LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

“Right to challenge is op veel meer gebieden mogelijk!”

Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun wijken? Om daar achter te komen, organiseren we niet alleen een politiek debat, maar publiceren we de aankomende weken ook interviews met de deelnemende (kandidaat) Kamerleden. Linda Voortman van GroenLinks vertelt hoe zij meer zeggenschap wil organiseren voor bewoners. “Meer zeggenschap zorgt voor meer betrokkenheid.”

 

Wat bent u van plan te doen om wijken veiliger te maken?

“De politie moet meer tijd hebben om in de wijk aanwezig te zijn. Er gaat nu te veel van hun tijd zitten in bureaucratie. Zeker een wijkagent moet zo veel mogelijk op straat te vinden zijn.
Daarnaast zouden gemeenten meer geld moeten hebben voor zorg en welzijn ín de wijk. Nu ligt vaak de focus op zware zorg, bijvoorbeeld in de jeugdwet. Dat is heel begrijpelijk, maar het buurtwerk mag niet vergeten worden. Want juist het buurt- en jongerenwerk kan preventief werken. Wat niet helpt om de veiligheid in de wijken te verbeteren is een premier die roept: ‘pleur op naar je eigen land’. Dan sluit je mensen uit. De inzet vanuit de overheid moet altijd zijn dat elke Nederlander voelt: ik hoor hier, dit is mijn land. We moeten meer inzetten op preventie en signaleren, en zo voorkomen dat jongeren zich afkeren van de maatschappij.
GroenLinks is ook voor bewonersbetrokkenheid op het gebied van veiligheid. Ik zit zelf ook in een whatsapp-groep in mijn straat; het zorgt ervoor dat je meer op elkaar let. Maar bewoners moeten niet op de stoel van de politie gaan zitten. Hier ligt een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden. Bewoners en politie kunnen elkaar wel aanvullen. En: geen wijk is hetzelfde en de inzet van politie of gemeente hoeft dus ook niet gelijk te zijn. Waar meer aandacht nodig is, moet je dat kunnen geven.”

 

Vindt u dat er meer rechten voor bewoners en bewonersgroepen vastgelegd moeten worden?

linda voortman“Het right to challenge is opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning dankzij GroenLinks. En dat smaakt naar meer!We vinden dat in principe op alle terreinen waar bewoners en buurten mee te maken hebben RtC mogelijk moet zijn.
Bij complexe zaken als het overnemen van vastgoed moeten bewoners advies krijgen van gemeenten. We moeten een ‘level playing field’ creëren waar bewoners over dezelfde kennis kunnen beschikken als beroepskrachten.
Daarnaast vinden wij dat er nieuwe vormen van zeggenschap moeten komen. Mensen hebben meer middelen nodig om invloed te kunnen uitoefenen. Op lokaal niveau zijn er wel inspraakprocedures, maar bewoners moeten eerder in het proces betrokken worden, door mee te denken over plannen. Dit zou kunnen door meedenkers te selecteren door middel van loting, of door mensen op bepaalde onderwerpen vragen om mee te denken.
Vanuit de landelijke politiek moeten we belemmeringen in de gemeentewet wegnemen. Er is bijvoorbeeld het idee om gemeenteraadsleden de mogelijkheid te geven om hun raadszetel tijdelijk af te staan aan een burger. Of denk aan commissies van gelote burgers die in plaats van de gemeenteraad bepaalde belangrijke besluiten kan nemen. GroenLinks wil hiermee experimenteren. We omarmen ruimte voor experiment. Lokaal is er al veel mogelijk, maar niet iedereen weet dat. We moeten dat landelijk onder de aandacht brengen.
En bewoners moeten zelf in actie komen om dingen voor elkaar te krijgen! Dat gebeurt gelukkig ook. Het is belangrijk dat hiervoor ook ondersteuning is, en dat kennis onder actieve bewoners gedeeld wordt. Daarin speelt het LSA een grote rol. Daarom heeft GroenLinks zich, middels een amendement, hard gemaakt om de subsidie voor het LSA te behouden. We vinden dat deze organisatie goed gefaciliteerd moet worden!”

 

Begrijpt u dat er actieve bewoners uit aandachtswijken gedesillusioneerd zijn omdat er naar hun gevoel beloftes gebroken zijn? In 2008 ging het Krachtwijkenbeleid van start met de belofte dit 10 jaar vol te houden, maar vanaf 2011 was er geen Rijksfinanciering meer beschikbaar.

“Het is heel erg dat de belofte van de aandachtswijken verbroken is. Juist in de wijken waar het vertrouwen al broos is, is het vertrouwen vanuit de overheid weer geschonden.
Gemeenten hebben nu zoveel op hun bordje en een tekort aan budget, vanuit Den Haag moeten we zorgen dat er voldoende geld is voor gemeenten om te kunnen besteden aan zorg en welzijn. Onderwijs speelt ook een langrijke rol. Investeer in onze kinderen en zorg voor gratis kinderopvang en peuterspeelzalen zodat er geen tweedeling ontstaat tussen mensen die wel of geen opvang kunnen betalen.
Gemengd bouwen is ook van groot belang voor sterke wijken. Om te zorgen dat woningbouwcorporaties hierin voldoende investeren stellen we onder meer voor om een korting te geven op de verhuurheffing [de financiële bijdrage die de overheid vraagt aan verhuurders van sociale huurwoningen. RED.] als corporaties investeren in renovatie en in het bouwen van huurwoningen.
Het is onze morele plicht om aandacht te hebben voor de wijken waar dingen minder vanzelf lopen. Geen wijk is hetzelfde. Kijk wat welke buurt nodig heeft, dat vraagt maatwerk. Wat je in elk geval niet moet willen is dat mensen het gevoel krijgen dat de overheid er niet voor hen is of dat ze worden vergeten. Het is heel belangrijk dat bewoners zich betrokken voelen. En die betrokkenheid vergroot je met het geven van zeggenschap. De overheid moet zich dienstbaar opstellen naar bewoners.”

 

Ons debat heet: Maak je punt! Welk punt wilt u maken naar actieve bewoners?

“Laat je horen! Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. En laat weten wat je nodig hebt van de overheid. Zodat er een gelijk speelveld ontstaat tussen overheid en bewoners.”

 

Interessant om verder te lezen:

Verkiezingsprogramma Groenlinks Tijd voor Verandering

 

Welke politici interviewen we nog meer?

Ben je ook benieuwd wat andere politici over deze onderwerpen te zeggen hebben? Bekijk dan deze interviews:
 

Carla Dik-Faber – ChristenUnie

Nicole Temmink – SP

Grace Tanamal – PvdA

Matthijs Pontier– Piratenpartij

Barbara Gardeniers – CDA

Corrie van Brenk – 50Plus

Arthur Legger – Forum voor Democratie

Chantal Klaver – GeenPeil

Dilan Yesilgoz – Zegerius – VVD