Kennisbank Buurtrechten

Instrumenten

Hier vind je instrumenten die implementatie en uitvoering van buurtrechten mogelijk maken.

Inspiratiegids participatie Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken  vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit ...

Storytelling voor de buurt: over relatie tussen bewonersinitiatieven en overheid

In opdracht van het Ministerie van BZK is onderzocht hoe een volwaardige relatie tussen bewonersinitiatieven en de overheid kan worden gerealiseerd. Om het perspectief van bewoners scherp in beeld ...

Begrotingswijzer

Begrotingswijzer De Begrotingswijzer is door ProDemos ontwikkeld om bewoners op een eenvoudige manier inzicht te geven in de gemeentelijke begroting. En de Begrotingswijzer biedt een mogelijkheid ...

Lobby voor buurtrechten

Met de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek is dit het moment om buurtrechten in de verkiezingsprogramma’s en later in het college akkoord te krijgen. Maar hoe pak je dat nou eigenlijk aan ...

Bewonersbod Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een eigen versie van het recht om uit te dagen, het Right to challenge. Met dit recht kunnen bewoners de gemeente uitdagen taken aan hen over te dragen als zij het beter, ...

Burenakkoord Zaanstad

Het burenakkoord in de gemeente Zaanstad is een beleidsinstrument dat bewoners meer zeggenschap geeft rondom vergunningen en ontheffingen. Een vergunning of ontheffing is een officiële ...

Buurtplanning – Omgevingsvisie 2030 Noordenveld

In de gemeente Noordenveld hebben bewoners invloed op de omgevingsvisie 2030. Bij het opstellen heeft de gemeente bewoners op verschillende manieren betrokken, met enquêtes, expertsessies en ...

Open Spending – het huishoudboekje van overheden

Gemeenten, provincies en waterschappen geven belastinggeld uit. Het jaarverslag en de begroting van de gemeente laten elk jaar zien op welke manier dit uitgegeven wordt. Deze zijn vaak lang en ...

Motie Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijk vastgoed

In Amersfoort wilden raadsleden van D66, Groenlinks, CDA, CU en PvdA maatschappelijke initiatieven een betere kans geven maatschappelijk vastgoed over te nemen binnen de gemeente. Zij dienden ...

Samen Wageningen – Recht om uit te dagen

In Wageningen is het programma Samen Wageningen opgezet. Bedoeld om de taken op het gebied van zorg, welzijn, preventatieve hulp en ondersteuning zo goed mogelijk in te richten, samen met de stad. ...

Buurtrechten Routekaart

Hoe pak je dat nou eigenlijk aan als je aan de slag wil met buurtrechten? De aanleiding en het resultaat zal voor iedereen anders zijn, maar met deze routekaart krijg je een idee welke stappen je ...

Film over Right to Challenge

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid maakte een film met uitleg en concrete voorbeelden over Right to Challenge ook wel het Recht om uit te dagen. Gebruik het om bij bewoners, gemeente of raad ...

Participatie Paradox Atelier

Het Participatie Paradox Atelier (PPA) is een werkvorm die veel voorkomende paradoxale situaties in de samenwerking tussen overheid en burgers hanteerbaar maakt en zo een bijdrage levert aan een ...

Boekje Open Over Geld

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente op veel te grote voet leeft met dat nieuwe stadskantoor. ...

De Meevaart – Meetbaarheid van geluk

De Meevaart, zoals vele andere initiatieven met hen, krijgt de vraag wat hun meerwaarde is, wat is hun impact. Financiers en overheden willen verantwoorden waarom zij in een initiatief investeren ...

Buurtrechtenvoorstel Breda

In Breda hebben raadsleden van D66, CDA, GroenLinks en SP samen een voorstel voor de invoering van buurtrechten ingediend dat is aangenomen door de raad. Een werkgroep zal zich buigen over de ...

Leaflet maatschappelijk aanbesteden

Deze handreiking voor maatschappelijk aanbesteden is opgesteld om de kracht van de samenleving te benutten bij maatschappelijke aanbestedingen. Ofwel ruimte voor buurtinitiatieven om mee te doen ...

Verordening

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De Gemeentewet geeft gemeenten de ...

Uitvoeringstoets

Met een uitvoeringstoets organiseer je een op bestuurlijk niveau gegeven oordeel van een uitvoeringsorganisatie over de uitvoerbaarheid van een gekozen beleids- of wetgevingsvoorstel. De ...

Tenderboard

Een instrument waarmee een gemeente scherp  blijft op het realiseren van de gewenste projectresultaten en (project-) risico’s beheerst blijven. Daarnaast kan een tenderboard bijdragen aan het ...

Maatschappelijk aanbesteden en percelen zonder aanbesteding

Bij buurtinitiatief dat (al dan niet via het Right to Challenge) aanspraak maakt op overheidsbudgetten  rijst al snel de vraag of er niet toch sprake is van een aanbestedingsplichtige ...

Gemeentelijk inkoopbeleid

Deze nota geeft de kaders voor het inkopen van leveringen, diensten en werken door de gemeente. Het doel ervan is het vastleggen van alle uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het inrichten ...

Coalitieakkoord

Coalitieakkoord (of collegeakkoord of bestuursakkoord of raadsprogramma) In dit akkoord worden bij de start van een nieuw college van B&W de ambities voor de komende vier jaar vastgelegd. Het ...

Bugetbestedingsrecht

De raad heeft de mogelijkheid om alle buurten en wijken budgetbestedingsrecht te geven. Hoogeveen introduceerde dit in 2006. Alle buurten en dorpen in de gemeente krijgen dit recht, wat inhoudt ...

Bestuurscommissie

In artikel 82 en 83 van de Gemeentewet wordt de mogelijkheid gegeven om bestuurscommissie s in het leven te roepen. Deze commissies kunnen besluitvorming van de raad voorbereiden en met het ...

Beleidstoets

Een beleidstoets is een instrument waarmee beleidsvoornemens kunnen worden getoetst op hun mogelijke (neven)effecten voor bepaalde terreinen of sectoren. Het is een formeel vastgestelde procedure ...