Kennis & informatie

Instrumenten

Hier vind je instrumenten die implementatie van buurtrechten mogelijk maken.

Samen Wageningen – Recht om uit te dagen

In Wageningen is het programma Samen Wageningen opgezet. Bedoeld om de taken op het gebied van zorg, welzijn, preventatieve hulp en ondersteuning zo goed mogelijk in te richten, samen met de stad. ...

Film over Right to Challenge

Het Leer en Expertisepunt Open Overheid maakte een film met uitleg en concrete voorbeelden over Right to Challenge ook wel het Recht om uit te dagen. Gebruik het om bij bewoners, gemeente of raad ...

Participatie Paradox Atelier

Het Participatie Paradox Atelier (PPA) is een werkvorm die veel voorkomende paradoxale situaties in de samenwerking tussen overheid en burgers hanteerbaar maakt en zo een bijdrage levert aan een ...

Boekje Open Over Geld

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente op veel te grote voet leeft met dat nieuwe stadskantoor. ...

Leaflet maatschappelijk aanbesteden

Deze handreiking voor maatschappelijk aanbesteden is opgesteld om de kracht van de samenleving te benutten bij maatschappelijke aanbestedingen. Ofwel ruimte voor buurtinitiatieven om mee te doen ...

Verordening

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De Gemeentewet geeft gemeenten de ...

Uitvoeringstoets

Met een uitvoeringstoets organiseer je een op bestuurlijk niveau gegeven oordeel van een uitvoeringsorganisatie over de uitvoerbaarheid van een gekozen beleids- of wetgevingsvoorstel. De ...

Tenderboard

Een instrument waarmee een gemeente scherp  blijft op het realiseren van de gewenste projectresultaten en (project-) risico’s beheerst blijven. Daarnaast kan een tenderboard bijdragen aan het ...

Maatschappelijk aanbesteden en percelen zonder aanbesteding

Bij buurtinitiatief dat (al dan niet via het Right to Challenge) aanspraak maakt op overheidsbudgetten rijst al snel de vraag of er niet toch sprake is van een aanbestedingsplichtige ...

Gemeentelijk inkoopbeleid

Deze nota geeft de kaders voor het inkopen van leveringen, diensten en werken door de gemeente. Het doel ervan is het vastleggen van alle uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het inrichten ...

Coalitieakkoord

Coalitieakkoord (of collegeakkoord of bestuursakkoord of raadsprogramma) In dit akkoord worden bij de start van een nieuw college van B&W de ambities voor de komende vier jaar vastgelegd. Het ...

Bugetbestedingsrecht

De raad heeft de mogelijkheid om alle buurten en wijken budgetbestedingsrecht te geven. Hoogeveen introduceerde dit in 2006. Alle buurten en dorpen in de gemeente krijgen dit recht, wat inhoudt ...

Beleidstoets

Een beleidstoets is een instrument waarmee beleidsvoornemens kunnen worden getoetst op hun mogelijke (neven)effecten voor bepaalde terreinen of sectoren. Het is een formeel vastgestelde procedure ...