LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Voldoende financiering 2017

Het is gelukt! Met hulp van de Tweede Kamer heeft LSA voldoende financiering om ook in 2017 buurtrechten op de kaart te zetten, bewonersinitiatieven in zorg en welzijn aan te jagen en kennis en netwerk te delen. We voelen ons enorm gesteund door de Tweede Kamer en door jullie, alle indieners van de hartverwarmende steunbetuigingen.

Eerder leek het erop dat LSA gekort werd op de financiering voor 2017. Zo ver gekort dat we ons werk niet meer zouden kunnen doen.  De Tweede Kamer is positief over LSA. En tijdens de  begrotingsbespreking werden twee moties ingediend om ervoor te zorgen dat wij toch de aangevraagde financiering krijgen, de motie De Vries/Voortman en de motie Fokke/Voortman. Volgens de indieners vervult het LSA “een intermediaire rol tussen (collectieven van) actieve bewoners en de overheid en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het stimuleren van bewonersparticipatie.” Met een meerderheid van stemmen nam de Tweede Kamer beide moties aan. We bedanken de indieners voor hun vertrouwen en gaan vol goede moed aan de slag.

Ook bedanken we alle schrijvers van een steunbetuiging. We vroegen om steun en jullie reageerden massaal. Leden, (lokale) politici, hoogleraren, uit het hele land kwamen steunbetuigingen. Veel dank daarvoor.

Geen reactie mogelijk.