Orde en veiligheid

 • Nu wijkaccommodaties meer en meer worden gezien als belangrijke instrumenten bij het stimuleren van sociale cohesie in hun omgeving, is orde en veiligheid een steeds belangrijker onderwerp binnen een buurthuis.

  Ontwikkelingen als de vermaatschappelijking van de zorg, die erop is gericht mensen zolang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen, brengen belangrijke nieuwe functies mee voor wijkaccommodaties. Denk aan thuiszorgvoorzieningen en het organiseren van gezamenlijke maaltijden. Alleen al daarom is het belangrijk om de exploitatie van een bar of kantine zo te organiseren dat zowel beheerders als gebruikers zich veilig kunnen voelen.

  Verantwoordelijkheid

  Het bestuur van een wijkaccommodatie is verantwoordelijk voor die veilige situatie. Naast concrete eisen die de Arbowet stelt aan veilige (werk)omstandigheden, gaat het ook om de zogenaamde sociale veiligheid. Heldere huisregels en de handhaving daarvan bevorderen orde en veiligheid in je buurthuis.

  Bedreigingen voor de orde en veiligheid

  De orde kan op allerlei manieren worden verstoord in je wijkaccommodatie en de veiligheid van bezoekers en beheerders kan via meerdere wegen in het geding komen. Denk dan aan:

  • Barexploitatie: alcoholgebruik kan voor problemen zorgen.
  • De opbouw van het verzorgingsgebied: door de aanwezigheid van veel verschillende doelgroepen qua leeftijd, cultuur en interesses, kan een verschillend gebruik van bar en kantine ontstaan. Bijvoorbeeld een groep vrouwen van een yogacursus tegenover (lawaaiige) jongeren die behoefte hebben aan een pilsje na afloop van hun activiteit.
  • Grotere accommodaties moeten uiteenlopende activiteiten voor verschillende doelgroepen combineren. Die activiteiten zijn niet alleen verschillend, ze trekken ook een ander publiek naar de accommodatie.
  • Een accommodatie kan van de (subsidiërende) overheid een rol toebedeeld krijgen bij het oplossen van zorgwekkende ontwikkelingen onder de bewoners van het verzorgingsgebied. Denk aan problemen met hangjongeren, hoge werkloosheid en spanningen tussen verschillende culturen.

  Sfeer

  Als wijkaccommodatie doe je er goed aan een bedrijfscultuur te ontwikkelen die garant staat voor een goede, herkenbare en ‘eigen’ sfeer. De gebruikers, maar ook de ouders van jeugd die gebruik maakt van de accommodatie, zullen terecht verlangen dat er toezicht is op zaken en personen en dat onregelmatigheden worden voorkomen.

  Maatregelen

  Het houden van overzicht en controle op de gang van zaken in een grote accommodatie met veel verschillende gebruikers met hun eigen cultuur stelt uiteraard andere eisen dan aan een klein buurthuis waar iedereen elkaar kent en de sociale controle groot is. In alle gevallen zal het voorbeeldgedrag van medewerkers en bestuur, de faire aanpak van problemen naar de bekende huisregels en het eventuele lik-op-stukbeleid bepalend zijn voor de sfeer en daarmee voor de orde en veiligheid. Maatregelen die je kunt nemen om de orde en veiligheid te stimuleren en handhaven zijn onder andere:

  1. Stel adequate en duidelijke huisregels op. Deze moeten niet alleen een plaats krijgen in de het huishoudelijk reglement, maar ook op diverse plaatsen in de accommodatie goed zichtbaar worden opgehangen.
  2. Handhaaf strikt de openingstijden van de bar en het soort gebruik (wel of geen alcohol).
  3. Geef in de contracten met gebruikers aandacht aan de cultuur van de accommodatie. Bijvoorbeeld door te wijzen op omgangsvormen en verantwoord alcoholgebruik. Ook kan je verwijzen naar de functie van de bar die in buurthuizen anders is dan in de commerciële horeca.
  4. Onverenigbare activiteiten (denk aan het muziekkorps naast de kaartclub) rooster je zo in dat ze elkaar niet in de weg zitten.
  5. Overweeg om conflicterende activiteiten af te stoten en door te verwijzen naar meer geschikte accommodaties.
  6. Sterk met de buurt verbonden accommodaties kunnen vrijwilligers als ‘sleutelfiguren’ uit de gemeenschap bij de programmering betrekken en invloed geven op de gang van zaken.
  7. Orde en veiligheid is ook een beeld dat je naar buiten uit kunt dragen. Bijvoorbeeld door op een vertrouwenwekkende toon via het wijkblad of op een open avond verbinding te zoeken met de doelgroepen.

  Bron: Dorpshuizen.nl

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >