Politiek

 • Een goede relatie tussen BewonersBedrijf en politici is belangrijk, want je organisatie is voor uiteenlopende zaken afhankelijk van de gemeente en plaatselijke politiek. Maar ontwikkel je zo’n relatie?

  Welke weg bewandel je?

  Op het moment dat je een relatie op moet bouwen met de plaatselijke politiek is het zinvol om dat systematisch aan te pakken. Vraag je daarom als eerste af welke weg je gaat bewandelen. Wie benader je het eerst? De meest gebruikte weg is ambtenaar > wethouder > raadslid en in sommige gemeenten ambtenaar > raadslid > wethouder.

  Tot welke politieke partij richt je je, of moet je alle politieke partijen benaderen? Een partij die het snel met je eens is, hoeft nog niet de partij te zijn die de meeste invloed heeft en dus voor jou veel kan bereiken. Bovendien, als een politieke partij het met jouw belang eens is, kleurt ze dat openbaar vaak partijpolitiek in. Het gevolg kan zijn dat andere partijen dan afstand nemen van je belang. Plaatselijke verhoudingen bepalen hoe de patronen liggen en hoe de mechanismen werken. Uit oogpunt van belangenbehartiging kun je bij het benaderen van politieke partijen als vuistregel hanteren: “Wend je als eerste tot degene die het meest macht heeft”.

  Niveaus van besluitvorming

  In grote lijnen loopt alles via dezelfde weg, maar in de praktijk maakt het verschil of je een grote of een kleine organisatie vertegenwoordigt en of je in een grote gemeente
  woont of niet. Met een gemeentelijke herindeling wordt ook het politieke spectrum sterk door elkaar gehusseld. Belangrijk is dat je zicht hebt op twee afzonderlijke niveaus bij de gemeente:

  1. De lokale politieke situatie.

  • Welke partijen hebben een duidelijk standpunt over het onderwerp?
  • Welke partijen steunen het college van Burgemeester en Wethouders?
  • Hoe sterk is de oppositie in de gemeenteraad en wat is hun standpunt? Op welke manier worden vergelijkbare zaken besproken in de gemeente en welke afdelingen en commissies worden daarbij betrokken?
  • Hoe vindt besluitvorming plaats binnen de verschillende raadsfracties?
  • Wie is de woordvoerder van iedere partij over dit onderwerp, of wie zit in de raadscommissie die over dit onderwerp adviseert?
  • Is het onderwerp onderdeel van een politieke strijd tussen oppositie en coalitie, en wat zijn de standpunten daarin?

  2. De (formele) ambtelijke organisatie.

  • Via welke stappen vindt de besluitvorming plaats over het onderwerp?
  • Welke wethouder gaat over dat onderwerp en heeft die zich al eens uitgelaten over het onderwerp?
  • In welke raadscommissie of -commissies wordt het onderwerp behandeld, zijn deze openbaar en heeft men spreekrecht?
  • Wie is de adviserende ambtenaar en wie is eventueel zijn directe chef en het hoofd van de afdeling?
  • Hoe kan je een gesprek krijgen met de betreffende ambtenaar, de afdelingschef, de wethouder of het college?

  Politiek is een spel, maar het is een spel van belangenbehartiging, waarbij belangen in een aantal gevallen tegenover elkaar staan. Zie het als een spel dat door verschillende partijen gespeeld wordt. Onderscheid de formele en de informele regels van het spel. Zie de belangen van anderen en onderscheid heel duidelijk je eigen belangen en profileer die.

  Doe je huiswerk goed. Ga na hoe bepaalde zaken bij vergelijkbare instellingen binnen je eigen gemeente zijn geregeld en zoek referenties bij buurgemeenten. Politiek is ook een gevoelskwestie en een wethouder kan vaak niet om maatschappelijke belangen en stromingen heen. Bepaal dus ook de positie van je doelgroep in het geheel en breng dat sterk naar voren.

  Het systeem

  De meeste politiek wordt bedreven in het kader van de lokale besluitvormingsorganisatie. Politieke invloed uitoefenen is bijna niet los te zien van dit systeem. In feite zijn er vijf subsystemen die bepalen wat er in de gemeente beslist wordt. Die vijf subsystemen zijn:

  • het politieke systeem;
  • het ambtelijk systeem;
  • het bestuurlijke systeem;
  • het adviessysteem;
  • het invloedsysteem.

  De vijf subsystemen hangen heel nauw samen en hebben allemaal een eigen taak, rol en verantwoordelijkheid in het systeem. Om een maximale invloed uit te kunnen oefenen op de besluitvorming, is het slim om de verschillende subsystemen te kennen en de mogelijkheden daarbinnen benutten.

  Het politieke systeem

  Het politieke systeem bestaat uit een aantal elementen:

  • Verkiezingsprogramma’s. In de verkiezingstijd worden deze gepubliceerd. Voordat het programma klaar is, is ze vaak bespreekbaar, zowel intern als met externe organisaties. Maak daar gebruik van.
  • Programma’s van samenwerking. Hierin zijn de afspraken vastgelegd tussen de verschillende partijen die het college vormen. Onderwerpen die bij meer fracties in het
  • programma staan, hebben een grotere kans om opgenomen te worden in een programma van samenwerking en dus meer kans om uiteindelijk gerealiseerd te worden.
  • De oppositie. Deze staat vaak buitenspel in de besluitvorming, maar zoekt wel handvaten om zich duidelijk te profileren naar de bevolking voor een volgende verkiezing. Wanneer het college bepaalde standpunten inneemt, is het soms mogelijk om dat via de oppositie weer op de agenda te krijgen. Vaak is het beter om via de coalitiepartijen je belangen naar voren te brengen, maar soms kan dat via de oppositie tot een beter resultaat leiden. Politieke voorkeuren van bestuursleden van de eigen organisatie moeten daarbij wel eens aan de kant gezet worden.
  • Fracties van politieke partijen, met eventueel fractiecommissies, fractiebestuur en fractievoorzitter. Deze vormen de bestuurlijke organisatie van de partij in de gemeenteraad. Hier worden de politieke afwegingen gemaakt over de standpunten die men inneemt bij belangrijke beslissingen. Als je raadsleden persoonlijk kent of wil aanspreken, moet je afwegen met wie je het beste een afspraak kan maken.
  • Afdelingsbestuur. Dit is het bestuur van de partij en heeft weinig directe politieke invloed. De indirecte politieke invloed bestaat eruit dat zij een belangrijke inbreng hebben bij de kandidatuur van gemeenteraadleden en het samenstellen van het verkiezingsprogramma.
  • Ledenvergadering. Dit is bij veel partijen het orgaan waar uiteindelijk het afdelingsbestuur verantwoording aan moet afleggen, waar de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing wordt vastgesteld en waar het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld.

  Het bestuurlijk systeem

  De vier bestuursorganen op gemeentelijk niveau zijn:

  • De burgemeester. In het college heeft de burgemeester stemrecht, in de raad niet; daar is hij alleen voorzitter van de vergadering. In kleine gemeenten heeft de burgemeester vaak één of meer (politieke) portefeuilles; in grote gemeenten heeft hij vaak een sterke organisatorische en representatieve functie.
  • De gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. Een aantal zaken die bij wet geregeld zijn, vallen buiten de bevoegdheid van de raad en sommige zaken (bijvoorbeeld personeelszaken) zijn gedelegeerd naar het college. De raad neemt de formele besluiten over zaken die in de gemeente geregeld worden. In de  raadsvergaderingen wordt in feite alleen het politieke spel gevoerd, maar de besluiten zijn allemaal al besproken in de commissievergaderingen en daar zijn de standpunten al bepaald. De voorstellen worden door het college in de raad gebracht en kunnen daarna pas uitgevoerd worden. Als je invloed wilt uitoefenen op standpunten, dan moet je dat doen vóórdat de zaken in de raad komen.
  • Het college van Burgemeester en Wethouders. Wethouders hebben de taken onderling verdeeld (portefeuilles). Formeel neemt het college besluiten; in de praktijk nemen betreffende wethouders over minder belangrijke zaken zelfstandig een beslissing. Probeer er daarom achter te komen hoe belangrijk een zaak is en dus hoe het besluit genomen wordt. De invloed van elke wethouder is daarbij niet even groot. Al met al is de portefeuillehouder binnen het politieke systeem de belangrijke schakel. Als die tegen is, wordt het heel moeilijk. Als die vóór is, heb je al veel gewonnen.
  • Raadscommissies zijn commissies van advies en bijstand van het college van Burgemeester en Wethouders. Zij moeten adviezen uitbrengen over voorstellen die het college aan de raad wil doen. Raadscommissies zijn niet verplicht, maar langzamerhand wel gebruikelijk geworden. Er zijn commissies die alleen bestaan uit raadsleden en er zijn er waar raadsleden én burgers in zitten. De raadscommissie is om meerdere redenen heel belangrijk. Als ze openbaar vergaderen (ook dat is niet verplicht) dan is de commissievergadering het moment waarop voor het eerst publiek over een bepaalde zaak wordt gesproken. De raadscommissie is na de portefeuillehouder het belangrijkste doelwit om invloed uit te oefenen. Bovendien kan een commissie in de rondvraag problemen aan de orde stellen die niet op de agenda staan. In een groot aantal gevallen is het gebruikelijk dat niet-raadsleden spreektijd aan kunnen vragen over een onderwerp dat op de agenda staat.

  Het ambtelijk systeem

  Het ambtelijk apparaat staat in dienst van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad, en heeft een grote machtspositie binnen de gemeente. Wethouders komen en gaan, maar ambtenaren blijven. Dus weten zij op een gegeven moment veel meer dan hun collega’s, wat het ambtelijk apparaat macht geeft. Is die macht daadwerkelijk zo groot, dan kan een goede relatie met ambtenaren veel bijdragen aan het bereiken van je doel. De relatie met zo’n ambtenaar is een onderlinge vertrouwenszaak, opgebouwd door jarenlange contacten. Zorg dat er meerdere bestuursleden betrokken zijn in die relatie, zodat bij bestuurswisseling niet plotseling al je contacten wegvallen.

  Het adviessysteem

  Er zijn talloze adviescommissies. Sommige zijn wettelijk voorgeschreven, zoals een welstandscommissie, sommige heeft de gemeente op eigen initiatief geïnstalleerd. Twee vragen zijn van belang als je iets van de gemeente wilt: is er een adviescommissie voor mijn zaak? En zo ja, wat is de status van die commissie? Zijn hun adviezen bindend of zijn ze alleen meningvormend?

  Het invloedsysteem

  Het invloedsysteem houdt in personen of groepen die niet formele, maar feitelijk wel grote invloed uitoefenen op de besluiten van overheidsorganen. Zo heeft Philips bijvoorbeeld veel invloed in Eindhoven en een andere grote speler bijvoorbeeld in jouw gemeente. Vaak zijn de verbanden niet heel duidelijk en is het een hele kunst om te achterhalen hoe de beïnvloedingslijnen precies liggen. Ontmoeten mensen elkaar bij het golfen of in de volkstuin, zijn het vroegere studiegenoten of kunnen ze elkaar niet luchten of zien? Deze kanalen en patronen zijn vaak moeilijk zichtbaar zijn, maar als je er zicht op hebt, gebruik het in je voordeel.

  Bron: Dorpshuizen.nl

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >