In herinnering aan Cor Loos

 • Deze maand is Cor Loos overleden. Cor heeft ontzettend veel voor de beweging van actieve bewoners betekent, in zijn wijk en binnen het LSA. Wij publiceren hier een interview dat we met hem hebben gehouden voor LSA Bewonersberichten nr 95 in 2009. Hij leidt ons rond in zijn wijk Holtenbroek.

   

  “Wij gedragen ons hier behoorlijk in lijn met de ABCD-methode”

   

  Cor Loos zet zich al jaren in voor de wijk Holtenbroek in Zwolle en haar bewoners. Deze “positief kritische bewoner” vertelt over zijn wijk en de rol van de wijkorganisatie Holtenbroek N.U. in de wijk.

  Cor Loos ontvangt me in het prachtige wijkcentrum Holtenbroek. Hij leidt me rond in het centrum waar vele verenigingen en organisaties gebruik van maken, van sociaal-cultureel werk tot het servicepunt van de gemeente, en van de wijkorganisatie Holtenbroek Nu tot Stichting Welzijn Ouderen. Terwijl we rondlopen wordt hij overal gedag gezegd of aangeschoten voor een praatje.

  Cor is een geboren Zwollenaar. Na wat omzwervingen kwam hij als volwassen man in de wijk Holtenbroek terecht. De werktuigbouwkundige had daar zijn eerste huis. Hij startte zijn gezin in de wijk en nadat hij op andere plekken heeft gewoond, kwam hij in 1999 weer terug in de wijk “Ik heb de slechtste periode van Holtenbroek niet meegemaakt. Dat lag in midden jaren ’90. Eind jaren ‘90 hebben zowel organisaties, instellingen en de gemeente als wijkbewoners er alles aan gedaan om het tij te keren. De professionals maakten een plan van aanpak en de wijkbewoners richtten een Kwaliteitspanel op. Dit panel ging de deuren langs om via enquêtevragen te meten hoe het met de overlastbeleving van de bewoners was gesteld. In 2000 was het onveiligheidsgevoel al enorm gedaald. Maar een slecht imago is erg hardnekkig, ook als het niet meer strookt met de werkelijkheid. Er is zo hier veel gebeurd. Zo is het deelgebied Holtenbroek 1 (de wijk is in vieren opgedeeld) bijna volledig gesloopt. En er zijn nieuwe woningen voor in de plaats gekomen.”

  Is dat allemaal in samenspraak met bewoners gebeurd?

  “Nee, en er zijn ook flinke problemen geweest. Bijvoorbeeld met de zogeheten trapjeswoningen. Deze zouden deels blijven staan. De bewoners die er wilden blijven wonen, zouden dat mogen. Eind 2007 kregen de bewoners echter te horen dat deze woningen toch niet gerenoveerd zouden worden. Alles moest tegen de vlakte. Woningstichting SWZ stelde dat het renovatieplan financieel niet haalbaar was, omdat de kosten hoger uitvielen dan die van nieuwbouw. Nou je kunt begrijpen dat dat voor nogal wat ophef heeft gezorgd in de wijk. De wijkbewoners hebben zich daar ook flink tegenaan bemoeid. Dat heeft helaas niet erg veel geholpen. Uiteindelijk is alles toch gesloopt. Het heeft de actieve bewoners wel zichtbaar gemaakt in de wijk, bij alle partijen.”

  Jullie wijkorganisatie heet Holtenbroek N.U., waar staat jullie naam voor?

  “Er zijn eigenlijk drie verklaringen. Holtenbroek en U, Holtenbroek NU en Holtenbroek Nieuwe Uitgave: de nieuwe wijkorganisatie van Holtenbroek. Er was ooit een andere wijkorganisatie. Toen ik terugkeerde in de wijk was deze wijkorganisatie aan het wegkwijnen. Er was wel een wijkcentrum, maar de wijkorganisatie organiseerde weinig. Ik werd gevraagd om mee te werken aan en mee te denken over een nieuwe wijkorganisatie. Nieuwe Uitgave staat ook voor het feit dat wij op veel fronten op een nieuwe manier werken. We organiseren natuurlijk diverse activiteiten en we behartigen de belangen van de wijkbewoners. Maar tevens ondersteunen we andere bewonersinitiatieven in de wijk; zowel financieel als materieel. Daarbij zoeken we contacten met allerlei partijen in de wijk. Wij gedragen ons hier, vanuit onszelf, behoorlijk in lijn met de ABCD-methode. (Een methode die uitgaat van positieve ingrediënten die in een wijk aanwezig zijn, zoals de kennis en kwaliteiten van bewoners, de gebouwen, de organisaties en de ruimte, het is de methode die het LSA ook hanteert. Red).”

  Met wat voor niet voor de hand liggende partijen hebben jullie dan bijvoorbeeld contact?

  “Tja, voor mij liggen die contacten wel voor de hand. Maar bijvoorbeeld met de dak- en thuislozenopvangcentrum De Herberg die zich binnenkort in de wijk zal vestigen en met het grote ROC, het Deltion College.

  “Je voelt het al aankomen, de nekharen van de bewoners gingen overeind staan.”

  Daklozenopvang De Herberg komt naar onze wijk. De manier waarop dat is gegaan is in eerste instantie heel dom gespeeld door de gemeente. Zij hadden bedacht waar het centrum kwam te liggen en gingen dat communiceren door overal, behalve in Holtenbroek, hun plannen uit te leggen, presentaties te geven en zelfs billboards op te hangen. Je voelt het al aankomen, de nekharen van de bewoners gingen overeind staan. Wij zijn naar de gemeente gegaan en hebben gezegd dat we er niet blij mee waren dat de locatiekeuze vaststond zonder dat er met ons was overlegd. In Holtenbroek is veel mogelijk, bewoners staan behoorlijk open en hebben veel begrip. Maar communiceer wel altijd met bewoners, ga het gesprek aan. Gelukkig heeft de gemeente toen geluisterd. Op ons verzoek is de gemeente in ons wijkcentrum langs gekomen voor een extra informatiesessie. Daar is afgesproken dat we in het verdere traject inspraak zouden hebben. Bijvoorbeeld over verlichting, veiligheid en looproutes. Mede daardoor hebben bewoners geaccepteerd dat het dak- en thuislozenopvangcentrum in onze wijk komt te staan.

  En we hebben een verregaande samenwerking met het nieuwe ROC. Dat is een enorme school, er zitten 17.000 leerlingen, waarvan er dagelijks 5.000 aanwezig zijn. Ze zitten in een splinternieuw gebouw waar ook veel buurtactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Dat is dus een uitgelezen partner om synergie mee te zoeken. En dat lukt ook enorm goed. De school doet veel voor de wijk en ook voor onze wijkorganisatie. Zo komen er tijdens activiteiten die we organiseren stagiaires bij ons werken, van kinderverzorgers tot kelners.”

  Je bent lid van de bewonersgroep en de klankbordgroep, bestuurslid van wijkorganisatie Holtenbroek N.U., voorzitter van de Milieuraad Zwolle, lid van De Groenen, als bewoner zeer actief in het project ´Flatkracht 99´ en LSA-platformlid en dat terwijl je naar eigen zeggen “aan de verkeerde kant van de zeventig” zit.

  Hoeveel tijd kost dat je wel niet en hoe houd je het allemaal vol?

  “Hoeveel tijd het me kost, ja dat hangt er van af aan wie je het vraagt. Als je het aan mij vraagt, zeg ik: zo’n twintig uur in de week, maar als je het aan mijn vrouw vraagt dan antwoordt ze: hij is ook wel eens eventjes thuis. En hoe ik het volhoud? Ik vind het werken in de wijk erg leuk. En het is heel fijn dat we ook echt opschieten. Dat is zo’n goed gevoel, dat je werkelijk ziet dat de buurt beter wordt. Mijn lidmaatschap van het LSA sluit daar natuurlijk helemaal bij aan. Het is erg leerzaam om de verhalen te horen van mensen die al langer bezig zijn in hun wijk. Flatkracht 99 is een project om van om de flat waarin ik woon een sociale, leefbare en veilige omgeving voor 55+ers te maken. Ook daar werk ik natuurlijk graag aan mee. Het gaat om mijn eigen flat! En het werk voor de Milieuraad doe en tot voor kort voor De Groenen deed (ik ben geen actief lid meer), doe ik met veel liefde omdat het milieu mij erg aan het hart gaat.”

  De herstructurering van de wijk is al een eind gevorderd, hoe zie je de toekomst van de wijk?

  “Het gaat goed met de wijk, nog niet in alle delen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat er meer mensen van buitenaf in deze wijk komen wonen. En mensen zijn blij met hun nieuw huizen. Zelf vind ik niet per se alle nieuwe woningen mooier dan de oude, maar dat is een kwestie van smaak. Ik hoop dat heel Holtenbroek in de toekomst een mooie en leuke woonwijk is. En daarbij hoop ik dat het Holtenbroek van de toekomst uiteindelijk nog wel een beetje lijkt op het Holtenbroek van vroeger.”

   

  Dit interview komt uit 2009 en is gepubliceerd in LSA Bewonersberichten 95.

 • Meer van onze leden

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >
  De Kracht van Zuilen

  De Kracht van Zuilen

  Stichting de Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief in Utrecht. De Stichting werkt aan ontmoeting, verbinding, ...

  Lees meer >
  Coöperatieve Wijkraad Oosterpark

  Coöperatieve Wijkraad Oosterpark

  Beslissen zoals de wijk zou beslissen, dat is wat de Coöperatieve Wijkraad doet. Want als het gaat over de wijk, ...

  Lees meer >