Kennisbank Buurtrechten

Buurtrechten

Inspiratiegids Right to Challenge (voor gemeenten)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een inspiratiegids Right to Challenge (RtC) voor gemeenten laten schrijven. De ambitie is om meer gemeenten aan de slag te laten ...

Inspiratiegids Right to Challenge (voor bewoners)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een inspiratiegids Right to Challenge (RtC) voor bewoners laten schrijven. De ambitie is om meer gemeenten aan de slag te laten ...

Wat zijn buurtrechten?

 Het LSA heeft, deels geïnspireerd op de Localism Act uit Engeland, een pakket buurtrechten ontworpen waarmee burgerinitiatieven worden gestimuleerd. Door het (lokaal) invoeren van deze rechten ...

Inspiratiegids participatie Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken  vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit ...

Storytelling voor de buurt: over relatie tussen bewonersinitiatieven en overheid

In opdracht van het Ministerie van BZK is onderzocht hoe een volwaardige relatie tussen bewonersinitiatieven en de overheid kan worden gerealiseerd. Om het perspectief van bewoners scherp in beeld ...

Buurtrechten en maatschappelijk vastgoed: verkenning

Bij het inzetten van leegstaand vastgoed voor maatschappelijke initiatieven, zoals een creatieve verzamelplek voor buurtbewoners en zzp-ers, lopen vastgoedbezitters (gemeenten en ...

Begrotingswijzer

Begrotingswijzer De Begrotingswijzer is door ProDemos ontwikkeld om bewoners op een eenvoudige manier inzicht te geven in de gemeentelijke begroting. En de Begrotingswijzer biedt een mogelijkheid ...

Lobby voor buurtrechten

Met de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek is dit het moment om buurtrechten in de verkiezingsprogramma’s en later in het college akkoord te krijgen. Maar hoe pak je dat nou eigenlijk aan ...

Bewonersbod Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een eigen versie van het recht om uit te dagen, het Right to challenge. Met dit recht kunnen bewoners de gemeente uitdagen taken aan hen over te dragen als zij het beter, ...

Burenakkoord Zaanstad

Het burenakkoord in de gemeente Zaanstad is een beleidsinstrument dat bewoners meer zeggenschap geeft rondom vergunningen en ontheffingen. Een vergunning of ontheffing is een officiële ...

Buurtplanning – Omgevingsvisie 2030 Noordenveld

In de gemeente Noordenveld hebben bewoners invloed op de omgevingsvisie 2030. Bij het opstellen heeft de gemeente bewoners op verschillende manieren betrokken, met enquêtes, expertsessies en ...

Open Spending – het huishoudboekje van overheden

Gemeenten, provincies en waterschappen geven belastinggeld uit. Het jaarverslag en de begroting van de gemeente laten elk jaar zien op welke manier dit uitgegeven wordt. Deze zijn vaak lang en ...

Samen Wageningen – Recht om uit te dagen

In Wageningen is het programma Samen Wageningen opgezet. Bedoeld om de taken op het gebied van zorg, welzijn, preventatieve hulp en ondersteuning zo goed mogelijk in te richten, samen met de stad. ...

Buurtrechten Routekaart

Hoe pak je dat nou eigenlijk aan als je aan de slag wil met buurtrechten? De aanleiding en het resultaat zal voor iedereen anders zijn, maar met deze routekaart krijg je een idee welke stappen je ...

Werkplaats maak de buurt

In 2015 en 2016 werd binnen Werkplaats Maak de buurt, aan de hand van een onderzoek onder een groot aantal bewonersinitiatieven, verkend of en hoe buurtrechten in Nederland een plek kunnen vinden. ...

10 tips Right to Challenge

In de praktijk blijkt het hard werken én ongelofelijk boeiend voor gemeenten en inwoners om RtC vorm te geven. Dit komt vooral omdat er in Nederland nog weinig ervaring mee is. De 10 tips van onze ...

Film over Right to Challenge

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid maakte een film met uitleg en concrete voorbeelden over Right to Challenge ook wel het Recht om uit te dagen. Gebruik het om bij bewoners, gemeente of raad ...

Community Rights

Buurtrechten zijn voor een groot deel gebaseerd op en geïnspireerd door de Community Rights in het Verenigd Koninkrijk. Om je een beeld te geven hoe het in Engeland werkt lees je hierbij (in het ...

Participatie Paradox Atelier

Het Participatie Paradox Atelier (PPA) is een werkvorm die veel voorkomende paradoxale situaties in de samenwerking tussen overheid en burgers hanteerbaar maakt en zo een bijdrage levert aan een ...

Boekje Open Over Geld

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente op veel te grote voet leeft met dat nieuwe stadskantoor. ...

Initiatiefnota buurtrechten

In 2014 en 2015 heeft de Tweede Kamer gesproken over buurtrechten. Het Kamerlid Grace Tanamal (PvdA) heeft een initiatiefnota geschreven om (experimenten met) buurtrechten mogelijk te maken. ...

Initiatiefnota Segers-Samson; herovering publieke samenleving

In 2016 schreven de Kamerleden Segers (ChristenUnie) en Samson (PvdA) een initiatiefnota waarin ze hun ideeën uitwerkten voor een coöperatieve samenleving waarin de herovering van de publieke ...

De Meevaart – Meetbaarheid van geluk

De Meevaart, zoals vele andere initiatieven met hen, krijgt de vraag wat hun meerwaarde is, wat is hun impact. Financiers en overheden willen verantwoorden waarom zij in een initiatief investeren ...

Buurtrechtenvoorstel Breda

In Breda hebben raadsleden van D66, CDA, GroenLinks en SP samen een voorstel voor de invoering van buurtrechten ingediend dat is aangenomen door de raad. Een werkgroep zal zich buigen over de ...

Meer informatie over toegang tot geld

Bewonersinitiatieven zijn niet gratis en aan vrijwillige personele inzet zit een grens. Voor de start moet een initiatief misschien extra expertise inhuren om de plannen rond te krijgen, of er ...

Leaflet maatschappelijk aanbesteden

Deze handreiking voor maatschappelijk aanbesteden is opgesteld om de kracht van de samenleving te benutten bij maatschappelijke aanbestedingen. Ofwel ruimte voor buurtinitiatieven om mee te doen ...

Verordening

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De Gemeentewet geeft gemeenten de ...

Uitvoeringstoets

Met een uitvoeringstoets organiseer je een op bestuurlijk niveau gegeven oordeel van een uitvoeringsorganisatie over de uitvoerbaarheid van een gekozen beleids- of wetgevingsvoorstel. De ...

Tenderboard

Een instrument waarmee een gemeente scherp  blijft op het realiseren van de gewenste projectresultaten en (project-) risico’s beheerst blijven. Daarnaast kan een tenderboard bijdragen aan het ...

Maatschappelijk aanbesteden en percelen zonder aanbesteding

Bij buurtinitiatief dat (al dan niet via het Right to Challenge) aanspraak maakt op overheidsbudgetten  rijst al snel de vraag of er niet toch sprake is van een aanbestedingsplichtige ...

Gemeentelijk inkoopbeleid

Deze nota geeft de kaders voor het inkopen van leveringen, diensten en werken door de gemeente. Het doel ervan is het vastleggen van alle uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het inrichten ...

Coalitieakkoord

Coalitieakkoord (of collegeakkoord of bestuursakkoord of raadsprogramma) In dit akkoord worden bij de start van een nieuw college van B&W de ambities voor de komende vier jaar vastgelegd. Het ...

Bugetbestedingsrecht

De raad heeft de mogelijkheid om alle buurten en wijken budgetbestedingsrecht te geven. Hoogeveen introduceerde dit in 2006. Alle buurten en dorpen in de gemeente krijgen dit recht, wat inhoudt ...

Bestuurscommissie

In artikel 82 en 83 van de Gemeentewet wordt de mogelijkheid gegeven om bestuurscommissie s in het leven te roepen. Deze commissies kunnen besluitvorming van de raad voorbereiden en met het ...

Beleidstoets

Een beleidstoets is een instrument waarmee beleidsvoornemens kunnen worden getoetst op hun mogelijke (neven)effecten voor bepaalde terreinen of sectoren. Het is een formeel vastgestelde procedure ...

Scenario implementatie gemeente

In veel gemeenten in Nederland leeft de ambitie om meer (wettelijke) ruimte te organiseren voor maatschappelijk initiatief. Via het ‘ right to challenge’, een combinatie van buurtrechten of op een ...

VNG en Recht om uit te dagen

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor gemeenten een projectsite aangemaakt over het right to challenge / het recht om uit te dagen. Er worden voorbeelden getoond, processen ...

Position paper – Hou het lokaal

Het LSA, de landelijke vereniging van actieve bewonersgroepen, wil meer ruimte creëren voor lokale initiatieven om de agenda in de buurt te bepalen. Buurtrechten, zowel op nationaal als op lokaal ...

Expertise centrum open overheid

Het expertise centrum open overheid heeft een schat aan informatie verzameld voor mensen die met open overheid thema’s werken. Het is een collectie van voorbeelden uit de praktijk, een ...

Meer informatie over zelfgekozen ondersteuning

Bewoners kunnen een hoop zelf en soms hebben ze ook extra expertise en handen nodig om aan de slag te gaan. Als er ondersteuning beschikbaar is krijgen bewoners soms iemand toegewezen om hen te ...

Meer informatie over recht om uit te dagen

Het recht om uit te dagen, of het right to challenge, geeft een bewonerscollectief dat ziet dat een dienst beter uitgevoerd kan worden, en de capaciteit heeft om dat zelf te doen, de mogelijkheid ...

Kompas right to challenge

LSA pleit al jaren voor buurtrechten, waaronder het Right to Challenge. Dit is het recht voor bewoners om hun gemeente uit te dagen wanneer zij taken beter, efficiënter of goedkoper kunnen ...

Meer informatie over het recht op gebouwen en openbare ruimte

Parken, speeltuinen en buurthuizen zijn vaak het kloppende hart van een buurt. Een plek waar bewoners elkaar ontmoeten, activiteiten op poten zetten en met nieuwe ideeën en initiatieven starten. ...

Informatie over open Overheid

Buurtrechten zouden dat wat bewoners zelf willen en kunnen doen mogelijk moeten maken. De samenwerking met gemeenten is daarvoor ontzettend belangrijk. Weet je bij het overnemen van een contract ...

Meer informatie over het recht op buurtplanning

Hoe jouw buurt eruit ziet en ingericht is maakt een verschil. Bijvoorbeeld het verkeer, moet alles met de auto goed bereikbaar zijn om economische redenen? Of zijn auto’s juist te gast zodat je je ...