Omgevingsvergunning

 • Wil je bouwen of verbouwen, dan is er meer nodig dan goede plannen en voldoende geld. Afhankelijk van wat je precies waar wilt bouwen, zijn er vaak één of meerdere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Om wat voor vergunningen gaat het?

  Onderzoeksrapport bodemgesteldheid

  Bij nieuwbouw en uitbouw is een onderzoeksrapport over de gesteldheid van de bodem vereist. Zo’n onderzoeksrapport is nodig bij het aanvragen van een bouwvergunning. De afdeling Milieuzaken van de gemeente kan je hierbij helpen.

  Omgevingsvergunning voor bouwen

  Voor bouwen en verbouwen heb je meestal een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning) nodig; voor kleine verbouwingen – denk: kleine dakkapel aan de achterzijde van het pand – geldt dezelfde verplichting niet.

  Dankzij een wetswijziging in 2010 en een wijziging in het Besluit omgevingsrecht in 2014 zijn de procedures voor het aanvragen en verkrijgen van vergunningen vereenvoudigd. Sindsdien zijn verschillende vergunningen gebundeld in één overkoepelende vergunning: de omgevingsvergunning. Hoewel de term ‘bouwvergunning’ is vervallen, is er inhoudelijk niets veranderd en zul je in de praktijk voor veel verbouwingen een vergunning nodig hebben, uitzonderingen daargelaten.

  In de omgevingsvergunning gebundeld zijn, naast verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen, onder andere de:

  • milieuvergunning;
  • bouwvergunning;
  • sloopvergunning;
  • monumentenvergunning;
  • huisvestingsvergunning;
  • gebruiksvergunning;
  • afvalbeschikking.

  Ook samengevoegd in de omgevingsvergunning zijn de ontheffingen en andere zogenaamde toestemmingsvereisten (zaken die in orde moeten zijn voor je kunt bouwen of verbouwen). Voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening geldt tegenwoordig één beroepsprocedure.

  Eén loket, één aanvraag, één besluit

  Alle aanvragen dien je in bij één loket: Omgevingsloket online. Dit is het digitale loket van de Rijksoverheid, waar alle gemeenten, provincies en waterschappen op zijn aangesloten. Hier ga je ook na of je überhaupt een vergunning nodig hebt. In het Omgevingsloket gebruik je één digitaal aanvraagformulier voor alle activiteiten (bouwen, kappen, slopen etc.). Op je aanvraag volgt dan ook één besluit. De wet die de omgevingsvergunning regelt, heet de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

  Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kun je terecht bij je eigen gemeente. De gemeente is ook aanspreekpunt voor bedrijven en organisaties met vragen over een aanvraag, melding of vergunning. Overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) met vragen over Omgevingsloket online kunnen contact opnemen met de helpdesk daarvan.

  Klik hier om naar het Omgevingsloket te gaan

  Soorten vergunningen

  Volgens de Woningwet mogen de meeste soorten nieuwbouw en verbouwingen alleen worden uitgevoerd nadat burgemeester en wethouders een bouwvergunning hebben verleend of positief hebben gereageerd op een melding van een bouwvoornemen. BewonersBedrijven vallen ook onder deze wet.

  Bouwvergunningen zijn onder te verdelen in:

  • Vergunningsvrije bouwwerken
  • Meldingsplichtige bouwwerken
  • Vergunningsplichtige bouwwerken

  Vergunningsvrij bouwen

  Soms heb je geen omgevingsvergunning nodig voor bouw of verbouw, bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud of een kleine uitbouw aan de achterzijde van het gebouw. Met de Vergunning check van Omgevingsloket online ga je snel na of een vergunning nodig is. De regels voor vergunningsvrij bouwen zijn sinds 1 oktober 2010, en vervolgens sinds 31 oktober 2014, verruimd, met name voor de herinvulling voor bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen.

  Met vragen over vergunningsvrij bouwen kun je terecht bij de Helpdesk Bouwregelgeving.

  Meldingsplichtige bouwwerken

  Ingewikkelder soorten bouwwerken zijn ‘meldingsplichtig’. Bouwwerken die in deze categorie vallen zijn omschreven in het “Besluit meldingsplichtige bouwwerken”. Informeer bij je gemeente over welke dit precies zijn.

  Vergunningsplichtige bouwwerken

  Alle overige soorten bouwwerken zijn vergunningsplichtig. Omgevingsvergunning aanvragen doe je via de website van je gemeente of via omgevingsloket.nl. Dit is het digitale loket van de Rijksoverheid, waarop alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn aangesloten.

  Heb je digitaal een omgevingsvergunning aangevraagd, dan kun je via Omgevingsloket online volgen wat de stand van zaken van je aanvraag is. Ook de correspondentie met de gemeente loopt dan digitaal (via e-mail).

