Bestemmingsplan

 • Welke plekken in de wijk zijn bedoeld voor woningen en waar is het mogelijk om een BewonersBedrijf te beginnen? Het bestemmingsplan dat de gemeente maakt geeft antwoord.

  Een bestemmingsplan bepaalt wat er met de grond en ruimte in een gemeente mag gebeuren. In het plan staat bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Er mag niet worden gebouwd in strijd met het bestemmingsplan. Een eerste vereiste bij de planontwikkeling voor een BewonersBedrijf is dus of het voornemen past in het geldende bestemmingsplan. Voordat je je bouwplannen begint uit te werken, is het daarom slim om te onderzoeken of er problemen met het bestemmingsplan zijn te verwachten.

  Houd er ook rekening mee dat richtlijnen voor bestemmingsplannen per gemeente verschillen – als een gemeente een bestemmingsplan goedkeurt betekent dat niet automatisch dat dit ook wordt goedgekeurd in een andere gemeente. Architecten horen goed thuis te zijn in deze materie. Wanneer een architect is ingeschakeld kun je vragen over het bestemmingsplan aan hem of haar delegeren. Je kunt bestemmingsplannen inzien bij je gemeente of de op website van je gemeente.

  Op 1 juli 2008 is een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Nieuw hieraan is dat de rijksoverheid, provincies en gemeenten een structuurvisie opstellen met de ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. De structuurvisie wordt uitgewerkt in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Dat heeft een aantal gevolgen:

  • De bestemmingsplanprocedure is eenvoudiger en korter geworden omdat de provinciale goedkeuring achteraf is vervangen door een toets tijdens de totstandkoming.
  • Bestemmingsplannen zijn verplicht voor het hele gemeentelijke grondgebied.
  • Vrijstellingen van het bestemmingsplan zijn drastisch beperkt.
  • Iedereen kan bij de gemeenteraad een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan indienen.
  • Bestemmingsplannen moeten binnen een periode van tien jaar opnieuw worden vastgesteld.

  Onderdelen bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Toelichting: In de toelichting staan de kenmerken van een wijk en maakt de gemeente duidelijk wat de plannen zijn met het gebied of de buurt.
  • Plankaart: De plankaart is een soort landkaart van het gebied met een visuele weergave van de verschillende bestemmingen van de gemeentegrond.
  • Voorschriften: In de voorschriften staat wat voor soort bebouwing er mag plaatsvinden en hoe er gebouwd mag worden. De maximale hoogte of breedte van bouwwerken wordt hier bijvoorbeeld in beschreven.

  Procedure bestemmingsplan

  Neem een kijkje op de website van je gemeente (Utrecht bijvoorbeeld) en je ziet waarschijnlijk een lijst met bestemmingsplannen die zich in verschillende fases bevinden, van ontwerpbestemmingsplan tot vastgesteld bestemmingsplan. Elke benaming die je tegenkomt is een fase in de procedure van het vaststellen van (nieuwe) bestemmingsplannen. Zo’n procedure bestaat uit de volgende fases:

  Inspraak: De ontwikkeling van een bestemmingsplan is niet alleen een wettelijke procedure, ook de gemeentelijke inspraakverordening is van belang. Deze bepaalt of er over een beleidsvoornemen inspraak moet worden geboden. Mocht dat in jouw gemeente het geval zijn, dan legt de gemeente het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage voor inspraak.

  Overleg: Het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeente overlegt met alle betrokken overheden en partijen. In de praktijk wordt dit overleg gevoerd tegelijk met de inspraak.

  Ontwerpbestemmingsplan: De resultaten uit het overleg, en indien van toepassing uit de inspraak, worden verwerkt in het bestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd, bijvoorbeeld op de gemeentewebsite. Iedere bewoner kan schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken.

  Vaststelling: Binnen twaalf weken wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt eveneens ter inzage gelegd. Gedurende de terinzagelegging kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Raad van State. Dit kan uitsluitend wanneer ook een zienswijze tegen het ontwerp is ingediend, of tegen die onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd heeft.

  Reactieve aanwijzing: De provincie en de minister hebben voordat de beroepstermijn ingaat de mogelijkheid om in te grijpen. Dit wordt een reactieve aanwijzing genoemd en houdt in dat het onderdeel waarop de aanwijzing betrekking heeft, geen onderdeel blijft uitmaken van dat plan.

  Inwerkingtreding en onherroepelijk bestemmingsplan: Het bestemmingsplan treedt in werking de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen schorsingsverzoek is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep.

  Met vragen over het bestemmingsplan van je woonplaats kun je terecht bij je gemeente.

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >