Alcoholmatigingsbeleid

 • Je schenkt alcohol in de bar van je buurthuis. Hoe zorg je voor een vertrouwde plaats voor iedereen, waar door jong en oud verantwoordelijk omgegaan wordt met alcoholconsumptie?

  Besturen van dorps- en gemeenschapshuizen doen er goed aan bewust om te gaan met het schenken van alcohol, zeker voor jongeren. Ouders mogen van een bestuur verwachten dat er op hun kinderen wordt gelet. In ieder geval moet worden voorkomen dat het gebruik tot ongewenst gedrag leidt.

  Overheidsbeleid inzake alcoholgebruik

  Alcoholgebruik en het toezicht daarop wordt binnen diverse wettelijke kaders geregeld. Als buurthuis heb je te maken met:

  • De Drank- en Horecawet. Deze wet stelt eisen aan de verkoop van alcoholhoudende dranken. Onder andere dat een accommodatie een drankvergunning nodig heeft. Om die te krijgen moet je maatregelen nemen waartoe het bestuur zich via een alcoholbestuursreglement Zo moeten er twee personen de cursus sociale hygiëne hebben gevolgd en in bezit zijn van een verklaring daarvan. Onderdeel van de cursus sociale hygiëne is de omgang met mensen die (te) veel drinken. De personen die in het bezit zijn van de verklaring zorgen ervoor dat andere personen die drank schenken, de barvrijwilligers, hierover goed worden geïnstrueerd. De drankvergunning vermeldt ook de openingstijden en de momenten waarop alcohol mag worden geschonken. Verder stelt de Drank- en Horecawet minimum leeftijdsgrenzen voor het verstrekken van alcohol aan jongeren.
  • De Algemene Plaatselijke Verordening. Als de openbare orde door drankgebruik wordt verstoord kan de gemeente je accommodatie sluiten. Naleving van de Drank- en Horecawet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en is opgenomen in de APV.
  • De Warenwet, die eisen stelt aan de kwaliteit van de alcoholhoudende dranken en de inrichting waarin je die verstrekt. Hierbij wordt vooral gelet op de hygiëne.

  Verantwoord gebruik

  Het verantwoord gebruik van alcohol moet hoog in het vaandel staan van elke accommodatie. Naast de eerder beschreven wettelijk verplichte maatregelen geef je dit vorm door:

  • Duidelijkheid te scheppen over de plaats van de bar binnen de accommodatie. De barfunctie hoort ondergeschikt te zijn aan de statutaire doelen van de accommodatie. Met andere woorden: een buurthuis is geen café.
  • Maatregelen die erop zijn gericht kwetsbare groepen een veilige en vertrouwde omgeving te bieden.

  In deze uitgangspunten moet tot uiting komen waar het bestuur staat als het gaat om het gebruik van alcohol binnen de accommodatie.

  Aanpak alcoholmatiging

  In de dagelijkse praktijk wordt  Alcoholmatigingsbeleid in een buurthuis op twee niveaus uitgevoerd:

  1. de interne organisatie:

  • Voldoen aan alle eisen van de Drank- en horecawet.
  • Duidelijke en goed vastgelegde afspraken over de exploitatie van de bar. Hierin moet vooral de functie van de bar als faciliteit ten behoeve van de activiteiten tot uiting komen. In het geval van exploitatie door derden moeten de afspraken worden gemaakt met de exploitant.
  • Goede instructie van de gebruikersgroepen over de afspraken omtrent het gebruik van de bar en hun eigen verantwoordelijkheden daarbij.
  • Je kunt overwegen een reglement op te stellen dat aangeeft hoe wordt gehandeld in geval van drankmisbruik en daaruit voortvloeiende overlast. Dit kan onderdeel zijn van de huurovereenkomst en/of goed zichtbaar in de bar worden opgehangen.
  • Richtlijnen en instructies aan personeel en vrijwilligers hoe te handelen in geval van (herhaalde) problemen. Vanaf het eventueel (doen) verwijderen van lastige bezoekers tot en met het ter verantwoording roepen van de organisatie waartoe iemand behoort.
  • Instructies aan het personeel en vrijwilligers voor wat betreft hun voorbeeldgedrag wat betreft het eigen alcoholgebruik.
  • Programmering waarbij een scheiding wordt aangebracht in de tijden waarop, in alcoholgebruik, sterk verschillende doelgroepen aanwezig zijn.

  2. ontmoedigen alcoholgebruik:

  • Voorlichtingsmateriaal van bestaande campagnes gebruiken.
  • Aansluiting zoeken bij bestaand aanwezig lokaal gezondheidsbeleid. Er zijn gemeenten met een actieplan dat wordt gecoördineerd door de GGD. Soms besteden gemeenten hier in het gemeentelijk accommodatiebeleid uitdrukkelijk aandacht aan.
  • Ook op provinciaal niveau zijn er instellingen die kunnen ondersteunen op het gebied van alcohol en drugs zoals verslavingszorg.
  • In de afspraken met de (groepen) gebruikers te komen tot draagvlak voor verantwoord alcoholgebruik en dit in de contracten vastleggen.
  • Een imago te creëren als een veilige en vertrouwde plaats voor iedereen door zichtbaar, helder en consequent volgehouden beleid te voeren op het gebied van het gebruik van alcohol, rookwaar en drugs.

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >