Minister komt met standpunt Buurtrechten

 • Op 16 november stuurde Minister Plasterk (BZK) de Tweede Kamer zijn standpunt over Buurtrechten. Kort gezegd gaat de minister aandacht vragen voor het vraagstuk en het belang ervan, onderzoeken of de juridische positie van buurtinitiatieven sterker kan worden zonder buurtrechten in de wet op te nemen, en nieuwe vormen van samenwerking tussen burgers en hun gemeente faciliteren.

  De minister zegt in de brief dat hij het belang van Buurtrechten absoluut inziet. ‘Buurtrechten beogen de burger in participatietrajecten een volwaardige positie te geven, waarin medezeggenschap en eigenaarschap van het initiatief centraal staan. Het belang hiervan is groot, ook omdat de verhouding tussen overheid en burger verandert en oude vormen dus niet altijd meer voldoen.’ Hij ziet het echter vooral als taak van de lokale democratie om hiervoor beleid op maat te maken.

  Drie instrumenten

  Hij wil de randvoorwaarden creëren om te komen tot een ‘volwaardige positie van de burger in participatbuurtrechten-kleiner-200x300ieprocessen’. Hij noemt daarbij drie instrumenten.

  1.  Aandacht (blijven) vragen voor het vraagstuk en het belang ervan. Hij ziet dat zowel initiatiefnemers als het lokaal bestuur dit als een steun in de rug ervaren.
  2.  Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om de juridische positie van buurtinitiatieven te verbeteren anders dan via landelijke verankering van buurtrechten. Zelf gaat de minister ook mogelijke knelpunten ophalen.  Om meer ruimte te kunnen geven aan burgerinitiatieven, laat hij zijn ministerie momenteel verkennend onderzoek uitvoeren.
  3. Hij zal de zoektocht naar nieuwe vormen van samenwerking tussen burgers en hun gemeente faciliteren. Gemeenten die nog aan het begin van hun zoektocht staan aan zal hij aanmoedigen en ondersteunen met kennis over goede voorbeelden. En hij gaat ‘voorlopers’ ondersteunen met kennis en onderzoek en bij uitwisseling van goede voorbeelden. Hij zal deze stimulerende en faciliterende rol ook spelen bij lokale experimenten.

  Tot slot vertelt hij dat hij de Kamer in mei 2016 zal informeren over de uitkomsten van de verkenning die hij doet naar De Maatschappelijke Bank, dat is een bank waar maatschappelijke initiatieven (meer risicovolle) geld kunnen lenen. Deze bank zou onder meer gevuld worden door zogeheten ‘slapende tegoeden’. Dit zijn tegoeden bij banken waarvan geen rechtmatige eigenaar meer bekend is, bijvoorbeeld omdat mensen zijn overleden en er geen nabestaanden bekend zijn.

  Projectsubsidie LSA

  Wij als vereniging worden ook genoemd in de Kamerbrief. We hebben de ruimte om in 2016 tijd te besteden aan de Buurtrechten, dat hebben we te danken aan Grace Tanamal, lid Tweede Kamer voor de PvdA. Zij heeft gepleit voor een projectsubsidie voor het LSA. Minister Plasterk heeft deze toegekend, waardoor het LSA in 2016 verder uitwerking kan geven aan het handvest waarin afspraken tussen gemeente en bewoners kunnen worden vastgelegd. “Om de ontwikkeling van instrumenten voor een bredere doelgroep verder te stimuleren maak ik samen met de LSA en de VNG een participatiehandvest. Dit handvest geeft gemeentelijke overheden een kompas om een nieuwe basis te leggen voor op volwaardigheid en lokaal maatwerk gebaseerde samenwerking met actieve en mondige burgers. Voor het concreet invullen van dit handvest, dat nog in deze kabinetsperiode gestalte moet krijgen, reken ik op de kennis en ervaringen van het LSA en de VNG.”

  Niet wettelijk verankerd

  Al met al worden buurtrechten niet wettelijk verankerd, of beter gezegd: vooralsnog niet wettelijk verankerd. “Alles afwegend kies ik er vooralsnog niet voor om een wetsvoorstel over buurtrechten in procedure te brengen, maar in te zetten op het bevorderen van lokale experimenten. Een landelijke, uniforme regeling inzake buurtrechten zou de ruimte kunnen beperken van gemeenten en burgers om tezamen oplossingen te vinden voor de geconstateerde knelpunten. Het ontbreken van een wettelijk kader betekent niet dat buurtrechten nergens geregeld kunnen worden. Er is volop ruimte om hieraan lokaal invulling te geven en ik zal hiervoor ook aandacht vragen bij lokale experimenten. Gemeenten hebben de mogelijkheid om buurtrechten zelf vast te leggen. Dit sluit beter aan bij wat burgers, raad en college op lokaal niveau nodig achten.”

  Lees verder:

  Lees hier de volledige brief van minister Plasterk aan de Kamer

 • Meer van onze leden

  Seniorenbelang Ulft

  Seniorenbelang Ulft

  Seniorenbelang Ulft  behartigt de belangen van 50-plussers in Ulft en omstreken en heeft het initiatief genomen om ...

  Lees meer >
  Wijkhuis de Haard

  Wijkhuis de Haard

  Wij(k)huis de Haard in Oss is een gastvrij thuis voor en door wijkbewoners. Een gezellige plek waar jong en oud zich ...

  Lees meer >
  Buurtclub Leefstijl

  Buurtclub Leefstijl

  “Samen gezonder oud worden” Dat is het motto van Buurtclub Leefstijl. Samen bezig zijn met leefstijl, op basis van ...

  Lees meer >