Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven

 • De bewonersvereniging “De Twaalf Hoeven” is opgericht in 1978. De directe aanleidingen waren een voorstel van het toenmalige gemeentebestuur om stukken openbaar groen in de buurt te bebouwen en het groot onderhoud aan een door de bewoners zelf beheerd centraal antennesysteem.

  De werkwijze van de vereniging is in grote lijnen onder te verdelen in het “draaiend houden van de vereniging” en de activiteiten die door werkgroepen worden ontplooid. Het bestuur zorgt voor het draaiend houden: zij zorgt voor onder andere de communicatie, de ledenadministratie, de financiën, de contacten met gemeente en andere instellingen en dergelijke. In de werkgroepen houdt een aantal enthousiaste bewoners zich bezig met allerlei zaken die ons allen aangaan.

  Door de jaren heen is er een aantal werkgroepen actief geweest. Het ene jaar is zo´n werkgroep actiever dan het andere. Dat hangt sterk samen met het aantal leden dat zich voor zo´n werkgroep inzet en uiteraard ook met actuele ontwikkelingen. Om er een paar te noemen:

  • De werkgroep “A12” heeft een lange historie in de strijd tegen de overlast van de A12.
  • De werkgroep “Jeugd” kan zonder meer als de meest actieve werkgroep bestempeld worden. Zij organiseert elk jaar een aantal activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen in de buurt.
  • De werkgroep “Veiligheid” is het jongst en is opgericht naar aanleiding van de resultaten van een enquête die in 2002 onder alle leden is gehouden.
  • De werkgroep “Lustrumfeest” leidt gedurende vier jaar een slapend bestaan om in het vijfde jaar een onstuimig  ontwaken te beleven en een bruisend lustrumfeest te organiseren.

  Momenteel richt (het bestuur van) de bewonersvereniging zich vooral op:

  • het behartigen van de gezamenlijke belangen van de buurtbewoners voor zover deze betrekking hebben op de woningen, groenvoorzieningen, recreatiemogelijkheden, het woon- en leefklimaat en dergelijke. Dit betekent het volgen en waar gewenst participeren in planvorming en besluitvorming door gemeente of andere overheden, inspraakreacties en dergelijke.
  • het scheppen van een klimaat waarin het met steun van de vereniging mogelijk is activiteiten in de recreatieve sfeer voor buurtbewoners te organiseren. Gedacht kan daarbij bijvoorbeeld worden aan kinderactiviteiten en sportactiviteiten. In 1994 is besloten dat initiatief voor dit soort activiteiten uit de leden moet komen, waarbij het bestuur bereid is een coördinerende en ondersteunende rol te spelen;
  • het zorgdragen voor communicatie met de leden middels het periodiek laten verschijnen van het “Twaalf Hoev’Blad” en incidenteel een “Twaalf Hoev’Bulletin”.

  “Samenwerken aan een levensvatbare, veilige en bruisende buurt.”

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Reload the City

  Stichting Reload the City

  De stichting Reload the City is opgericht uit liefde voor Amsterdam Nieuw-West, maar vooral ook uit liefde voor ...

  Lees meer >
  Buurthuis de Hoven

  Buurthuis de Hoven

  Stichting Buurthuis de Hoven is opgericht met als doel het realiseren en exploiteren van een buurthuis dat onderdak ...

  Lees meer >
  Stadsonderneming Zutphen

  Stadsonderneming Zutphen

  De Stadsonderneming Zutphen is een onafhankelijke stichting die door een groep maatschappelijk betrokken burgers is ...

  Lees meer >