  Waaraan toetst B & W een aanvraag?

  De College van Burgemeester en Wethouders toetst de aanvraag aan het volgende:

  • Stedenbouwkundige eisen
  • Welstandseisen
  • Overige bouwvergunningseisen

  Het uitgetekende bouwplan moet, om in aanmerking te komen voor een bouwvergunning of een positieve reactie op het bouwvoornemen, voldoen aan de stedenbouwkundige eisen; dat wil zeggen de voorschriften van het bestemmingsplan van de gemeente. Dit zijn voorschriften over de toegestane hoogte van het ontworpen bouwwerk en over de toegekende bestemming, zoals bijvoorbeeld woning, fabriek, recreatie, gezondheidszorg, et cetera.

  Een aanvraag moet in het algemeen ook voldoen aan de welstandseisen. Burgemeester en Wethouders zijn degenen die, mede lettend op de welstandsaspecten, beslissen over de verlening of weigering van een bouwvergunning. Zij worden daarbij geadviseerd door de ‘onafhankelijke deskundige welstandscommissie’, ook wel de ‘schoonheidscommissie’ genoemd.
  Van een welstandsadvies kan slechts worden afgeweken op basis van een deskundig advies.

  Alle overige eisen waaraan een nieuwbouwplan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bouwvergunning, liggen op bouw- en woontechnisch gebied en zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Voor verbouwings-, renovatie- en restauratieplannen zijn Burgemeester en Wethouders op grond van het Bouwbesluit bevoegd om gehele of gedeeltelijke vrijstelling van bepaalde nieuwbouweisen op te nemen in de bouwvergunning.

  Beslissing en termijn

  Een omgevingsvergunning kan voor één of meerdere activiteiten worden aangevraagd. Afhankelijk van de aangevraagde activiteiten zijn er twee mogelijke procedures voor het afhandelen van uw aanvraag:

  De reguliere procedure

  Deze geldt bij de meest voorkomende en eenvoudige projecten. Denk aan het bouwen van een huis dat binnen de geldende planologische regels past. De besluitvormingstermijn bij de reguliere procedure is acht weken, maar kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Hierbij geldt een zogenoemde fatale termijn. Dat wil zeggen dat als de gemeente de vergunning niet op tijd verstrekt, deze automatisch (van rechtswege) wordt verleend. Als er aanvullende stukken opgevraagd moeten worden of als de aanvraag wordt aangehouden, dan wordt de termijn hierop aangepast. Als dit aan de orde is ontvang je hierover bericht van de gemeente.

  De uitgebreide procedure

  Deze geldt bij complexe projecten. De gemeente moet hierbij verschillende belangen afwegen. Het besluit moet ook ter inzage worden gelegd, zodat belanghebbenden op het voorstel kunnen reageren. De uitgebreide procedure kan zes maanden duren en mag eenmalig met zes weken worden verlengd. Als er aanvullende stukken opgevraagd moeten worden of als de aanvraag wordt aangehouden, dan wordt de termijn hierop aangepast. Als dit aan de orde is ontvang je hierover bericht van de gemeente.

  Bezwaren, intrekken en afwijzing

  Als de gemeente je aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft afgewezen, mag je je bouwplannen niet uitvoeren. Je kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen deze beslissing. Dit doe je schriftelijk (niet per e-mail) bij de gemeente.

  Als aanvrager kun je van tevoren je aangeven dat je het niet eens bent met de bouwplannen. Als de omgevingsvergunning voor bouwen al is verleend, kun je tot zes weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen.

  Als de gemeente instemt met je bezwaar tegen de bouwvergunning van een ander, trekt zij de vergunning in en mogen bijvoorbeeld je buren hun bouwplannen niet meer uitvoeren. Zij kunnen tegen het intrekken van de vergunning in beroep gaan bij de rechter.

  Bij vergunningsvrij bouwen is geen omgevingsvergunning nodig en is het daarom ook niet mogelijk om bezwaar te maken. Wel kun je de gemeente vragen om te onderzoeken of het bouwwerk voldoet aan de regels. Ook kun je de bouw aanvechten op grond van het Burenrecht, mits je hinder ondervindt van het bouwwerk. Met vragen daarover kun je terecht bij het Juridisch Loket.

  Publicatie aanvraag omgevingsvergunning

  Elke aanvraag van een omgevingsvergunning moet worden gepubliceerd in een gemeentelijk blad, een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op internet. Zo blijf je op de hoogte van de bouw- of verbouwplannen van buren of van andere mensen of bedrijven.

  Bronnen: Dorpshuizen.nl Vraagbaak, Rijksoverheid

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >