Drank- en Horecawet

 • Buurthuizen die alcohol schenken hebben altijd met de Drank- en Horecawet te maken. Maar wat houdt de wet precies in? En aan welke regels moet je als buurthuis voldoen?

  De Drank- en Horecawet heeft een verantwoorde verstrekking van alcohol als uitgangspunt. Het doel daarvan is het voorkomen van gezondheidsrisico’s en andere maatschappelijke problemen door misbruik van alcoholhoudende dranken. Onder alcoholhoudende dranken worden in de Drank- en horecawet alle dranken verstaan met een alcoholpercentage van meer dan 0.5%.

  Bestuursreglement

  Het bestuur moet een alcoholbestuursreglement vaststellen, met onder meer huis- en gedragsregels ten aanzien van alcoholgebruik en het reglement aan de gemeente voorleggen. We raden het aan de bezoekers en huurders van je accommodatie op de hoogte te brengen van de inhoud van het bestuursreglement.

  Drank- en Horecavergunning

  Om alcohol te mogen schenken is een Drank- en Horecavergunning, oftewel een tapvergunning nodig. Die vraag je aan bij de gemeente. Daarbij is het diploma Sociale Hygiëne vereist. Op de vergunning moeten twee zogenaamde leidinggevenden worden genoemd. Deze leidinggevenden zijn personen die in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne.

  Buurthuizen kunnen, anders dan commerciële horeca, een beroep doen op subsidies en/ of vrijwilligers. Om oneerlijke concurrentie met de horeca te voorkomen krijgen buurthuizen die een bar in eigen beheer hebben daarom meestal een drank- en horecavergunning met beperkingen. De wet (artikel 4) noemt een drietal beperkingen. Die hebben betrekking op (a) de tijden waarop je alcoholhoudende drank mag schenken; (b) feesten in je buurthuis van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen; (c) bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn. Kijk ook bij paracommercie.

  De vergunning is ‘pandgebonden’ en dus alleen geldig binnen jouw accommodatie. Wordt er buiten je accommodatie alcohol geschonken, bijvoorbeeld tijdens een evenement in een tent naast het buurthuis, dan vraag je een aparte vergunning aan. Kijk ook bij Stappenplan evenementen.

  Diploma Sociale Hygiëne en Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

  Op momenten dat er alcohol wordt geschonken moet minimaal één persoon aanwezig zijn die over een verklaring Sociale Hygiëne beschikt. Dit mag ook een barvrijwilligers zijn die een instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd. Het diploma Sociale Hygiëne verkrijg je door een cursus te volgen of door een ander diploma (bijvoorbeeld horecapapieren) om te laten zetten.

  Barvrijwilligers die alcohol schenken moeten minimaal 16 jaar oud zijn (dat betekent dat sommige vrijwilligers die alcohol schenken zelf dus nog niet mogen drinken – een gemeente kan verordenen dat de leeftijd 18 moet zijn) en een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd. In de bar of kantine moet hiervan een registratie aanwezig zijn. De IVA kan worden gegeven door een leidinggevende of door een docent van buiten je organisatie, bijvoorbeeld een instelling die zich richt op alcoholpreventie.

  Leeftijdsgrens en schenktijden

  Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verstrekt. De leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol moet in je buurthuis goed zichtbaar worden gemaakt. Een barmedewerker is verplicht de leeftijd van de jongeren na te gaan aan de hand van een legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, rijbewijs, bromfietscertificaat of een OV-studentenkaart zijn. De tijden waarop alcohol mag worden geschonken moeten goed zichtbaar vermeld worden in je buurthuis.

  Inrichtingseisen

  Ook aan de accommodatie zelf stelt de wet eisen. De belangrijkste zijn:

  • In de accommodatie moet minimaal één ruimte zijn van minimaal 35 m².
  • De ruimte heeft een hoogte van tenminste 2,40 meter, nieuwbouw moet tenminste 2,6 meter bedragen.
  • De ruimte heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat; de capaciteit van de ventilatie bedraagt 5,7 keer per uur bij een hoogte van 2,4 meter.
  • De accommodatie beschikt over elektriciteit, zodat je beschikt over een energievoorziening.
  • De accommodatie beschikt over een drinkwatervoorziening zodat je voor consumptie en hygiëne geschikt water hebt.
  • Er zijn telefoons aanwezig.
  • Er moeten twee volledig van elkaar gescheiden toilettengelegenheden aanwezig zijn (voor mannen en vrouwen). Elke toiletgelegenheid bevat tenminste een behoorlijke en afsluitbare toiletruimte en tenminste een behoorlijke voorziening om de handen met goed stromend water te kunnen wassen.

  Handhaving en controle

  Overmatig alcoholgebruik zorgt in de samenleving voor problemen, vandaar dat de handhavingsbepalingen scherp zijn. Kijk ook bij Alcoholmatigingsbeleid. Het houden van toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet is een taak van de gemeente. De gemeente handhaaft op wat is vastgelegd in de verordening; informeer hiernaar bij je gemeente. Het is aannemelijk dat de volgende punten in de gemeentelijke verordening zijn opgenomen:

  • De vergunning van de gemeente
  • De inrichtingseisen
  • De aanwezigheid van de leidinggevende of de barvrijwilliger
  • De controle op het juist handhaven van de leeftijdsgrens.
  • Alcoholbezit in de openbare ruimte van jongeren onder de 18 is strafbaar. Dit is ook het geval wanneer de jongere het drankje door een volwassene heeft laten kopen.
  • De aanduiding van de leeftijdsgrens en de schenktijden.

  Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet, de APV en vergunningsvoorwaarden wordt gedaan door de zogenoemde BOA’s. Deze ambtenaren zijn door de gemeente aangesteld. De opsporingsambtenaren hoeven zich niet bekend te maken en kunnen onopvallend onder het publiek aanwezig zijn. Bij het niet naleven van de regels in de Drank- en Horecawet, de APV en de vergunningsvoorwaarden kan dit leiden tot een waarschuwing en wanneer de overtreding vaker is geconstateerd, kan een sanctie volgen.

  Ook de politie kan in het kader van hun algemeen toezichthoudende taak optreden als opsporingsambtenaar voor de Drank- en Horecawet. De politie kan direct een proces verbaal opmaken wanneer het een overtreding van de sluitingstijden betreft. Overtreed je de regels, dan kunnen je de volgende sancties worden opgelegd:

  • Bestuurlijke boete. De burgemeester kan een bestuurlijke boete opleggen in het geval dat een organisatie een overtreding heeft begaan binnen zijn gemeente.
  • Strafrechtelijke vervolging. Op basis van de Wet op de economische delicten, wat een boete tot gevolg zal hebben, en, na herhaaldelijk overtreden, het stilleggen van de alcoholverkoop.
  • De gemeente kan de vergunning ook zelf intrekken wanneer iemand zich niet aan de regels houdt of wanneer er, bijvoorbeeld, veel overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt.

  Organisatie

  Een buurthuisbestuur kan zich niet veroorloven om de barexploitatie amateuristisch te organiseren; daarvoor staat er te veel op het spel. Ook wanneer een en ander goed is geregeld, doet een bestuur of leidinggevende er goed aan om de gang van zaken regelmatig te evalueren. Hulpmiddelen daarbij kunnen zijn:

  • De barexploitatie tot een vast agendapunt te maken van de bestuursvergadering;
  • Iemand binnen het bestuur aanwijzen en met de verantwoordelijk belasten voor het nakomen van bepalingen inzake de sociale hygiëne, IVA, actualiseren van leeftijdsgrenzen, vergunning, bestuursreglement, contracten, etc;
  • Het regelmatig uitvoeren van kwaliteitscontroles.

  Voor meer informatie over details van de Drank- en Horecawet kun je terecht op de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, of informeer bij je gemeente. Is de Drank- en Horecawet op jouw buurthuis van toepassing? Loop de checklist langs.

  Lees ook:

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak, NOC*NSF

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >