LSA enthousiast over ruimte voor actieve bewoners in Klimaatakkoord

 • “Wijken van het gas af halen gaat voor 10% over techniek en financiën, en voor 90% over mensen,” zegt Diederik Samsom bij presentatie van de (hoofdlijnen van het) Klimaatakkoord. Dat vindt LSA ook, daarom heeft het op meerdere momenten aandacht gevraagd voor de positie van de bewonersgroepen en maatschappelijke initiatieven binnen het klimaatakkoord. LSA ziet in het klimaatakkoord dat actieve bewoners ruimte krijgen.

  beeld: flickr.com/photos/zuggup

  De energietransitie kan helpen het tij te keren in kwetsbare wijken, mits bewonerscollectieven centraal staan, zo betoogde het LSA vorige maand. Als bewonersgroepen als partners worden gezien, kan de energietransitie een vliegwiel worden voor wijkontwikkeling in brede zin. Ook wezen we in een essay op het belang van het collectief, de noodzaak om de energietransitie te zien als een sociale opgave en als rechtvaardigheidsvraagstuk.

  We lezen nu een aantal hoopvolle passages in de paragraaf burgerparticipatie in het Klimaatakkoord.

  Hoopvolle passages

  ‘Zonder de medewerking van de burger kan de transitie niet slagen. Veel burgers willen actief meedoen in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarvoor moeten bij de uitwerking van het Klimaatakkoord – zoals voorzien in de tweede helft van dit jaar – de juiste voorwaarden worden gecreëerd. Op basis van de gesprekken zijn drie voorwaarden te benoemen.’
  (….)
  ‘Een tweede voorwaarde betreft de regierol voor de transitie op lokale en regionale schaal. Veel burgers vinden het logisch om die regierol bij de gemeenten te leggen, maar stellen wel een aantal eisen aan de manier waarop de gemeente die regierol invult. Zo zou de gemeente met lokale burgerinitiatieven en andere spelers uit de energieke samenleving moeten samenwerken als betrouwbare partner, met duidelijke spelregels en op basis van een transparante rolverdeling. Ook verwachten actieve burgers dat de gemeente ondersteuning biedt bij hun initiatieven. Zij kunnen veel vrijwillig doen, maar niet alles. Bovendien zou de gemeente moeten investeren in competenties en kennis, zodat ambtenaren steeds beter leren omgaan met actieve burgers en met maatschappelijke weerstand.

  Ten derde zou de lokale aanpak zich moeten richten op individuele burgers en op de lokale gemeenschap in een dorp of wijk. Een consumentgerichte aanpak voor energiebesparing en duurzame energie in de wijk kan individuele burgers ontzorgen, maar draagt niet bij aan de versterking van sociale netwerken. Die netwerken zijn essentieel om continuïteit en tempo in de transitie te brengen. Gemeenschapszin en gedeeld eigenaarschap kunnen worden bevorderd door omwonenden te betrekken bij alle fasen van projectontwikkeling: bij de concrete planvorming, de locatiekeuze en de financiële realisatie’

  En:
  ‘Uitwerking
  In de tweede helft van dit jaar zal een vervolg komen op deze burgergesprekken. De volgende voorstellen zijn daarbij richting gevend:
  (….)

  • Het creëren van voorzieningen voor lokale ondersteuning van burgers, met geld of kennis, zodat zij effectiever kunnen meedenken en meedoen in planvorming en projecten.
  • Doorvertaling van de inzichten van deze burgergesprekken naar een aanpak voor burgerparticipatie bij regionale energiestrategieën, de wijkgerichte aanpak en lokale en regionale energieprojecten.
  • Ontwikkeling van een brede publieksaanpak die de urgentie van de transitie uitdraagt en groepen burgers die niet de noodzaak zien om in actie te komen, of nog niet weten hoe, motiveert en handelingsperspectieven biedt.’

  We zien het als een hele prestatie dat de diverse partijen aan de onderhandelingstafel ruimte voor bewoners en hun initiatieven hebben gevonden.

  LSA schreef zijn aanbevelingen in het Essay Wijk voor de wijk; bewonersgedreven energietransitie. Graag biedt LSA zijn jarenlange ervaring aan in het maken van een gedragen wijkaanpak en ondersteunen van bewonersinitiatieven en bewonerscollectieven.

  Lees hier de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

 • Meer van onze leden

  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Stichting De Meevaart

  Stichting De Meevaart

  In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >