Asset Based Community Development (ABCD)

 • De ABCD-methode is een aanpak voor het versterken van sociaaleconomisch zwakkere wijken. ABCD wil daarbij alle buurtbewoners te betrekken, ongeacht leeftijd of herkomst. De methode richt zich op het betrekken van groepen buurtbewoners, ook op hen die onderling weinig contact hebben en vaak  buitengesloten worden.

  Het overkoepelende doel van Asset-Based Community Development (ABCD) is het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren.

  ABCD heeft drie eenvoudige, met elkaar verbonden uitgangspunten

  1. De capaciteiten van de wijk vormen de basis. Capaciteiten van individuele bewoners, van de vrijwilligersorganisaties en de informele netwerken, van de instellingen en van bedrijven. Het uitgangspunt voor wijkvernieuwing is uitgaan van datgene wat er is en niet van de problemen en de tekortkomingen.
  2. Het is naar binnen gericht. Omdat dit proces is gebaseerd op de capaciteiten van alle betrokkenen, is het noodzakelijk naar binnen gericht te werken. Deze ontwikkelingsstrategie houdt in, dat de samenwerkende partners eerst kijken naar wat ze zelf kunnen. Deze zelfbewuste houding is niet bedoeld om externe krachten buiten te sluiten en onderkent ook niet de noodzaak van aanvullende financiële middelen voor deze wijken.
  Deze sterk naar binnen gerichte aandacht is simpelweg bedoeld, om de nadruk te leggen op de vele mogelijkheden die er in een wijk aanwezig zijn: investering, creativiteit, hoop en controle.
  3. De relatieopbouw is een belangrijke factor. De uitdaging bestaat uit een permanente vorm van relatieopbouw: tussen bewoners onderling, tussen bewoners en instellingen, tussen instellingen en bedrijven, tussen bedrijven en bewoners, tussen informele en formele sociale netwerken.

  LSA

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) heeft DE ABCD-methodiek naar Nederland gehaald (en vertaald naar de Nederlandse situatie), de vereniging van actieve bewonersgroepen zorgt voor de spreiding van het gebruik van de ABCD-methode.

  Onderzoek naar ABCD aanpak

  Tijdens de eerste pilot is ABCD toegepast in Helmond, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven en Haarlem. Er is een drietal evaluatiestudies over ABCD verschenen (Davelaar en Veldboer, 2008; Huygen, Davelaar en Van Daal, 2006; Bodd, 2005). Daaruit blijkt onder meer dat het voor professionals vooral belangrijk is om op informele wijze in de wijk aanwezig te zijn om vertrouwen en inzicht te krijgen in de wijk. Om initiatief te kweken en aansluiting te vinden is het belangrijk dat de initiatieven daadwerkelijk vanuit de bewoners komen en dat er met kleinschalige activiteiten begonnen wordt die zich uit kunnen breiden naar grotere groepen actieve bewoners. Kleine en snelle resultaten (quick wins) zijn goed voor de motivatie en het vertrouwen, voor echte wijkontwikkeling is echter langdurige inzet en een langetermijnvisie van belang. De meer aanbodgerichte systemen waarin de professionals werken veroorzaken soms spanningen. Een stevige verbinding tussen en goede kennisdeling met de verschillende partijen kan weerstand wegnemen.

  Veranderingsonderzoek van een pilot in de wijk Lijmbeek in Eindhoven (Bodd, 2005) met een nulmeting, tussenmeting en eindmeting laat een duidelijke groei zien in het aantal vrijwilligersinitiatieven.

  Samenvatting werkzame elementen

  1. Wijkontwikkeling en vernieuwing van binnenuit en bottom-up.
  2. Focus op capaciteiten in plaats van op problemen en tekortkomingen.
  3. Initiatieven met weinig tot geen hulp van buitenaf.
  4. Erkennen en voortbouwen op bestaande informele netwerken.
  5. Het tot stand brengen van nieuwe sociale relaties.
  6. Representatief leiderschap en vertegenwoordiging in de wijk.
  7. Wijkspecifieke invulling van de methode.
  8. Een combinatie van kleine snelle resultaten en wijkontwikkeling op de lange termijn.

  Movisie heeft de methodiek beschreven en geplaatst in de databank Effectieve sociale interventies. Zie hieronder

  LSA heeft het werkboek ABCD – Wijkontwikkeling op eigen kracht naar Nederland gehaald

 • Meer van onze leden

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >
  Kracht van Zuilen

  Kracht van Zuilen

  Stichting Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief in Utrecht. De Stichting werkt aan ontmoeting, verbinding, ...

  Lees meer >
  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >