiselijk geweld
  • Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen
  • Het bevorderen van verslavingsbeleid

  Buurthuizen zijn een belangrijke schakel bij de Wmo, meer dan ooit na de decentralisaties per 1 januari 2015. De Wmo en de decentralisaties brengen een toename van verantwoordelijkheden met zich mee en tegelijk een versterking van de eigen positie. Met name de volgende prestatievelden zijn van belang:

  Prestatieveld 1:

  Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Buurthuizen zijn een onderdeel van de sociale infrastructuur en als zodanig belangrijk voor de leefbaarheid en de sociale samenhang voor de wijk. Deze rol is duidelijker als hij expliciet genoemd wordt in een gemeentelijke beleidsnotitie of in de visie van een buurthuis. In een buurthuis zijn de activiteiten niet alleen een doel op zich, maar ook een middel voor participatie en ontmoeting.

  Prestatieveld 3:

  Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Veel gemeenten kiezen voor het opzetten van Wmo-loketten, steeds vaker dicht bij mensen in de wijken. Een buurthuis kan een geschikte locatie voor zo’n loket zijn.

  Prestatieveld 4:

  Buurthuizen werken met veel vrijwilligers. De gemeente is verplicht vrijwilligerswerk te stimuleren en ondersteunen. Als behoefte bestaat aan ondersteuning, bijvoorbeeld als het gaat om een vrijwilligersverzekering, hoort de gemeente jouw buurthuis te helpen. Als je gemeente nog geen vrijwilligerssteunpunt heeft, dan kun je je daar met andere partijen sterk voor maken.

  Prestatieveld 5:

  De tijd dat mensen met een beperking vanzelfsprekend in instituten terecht kwamen is voorbij. Zelfstandig wonen met wat ondersteuning of begeleid wonen blijkt zowel voor mensen met een verstandelijke beperking als bijvoorbeeld voor mensen die psychiatrische hulp nodig hebben, een mooie oplossing. Ook ouderen kunnen lange tijd in de eigen woning blijven dankzij allerlei vormen van hulp aan huis en dankzij het steeds betere aanbod in de eigen omgeving van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Maar hoe betrek je deze mensen bij (nieuwe) activiteiten in het buurthuis? De gemeente moet dit stimuleren en positieve initiatieven stimuleren.

  Er zit nog een heel andere praktische kant aan dit prestatieveld: voor mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking en voor ouderen moeten accommodaties minstens goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Zelfstandig functioneren lukt alleen als de randvoorwaarden er zijn. Er is een goede kans dat de gemeente hiervoor een speciaal budget beschikbaar heeft.

  Andere partijen

  Niet alleen de gemeente zal op zoek zijn naar partners om de Wmo-doelstellingen te realiseren. Verdiep je als buurthuis daarom eens in de mogelijkheden tot samenwerking met bijvoorbeeld:

  • Woningbouwcorporaties
  • Zorginstellingen
  • Welzijnsinstellingen
  • Sportorganisaties
  • Scholen
  • Wijkraden

  Decentralisatie AWBZ en transitie Wmo

  De Wmo wordt nog belangrijker vanaf 1 januari 2015 door de decentralisatie van delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning. Deze ondersteuning wordt nu nog gefinancierd door de AWBZ. Dit gaat veranderen voor de begeleiding van mensen die niet in een instelling wonen. Vanaf 2015 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk.

  Wat houdt deze begeleiding eigenlijk in? Begeleiding kan vele vormen aannemen. Sommige mensen worden individueel geholpen, anderen mogen gebruik maken van een dagopvang. Soms gaat het over het ondersteunen bij de financiële administratie, soms over persoonlijke verzorging en soms worden mensen geholpen bij het plannen van activiteiten. In alle gevallen is de begeleiding erop gericht dat de mensen thuis kunnen blijven wonen en niet in een instelling.

  Buurthuizen en dagopvang

  Waarom is het voor buurthuizen interessant dat de gemeenten hiervoor verantwoordelijk worden? Dat heeft weer met de Wmo te maken. Gemeenten zullen er op gaan inzetten dat steeds meer mensen met een beperking meedoen in de wijk, en dus ook in jouw buurthuis. Hierbij wordt nadrukkelijker gekeken naar de talenten van mensen: wat kan hij/zij bijdragen aan de eigen omgeving? Aan de leefbaarheid Is je accommodatie geschikt te maken voor de dagopvang en zou er via het buurthuis ontmoeting kunnen plaatsvinden tussen mensen met en zonder een geestelijke beperking? Wellicht zijn er verenigingen binnen je buurthuis die meer willen doen met deze groep? Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over wat er in jouw omgeving verandert en waar de mogelijkheden liggen.

  Meer informatie over de Wmo en decentralisaties:

  Bronnen: Dorpshuizen.nl Vraagbaak, Invoeringwmo.nl, Rijksoverheid

 • Meer van onze leden

  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >
  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >