Bewoners presenteren actiepunten voor weerbare wijkaanpak

 • Utrecht, 11-10-2018 - Actieve bewoners, verenigd in het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), benoemen de voorwaarden voor een succesvolle weerbare wijkaanpak. Vandaag op het landelijke congres ’Vooruit met de wijk’, georganiseerd door Platform31, LSA, Stedennetwerk G40 en gemeente Groningen, presenteert LSA het essay ‘Tussen territoriumdrift en burgerkracht: Actiepunten voor een weerbare wijkaanpak’. Dit essay is geschreven door onderzoeker Vasco Lub in opdracht van LSA.

  Het LSA sprak in 2017 met ruim 100 bewoners en beleidsmakers in kwetsbare wijken tijdens vijf bijeenkomsten door het land over de verschillende wijkaanpakken van gemeenten. Het merendeel van de kwetsbare wijken scoorde in 2017 slechter op het gebied van leefbaarheid dan in 2012, de tijd dat de wijkaanpak nog aangestuurd werd door het Rijk. Dit bleek al in 2017 uit het rapport Kwetsbare wijken in beeld van Platform31.

  LSA wilde inzicht in hoe de aanpak van kwetsbare wijken was verlopen in deze jaren zonder expliciet rijksbeleid. Waar maakt men zich zorgen om en wat zijn kansrijke perspectieven die gemeenten met hun stakeholders hebben ontwikkeld? Vandaag op 11 oktober wordt dit essay gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Vooruit met de wijk’. Het essay wordt ook op de website van het LSA gepubliceerd.
  Op de bijeenkomst waar de vernieuwing van de wijkaanpak centraal staat, benoemt Harrie Bosch, voorzitter LSA, de actiepunten die volgens LSA cruciaal zijn voor een geslaagde lokale wijkaanpak.

  De actiepunten voor een weerbare wijkaanpak

  Actieve bewoners, verenigd in het LSA vinden het hoog tijd om te investeren in de wijken. Zij benoemen belangrijke voorwaarden.

  –Bewoners moeten het startpunt zijn van de wijkaanpak
  Een succesvolle en duurzame aanpak ontwerp je samen met de mensen die wonen in deze wijken. Dit vraagt om innovatieve vormen van het maken van gezamenlijke plannen en een duidelijke rol voor bewonersinitiatieven die publieke taken zelf uitvoeren.

  -Het verbeteren van sociaal-economische perspectieven van bewoners moet voorop staan
  De wijkaanpak moet weer perspectief opleveren voor alle bewoners in de kwetsbare wijken. Om dit te bereiken moet gezocht worden naar de verbinding tussen het collectieve en het individuele niveau.

  – De energietransitie moet worden benut als nieuwe vorm van wijkaanpak
  Zorg dat de banen en klussen die deze grote opgave oplevert, terechtkomen bij mensen en organisaties in de wijk. Zorg dat deze transitie wordt benut als vliegwiel voor een brede integrale opwaardering van buurten en wijken.

  -Territoriumdrift moet worden voorkomen
  Voorkom dat organisaties zich alleen richten op hun eigen handelen en hun eigen (financiële) belang. Deze tunnelvisie van partners in de wijk gaat ten koste van de aandacht voor het functioneren van de wijk als systeem. Nieuwe vormen van samenwerking en samensturing zijn hiervoor belangrijk, waarin de opgave van wijkaanpak belangrijker is dan de belangen van instituties.

  -Het Rijk moet haar rol nemen
  Voor een succesvolle wijkaanpak hebben we het Rijk nodig bij minimaal de volgende punten 1 – Ze moet bijdragen aan kennisdeling van (het ontwikkelen van) succesvolle (lerende) praktijken. 2 – Ze moet actief beleid voeren voor kwetsbare wijken en haar bewoners. Dat doet ze door beleidsterreinen in samenhang te bekijken en daarin kansen te zien voor de aanpak van kwetsbare wijken (zoals de energietransitie). En door consequent nieuw beleid en stelselwijzigingen te toetsen op de consequenties voor de kwetsbare wijken.

  Congres met inspiratie

  Op het landelijk congres ‘Vooruit met de wijk’ gaan vandaag ruim 250 geïnteresseerden op zoek naar inspiratie voor succesvolle wijkvernieuwing. Met sprekers, excursies en praktijkvoorbeelden geven we samen invulling aan wijkvernieuwing nieuwe stijl.

  Hier staan de actiepunten uitgebreider beschreven

  Hier vind je het essay Tussen territoriumdrift en burgerkracht: Actiepunten voor een weerbare wijkaanpak


  Meer informatie voor de redactie:

  Het LSA is een landelijke vereniging van actieve bewonersgroepen. Wij bundelen kracht en delen kennis. Met elkaar werken we aan de vernieuwing van (lokale) democratie, aan verandering van onderop. We zorgen er samen voor dat bewonersorganisaties, -coöperaties, BewonersBedrijven en zelfstandige buurthuizen sterker en slimmer worden. Zodat zij hun buurten leuker en krachtiger kunnen maken. www.lsabewoners.nl

  Neem voor meer informatie en/of beeldmateriaal contact op met het LSA, via 030-2317511 of 06-18680715 of pleuni@lsabewoners.nl

 • Meer van onze leden

  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Stichting De Meevaart

  Stichting De Meevaart

  In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >