Algemene informatie en functieprofiel voor nieuwe bestuurders

 • Algemeen

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een sterk landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. We zijn een vereniging met leden uit het hele land. Wij bundelen onze kracht, onze stem en we delen kennis. Dit doen we door elkaar te ontmoeten, bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en publicaties uit te brengen. Het LSA gaat voor sterke, leefbare buurten waaraan iedereen kan bijdragen. Buurten waar alle partijen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Waar initiatieven voor de buurt worden gewaardeerd en gefaciliteerd.

  Vereniging en bestuur

  LSA is een vereniging en volop in beweging. Een vast team van medewerkers zorgt voor de uitvoering. Het bestuur is betrokken, beleidsbepalend, en de leden komen uit de achterban van het LSA. Het aantal leden is sterk groeiend. Het profiel van de leden is inhoudelijk aan het verbreden: van ‘bewonersverenigingen’ in de voormalige aandachtswijken naar steeds meer initiatieven van actieve bewoners uit het hele land. Het huidige bestuur is als team aangetreden in maart 2017 in reactie op een bestuurlijke crisis met een duidelijke opdracht voor een jaar. De komende maanden willen we een nieuw team samenstellen dat aansluit bij de opgaven waar het LSA voor staat. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit enkele zittende bestuursleden, aangevuld met nieuwe bestuursleden. Op die manier borgen we de continuïteit.

  Opgaven voor de vereniging 2018 – 2022

  De organisatie is in een volgende ontwikkelfase gekomen. Een fase waarin het aanscherpen en concretiseren van ambities en werkwijzen voor een heldere strategie en focus binnen de organisatie zorgt. De komende jaren willen we naast het reguliere werken aan programma’s en projecten, de werkprocessen doelmatiger inrichten. Om toekomstbestendig te kunnen opereren is een meer hybride financiering nodig. Dat vraagt andere vormen van fondswerving en nieuwe  opdrachten. Natuurlijk blijven we onze producten en diensten doorontwikkelen. Ook de vernieuwing van de vereniging en het eigentijds vormgeven van de democratische processen binnen de vereniging staat op de lijst met ambities. Dit alles samen met verenigingsleden die in ‘de klei’ staan en zonder de relatie met de inhoud te verliezen.

  We zoeken

  LSA zoekt nieuwsgierige en daadkrachtige bestuurders die zelf ervaring hebben als actieve bewoner. We zoeken mensen die niet bang zijn voor vernieuwing en tegelijk in staat zijn de binding met het verleden van het LSA aan te gaan/te behouden. Mensen dus die in staat zijn met een goed gevoel voor tempo, in relatie met de leden, besluiten te nemen en verandering kunnen borgen. Mensen die een brug kunnen slaan tussen de dagelijkse praktijk in de wijken en politieke en bestuurlijke processen zowel op gemeentelijk als landelijk niveau. We zoeken naast gewone bestuursleden ook mensen die een functie (voorzitter, secretaris, penningmeester) binnen het bestuur willen vervullen.

  Relevante competenties

  • Visie uitdragen: Bestuurders weten waar het LSA voor staat en nemen het voortouw in het uitdragen van visie en missie. Op strategisch niveau kunnen bestuursleden meepraten en -denken met externe relaties.
  • Samenwerken:  Het bestuur, team en leden werken samen. Bestuurders zijn slimme netwerkers.
  • Veranderbereidheid: LSA bestuurders begrijpen dat beweging altijd nodig is.
  • Luisteren: LSA bestuurders luisteren actief. Ze hebben een open oor voor signalen van binnen en buiten de vereniging.
  • Efficiënt: LSA bestuurders richten zich op hun kerntaken zoals die binnen de organisatie zijn afgesproken. Ze zijn terughoudend in dingen ‘zelf’ doen.
  • Besluiten nemen: Besturen nemen besluiten. Ze zijn niet voor niets gekozen of aangesteld.
  • (Financieel) beheren: Een zeer belangrijke vaardigheid. Een goed bestuur heeft zijn zaakjes op orde, zowel financieel als inhoudelijk.
  • Ondernemerschap: Van LSA bestuurders mag verwacht worden dat ze initiatief nemen, kansen zien en benutten, vraaggericht opereren en flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
  • Werkgeverschap: Het bestuur is de werkgever van het team en heeft daarmee een rol en verantwoordelijkheid.
  • Lobby en PR: Bestuursleden dienen samen met het team de belangen van bewonersinitiatieven breed te kunnen vertegenwoordigen. Het dagelijks bestuur en met name de voorzitter van het bestuur hebben bij juist deze competentie een speciale rol.

  Relevante inhoudelijke kennis

  We zoeken bestuurders die ervaring en/of affiniteit hebben met een of meer van onderstaande onderwerpen:

  • Community building (ABCD)
  • Coöperatieve wijkontwikkeling (bewoners samen met gemeente en professionals)
  • Bewonerszorg en eenzaamheid
  • Versterking participatie en betrokkenheid van bewoners bij de nieuwe Omgevingswet
  • Buurtrechten en Right to Challenge
  • Doorontwikkeling BewonersBedrijven
  • Fondswerving
  • Relatiebeheer