Gesubsidieerd werk

 • Ondanks het afschaffen van veel gesubsidieerde banen, hanteert de overheid nog steeds een aantal subsidieregelingen die voor gemeenschapshuizen van belang kunnen zijn. Gesubsidieerd werk is in te delen in regelingen die voortkomen uit de WWB, die door gemeenten worden uitgevoerd, en regelingen die door het UWV worden uitgevoerd.

  Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw introduceerde de overheid verschillende vormen van gesubsidieerd werk. Dertig jaar later zijn deze allemaal grotendeels weer afgeschaft. De Banenpoolbaan, Melkertbaan, In- en Doorstroombaan (I/D) en WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden); nieuwe mensen mogen geen gebruik meer maken van deze regelingen.

  Dat betekent niet het einde van gesubsidieerd werk in zijn geheel. De volgende, nog bestaande subsidieregelingen worden uitgevoerd door of gemeente, of het UWV.

  Gemeente: Werk werk en bijstand (WWB)

  Gemeenten hebben in de WWB een budget voor het verlenen van bijstand en het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar een nieuwe baan. Een gemeente bepaalt zelf welk middel zij daarvoor inzetten: scholing, loonkostensubsidie, bemiddeling of een gesubsidieerde baan. Als gemeenschapshuis zijn de volgende drie regelingen interessant.

  Werkervaringsplaats

  Om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, hebben mensen met een uitkering de optie om voor maximaal drie maanden werkervaring op te doen via een werkervaringsplaats. Koppelt de uitkeringsgerechtigde deze werkervaringsplaats aan een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg; lees hier meer), dan is het mogelijk om die duur tot soms wel twee jaar te verlengen.

  Voor een buurthuis is het bijvoorbeeld interessant om een werkervaringsplaats in de horeca te creëren voor iemand die gedurende twee jaar een opleiding volgt en tegelijkertijd werkervaring opdoet binnen de muren van je wijkaccomodatie.

  Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting (WVA)

  Maak je als buurthuis gebruik van medewerkers die een opleiding volgen, dan kun je aanspraak maken op een vermindering van belasting- en premieafdracht. Als werkgever betaal je dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing. Zo’n korting kan oplopen tot € 2655 per jaar per werknemer met leerbaan en € 3000 per jaar voor een werkloze zonder startkwalificatie. Voor een overzicht van de mogelijkheden binnen de WVA lees je bijvoorbeeld meer op de website van ROCvA.

  Loonkostensubsidie Werkgevers

  De Loonkostensubsidie Werkgevers is een subsidie voor werkgevers die een medewerker in dienst nemen die op dat moment nog een uitkering ontvangt van de (intergemeentelijke) sociale dienst. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de werknemer minstens 18 uur per week gedurende tenminste een half jaar werken tegen het wettelijk minimum loon.

  UWV: Uitvoering werknemersverzekeringen

  Zoals de volledige naam aangeeft (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), zorgt het UWV voor de uitvoering van verzekeringen voor werknemers (zoals WW, WIA, WGA), en arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen het instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via het UWV kun je aanspraak maken op de volgende subsidieregelingen.

  Proefplaatsing

  Denk je erover iemand in dienst te nemen die moeilijk aan werk kan komen en een WAO, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering heeft? Dan kan deze werknemer voor twee maanden binnen je buurthuis werken met behoud van zijn of haar uitkering. Als buurthuis ben je dan niet verplicht om loon te betalen.

  Voorwaarde voor zo’n proefplaatsing is dat je de bedoeling hebt om de werknemer na proefplaatsing minstens zes maanden een dienstverband te geven. De proefplaatsing van drie maanden gebruik je om te bekijken of de werknemer goed functioneert. Ook sluit je in die periode een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af. Een proefplaatsing meld je samen met de werknemer via het formulier Aanvraag proefplaatsing.

  Lees alle voorwaarden voor een proefplaatsing op de website van het UWV.

  No-riskpolis

  Ben je als buurthuis werkgever, dan heb je een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een werknemer. Voor een werknemer die op het moment van indiensttreding recht had op een arbeidsongeschiktheids- of Wajonguitkering, geldt de zogenaamde no-riskpolis. Dat houdt in dat je als werkgever een tegemoetkoming krijgt voor loondoorbetaling.

  Ook heb je recht op de no-riskpolis als je een werknemer in dienst neemt die voor 8 juli 1954 geboren is en minimaal 52 weken recht had op een WW-uitkering. Zoals op de website van het UWV te lezen, geldt de polis voor vijf jaar en kan deze in bijzondere gevallen met nog eens vijf jaar verlengd worden. Voor (ex-)Wajonggerechtigden is de no-riskpolis permanent.

  Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

  Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen zijn financiële bijdrages aan de scholing van werknemers binnen hun branche. Als werkgever kun je beroep doen op de middelen die deze O&O-fondsen beheren. Sommige fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten binnen een specifieke branche. O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholingstrajecten voor je werknemers.

  Voor meer informatie over welke regelingen wel en niet in je regio van toepassing zijn, neem je contact op met de (Intergemeentelijke) Sociale Dienst in je gemeente, het regionale UWV-kantoor, de Belastingdienst of opleidingsinstelling.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >